AWS Direct Connect เป็นบริการระบบคลาวด์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายของคุณโดยตรงกับ AWS เพื่อมอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและมีเวลาแฝงต่ำ เมื่อใช้ AWS Direct Connect คุณจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่ใช้ และไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ไม่มีค่าบริการในการติดตั้ง และคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม บริการที่พาร์ทเนอร์ด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect หรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นรายอื่น ๆ นำเสนออาจมีเงื่อนไขอื่น

เมื่อคุณเชื่อมโยงตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับ AWS Direct Connect แล้ว คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่างตำแหน่งที่ตั้งเหล่านั้นได้โดยใช้ SiteLink เมื่อใช้ SiteLink ข้อมูลจะเดินทางผ่านเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ คุณสมบัติ SiteLink จะปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดหรือปิดได้ตลอดเวลา

องค์ประกอบค่าบริการ

เมื่อเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่ทำงานใน AWS Region (เช่น Amazon Virtual Private Cloud หรือ AWS Transit Gateway) หรือ Local Zone ใดๆ มีปัจจัยสามประการที่กำหนดค่าบริการ ได้แก่ ความจุ พอร์ตต่อชั่วโมง และการถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO) ผ่านตำแหน่ง AWS Direct Connect ของคุณ

ความจุคืออัตราสูงสุดที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ ความจุของการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect วัดเป็นเมกะบิตต่อวินาที (Mbps) หรือกิกะบิตต่อวินาที (Gbps) หนึ่งกิกะบิตต่อวินาทีหรือ 1 Gbps เท่ากับ 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (1,000 Mbps)

พอร์ตต่อชั่วโมงวัดเวลาที่มีการจัดเตรียมพอร์ตสำหรับการใช้งานของคุณกับอุปกรณ์ด้านเครือข่ายของ AWS หรือคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ภายในตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect หนึ่งแห่ง แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลผ่านพอร์ต แต่คุณจะยังถูกคิดค่าบริการตามการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง ราคาพอร์ตต่อชั่วโมงได้รับการกำหนดโดยประเภทการเชื่อมต่อ ได้แก่ แบบเฉพาะ หรือที่โฮสต์

การเชื่อมต่อเฉพาะคือการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างพอร์ตเครือข่ายของคุณกับพอร์ตเครือข่าย AWS ภายในตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect การใช้พอร์ตต่อชั่วโมงแบบเฉพาะจะคิดค่าบริการตราบใดที่มีการจัดเตรียมพอร์ตนั้นไว้สำหรับการใช้งานของคุณ คุณขอการเชื่อมต่อเฉพาะผ่านส่วน AWS Direct Connect ของ AWS Management Console

การเชื่อมต่อที่โฮสต์คือการเชื่อมต่อเชิงตรรกะที่คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect จัดเตรียมในนามของคุณ เมื่อใช้การเชื่อมต่อที่โฮสต์ คุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย AWS โดยใช้พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งของคู่ค้า คุณขอการเชื่อมต่อที่โฮสต์โดยติดต่อคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect โดยตรง

การถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO) ผ่าน AWS Direct Connect หมายถึงการรับส่งข้อมูลเครือข่ายสะสมที่ส่งออกจาก AWS ผ่านตำแหน่ง AWS Direct Connect ของคุณ ซึ่งจะคิดค่าบริการต่อกิกะไบต์ (GB) โดย DTO หมายถึงปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอน ไม่ใช่ความเร็ว ซึ่งต่างจากการวัดความจุ เมื่อคำนวณ DTO ราคาที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับ AWS Region หรือ AWS Local Zone และ AWS Direct Connect ที่คุณใช้ (ดูตารางด้านล่าง)

หมายเหตุ: AWS Direct Connect จะส่งข้อมูลไปยังตำแหน่ง AWS Direct Connect ของคุณเท่านั้น โดยจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลออกจาก AWS ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ DTO ผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดดูที่หน้าค่าบริการของ EC2

การถ่ายโอนข้อมูลเข้าหมายถึงการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่ส่งไปยัง AWS จากภายนอกผ่าน AWS Direct Connect การถ่ายโอนข้อมูลใน AWS Direct Connect คิดค่าบริการ 0.00 USD ต่อ GB ในทุกตำแหน่งที่ตั้ง

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่การเก็บค่าบริการของประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) จะมีการคิดภาษีการบริโภคของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อส่งการรับส่งข้อมูลเครือข่ายจากจุดแสดงตน (PoP) ของ AWS Direct Connect หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลหรือสำนักงานสาขาสองแห่งขึ้นไป มีสองปัจจัยที่กำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ ชั่วโมงของ SiteLink และการถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink

ชั่วโมงของ SiteLink แสดงถึงจำนวนชั่วโมงที่อินเทอร์เฟซเสมือน (VIF) ของ AWS Direct Connectเปิดใช้งานคุณสมบัติ SiteLink

การถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink หมายถึงปริมาณข้อมูลที่ไหลผ่านระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect และคุณจ่ายต่อกิกะไบต์ (GB) อัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink เปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับต้นทางและปลายทางของการรับส่งข้อมูลเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ส่งจากยุโรปไปยังแคนาดาจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่แตกต่างจากข้อมูลที่ส่งจากยุโรปไปยังอินเดีย

พอร์ตต่อชั่วโมง: การเชื่อมต่อเฉพาะ

ราคาการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงสำหรับการเชื่อมต่อเฉพาะมีความสอดคล้องกันในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ AWS Direct Connect ทั่วโลก ยกเว้นในญี่ปุ่น ตารางด้านล่างนี้จะแสดงราคาการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงตามความจุการเชื่อมต่อเฉพาะที่เลือกไว้

ความจุ อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง
(ไม่รวมญี่ปุ่น)
อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงในญี่ปุ่น
1 Gbps
0.30 USD/ชั่วโมง 0.285 USD/ชั่วโมง
10 Gbps
2.25 USD/ชั่วโมง 2.142 USD/ชั่วโมง
100 Gbps 22.50 USD/ชั่วโมง 22.50 USD/ชั่วโมง
400 Gbps 85.00 USD/ชั่วโมง 85.00 USD/ชั่วโมง

พอร์ตต่อชั่วโมง: การเชื่อมต่อที่โฮสต์

เชื่อมต่อพาร์ทเนอร์ AWS Direct Connect เพื่อสั่งการเชื่อมต่อที่โฮสต์ ราคาการใช้พอร์ตการเชื่อมต่อที่โฮสต์ต่อชั่วโมงมีความสอดคล้องกันในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ AWS Direct Connect ทั่วโลก ยกเว้นญี่ปุ่น ตารางด้านล่างนี้จะแสดงราคาการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงตามความจุการเชื่อมต่อที่โฮสต์ซึ่งเลือกไว้

ความจุ อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง
(ไม่รวมญี่ปุ่น)
อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงในญี่ปุ่น
50 Mbps 0.03 USD/ชั่วโมง 0.029 USD/ชั่วโมง
100 Mbps 0.06 USD/ชั่วโมง 0.057 USD/ชั่วโมง
200 Mbps 0.08 USD/ชั่วโมง 0.076 USD/ชั่วโมง
300 Mbps 0.12 USD/ชั่วโมง 0.114 USD/ชั่วโมง
400 Mbps 0.16 USD/ชั่วโมง 0.152 USD/ชั่วโมง
500 Mbps 0.20 USD/ชั่วโมง 0.190 USD/ชั่วโมง
1 Gbps*
0.33 USD/ชั่วโมง 0.314 USD/ชั่วโมง
2 Gbps* 0.66 USD/ชั่วโมง 0.627 USD/ชั่วโมง
5 Gbps* 1.65 USD/ชั่วโมง 1.568 USD/ชั่วโมง
10 Gbps*
2.48 USD/ชั่วโมง 2.361 USD/ชั่วโมง
25 Gbps* 6.20 USD/ชั่วโมง 6.20 USD/ชั่วโมง

* มีความจุเหล่านี้ให้เลือกจากพาร์ทเนอร์ AWS Direct Connect บางราย

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสำหรับ AWS Direct Connect

การถ่ายโอนข้อมูลเข้ามีค่าบริการอยู่ที่ 0.00 USD ต่อกิกะไบต์ที่ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect ทั้งหมด

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO) สำหรับ AWS Direct Connect

ค่าบริการ DTO ขึ้นอยู่กับ AWS Region หรือ Local Zone และตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect ต้นทาง เลือกตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect และรีเจี้ยนทางภูมิศาสตร์จากหน้าตำแหน่งที่ตั้งของ Direct Connect  ดูที่รีเจี้ยนทางภูมิศาสตร์ของ Direct Connect ของคุณจากแท็บด้านล่างเพื่อทราบค่าบริการในหน่วย USD ต่อ GB สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนออกของแต่ละ AWS Region ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect หากคุณใช้เกตเวย์ AWS Direct Connect คุณจะต้องชำระค่าบริการตามอัตรา DTO ที่เกี่ยวข้องตาม AWS Region ที่เป็นต้นทางของการรับส่งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect ที่เชื่อมต่อ

การถ่ายโอนข้อมูลจาก AWS Region หรือ Local Zone
 
ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง Direct Connect ใน:
    
รัฐที่อยู่ติดกันของสหรัฐอเมริกา*
ฮาวาย แคนาดา
ยุโรป
เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว โอซาก้า) เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง กรุงเทพ) เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)  เอเชียแปซิฟิก (มะนิลา) เอเชียแปซิฟิก (อินเดีย) อเมริกาใต้ (เซาเปาโล เม็กซิโก)  เอเชียแปซิฟิก (ออสเตรเลีย โอ๊คแลนด์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน อิสราเอล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
แอฟริกา (เคปทาวน์, ลากอส)
รัฐที่อยู่ติดกันของสหรัฐอเมริกา 0.0200 USD 0.0350 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD
0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1100 USD
ฮาวาย 0.0350 USD 0.0200 USD 0.0350 USD 0.0432 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD
0.1062 USD
0.0850 USD 0.0165 USD 0.1300 USD 0.1250 USD 0.1250 USD
แคนาดา 0.0200 USD 0.0350 USD 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
ยุโรป 0.0200 USD 0.0350 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
ญี่ปุ่น 0.0491 USD 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0410 USD 0.0420 USD 0.0547 USD 0.0547 USD 0.1132 USD 0.1700 USD 0.1132 USD 0.1500 USD  0.1700 USD
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และกรุงเทพ
0.0491 USD 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0410 USD 0.0410 USD 0.0594 USD  0.0594 USD 0.1000 USD 0.1700 USD
0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
อินโดนีเซีย  0.1062 USD 0.1062 USD 0.1062 USD  0.1062 USD 0.0547 USD
0.0594 USD 0.0484 USD  0.1306 USD 0.1306 USD 0.1306 USD 0.1306 USD 0.1770 USD 0.1923 USD
ฟิลิปปินส์ 0.1062 USD 0.1062 USD 0.1062 USD 0.1062 USD 0.0547 USD 0.0594 USD 0.1306 USD 0.0484 USD 0.1306 USD 0.1306 USD 0.1306 USD 0.1770 USD 0.1923 USD
อินเดีย 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD  0.1306 USD 0.0450 USD 0.1800 USD 0.1400 USD 0.1030 USD  0.1400 USD
อเมริกาใต้ เม็กซิโก 0.1107 USD 0.1257 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1306 USD 0.1600 USD 0.1100 USD 0.1900 USD 0.1600 USD  0.1600 USD
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1306 USD 0.1100 USD 0.1800 USD 0.0420 USD 0.1900 USD  0.1900 USD
ตะวันออกกลาง (บาห์เรน, อิสราเอล, เอมิเรตส์) 0.1100 USD 0.1250 USD 0.1100 USD 0.1000 USD 0.1500 USD 0.1500 USD 0.1700 USD 0.1700 USD 0.1030 USD 0.1600 USD 0.1900 USD 0.0900 USD 0.1700 USD
แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย   0.1100 USD 0.1250 USD 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1700 USD 0.1600 USD 0.1923 USD  0.1923 USD 0.1400 USD 0.1600 USD 0.1900 USD 0.1700 USD  0.1100 USD

* ประกอบด้วยรีเจี้ยนของ GovCloud

คุณจ่ายในอัตราคงที่ที่ 0.50 USD ต่อชั่วโมงสำหรับ VIF แต่ละรายการที่เปิดใช้งาน SiteLink ซึ่งเป็นจริงสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง ความเร็วในการเชื่อมต่อ และประเภทการเชื่อมต่อทั้งหมด และคุณต้องชำระเงินสำหรับชั่วโมงของ SiteLink แม้ว่าจะไม่ได้ส่งหรือรับข้อมูลก็ตาม

ค้นหาอัตราที่ใช้กับกรณีการใช้งานของคุณโดยค้นหาแถวที่แหล่งข้อมูลของคุณตั้งอยู่ จากนั้นกำหนดหาจุดที่ตัดกับคอลัมน์ที่แสดงถึงปลายทางของคุณ

        ปลายทาง          
ต้นทาง ยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไต้หวัน ญี่ปุ่น
ยุโรป 0.0200 USD 0.0282 USD 0.1000 USD 0.0300 USD 0.0850 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1107 USD 0.0900 USD 0.0600 USD
สหรัฐอเมริกา 0.0282 USD 0.0200 USD 0.1100 USD 0.0200 USD 0.0850 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1500 USD 0.0900 USD 0.0900 USD
ตะวันออกกลาง 0.1000 USD 0.1100 USD 0.0900 USD 0.1100 USD 0.1030 USD 0.1900 USD 0.1700 USD 0.1600 USD 0.1500 USD 0.1500 USD
แคนาดา 0.0300 USD 0.0200 USD 0.1100 USD 0.0200 USD 0.0850 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1500 USD 0.0900 USD 0.0900 USD
อินเดีย 0.0850 USD 0.0850 USD 0.1030 USD 0.0850 USD 0.0450 USD 0.1400 USD 0.1400 USD 0.1800 USD 0.1107 USD 0.1132 USD
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 0.1300 USD 0.1300 USD 0.1900 USD 0.1300 USD 0.1400 USD 0.0420 USD 0.1900 USD 0.1900 USD 0.1107 USD 0.1132 USD
แอฟริกาใต้ 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1700 USD 0.1100 USD 0.1400 USD 0.1900 USD 0.1100 USD 0.1600 USD 0.1600 USD 0.1700 USD
อเมริกาใต้ 0.1107 USD 0.1500 USD 0.1600 USD 0.1500 USD 0.1800 USD 0.1900 USD 0.1600 USD 0.1100 USD 0.1700 USD 0.1700 USD
มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไต้หวัน 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1500 USD 0.0900 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1600 USD 0.1700 USD 0.0410 USD 0.0420 USD
ญี่ปุ่น 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1500 USD 0.0900 USD 0.1132 USD 0.1132 USD 0.1700 USD 0.1700 USD 0.0420 USD 0.0410 USD

กำหนดราคาการกำหนดค่า Direct Connect ของคุณ

ใช ้เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS เพื่อสร้างค่าประมาณสำหรับความต้องการด้านสถาปัตยกรรม Direct Connect ที่เฉพาะเจาะจง   การใช้เครื่องมือคำนวณ คุณจะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ตำแหน่ง Direct Connect และปริมาณการใช้งาน เครื่องมือคำนวณจะส่งคืนรายละเอียดการคำนวณค่าบริการและค่าประมาณทั้งหมด 

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: ปริมาณงานที่สำคัญที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

คุณทำงานให้กับบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางที่ย้ายระบบการจัดการสินค้าคงคลังไปยัง AWS ระบบนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของคุณ แต่ไม่จำเป็นต้องประมวลผลธุรกรรมในแบบเรียลไทม์ ยอดการเรียกเก็บเงิน AWS Direct Connect รายเดือนของคุณจะเป็นผลรวมของการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงและค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

การคำนวณค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงรายเดือนสำหรับ AWS Direct Connect

ลองสมมติตามคำแนะนำด้านความยืดหยุ่นของ AWS Direct Connect ว่าคุณทำงานร่วมกับคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect เพื่อติดตั้งใช้สถาปัตยกรรมที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าพอร์ตหนึ่งพอร์ตที่ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect สองแห่งแยกกัน (หนึ่งแห่งในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และอีกหนึ่งแห่งในโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ) ตำแหน่งที่ตั้งทั้งสองนี้เชื่อมโยงกับรีเจี้ยน AWS ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) ในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะเชื่อมต่อกับพอร์ตที่โฮสต์ 2 Gbps (กิกะบิตต่อวินาที) เสมอ แม้ว่าจะไม่มีการส่งหรือรับข้อมูลก็ตาม

จำนวนตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect
2 ตำแหน่งที่ตั้ง
พอร์ตที่ใช้ต่อตำแหน่งที่ตั้ง 1 พอร์ต
ประเภทพอร์ต ที่โฮสต์ 
ความจุของพอร์ต  2 Gbps 
อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง  0.66 USD ต่อชั่วโมง 
ชั่วโมงที่เชื่อมต่อ  730 ชั่วโมง* 
ค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงทั้งหมด
963.60 USD ต่อเดือน
(2 ตำแหน่งที่ตั้ง x 1 พอร์ตต่อตำแหน่งที่ตั้ง) x 0.66 USD ต่อชั่วโมง x 730 ชั่วโมง
* ในตัวอย่างนี้ เราถือว่า 8,760 ชั่วโมงในหนึ่งปี/12 เดือน = 730 ชั่วโมง

การคำนวณค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลรายเดือนสำหรับ AWS Direct Connect

ต้นทางของการรับส่งข้อมูลของคุณคืออินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ภายใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ที่ทำงานในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) อินสแตนซ์ EC2 นี้ส่งข้อมูล 1 เทราไบต์ไปยังเครือข่ายของคุณต่อเดือนผ่านตำแหน่ง AWS Direct Connect ของคุณ และรับข้อมูล 2 เทราไบต์จากภายนอก AWS

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO)  
รีเจี้ยน AWS ที่ส่งข้อมูล  สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) 
ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect  โคลัมบัส, โอไฮโอ 
ข้อมูลที่ถ่ายโอนออก  1,024 GB* ต่อเดือน 
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลออก  0.02 USD ต่อ GB 
ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกทั้งหมด
20.48 USD ต่อเดือน
  1,024 GB x 0.02 USD
* 1 TB = 1,024 GB

ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยัง AWS
ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยัง AWS ผ่าน AWS Direct Connect มีค่าบริการอยู่ที่ 0.00 USD ต่อ GB โดยไม่คำนึงถึงปริมาณและตำแหน่งที่ตั้ง

ค่าบริการ AWS Direct Connect ทั้งหมดสำหรับตัวอย่างที่ 1
จากผลลัพธ์เหล่านี้ ยอดการเรียกเก็บเงิน AWS Direct Connect รายเดือนของคุณมีมูลค่า 984.08 USD ต่อเดือน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจมาจากคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect หรือผู้ให้บริการรายอื่น

ค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงทั้งหมด  963.60 USD ต่อเดือน 
ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด  20.48 USD ต่อเดือน 
รวมทั้งหมด 
984.08 USD ต่อเดือน
  963.60 USD + 20.48 USD

ตัวอย่างที่ 2: ปริมาณงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงสุด

คุณมีหน้าที่ดูแลเครือข่ายทั่วโลกสำหรับบริษัทเกมหน้าใหม่ที่กำลังมาแรง และคุณต้องออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ การเรียกเก็บเงิน AWS Direct Connect รายเดือนของคุณจะเป็นผลรวมของการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงและค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลที่เกิดจากปริมาณงานของคุณ

การคำนวณค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงรายเดือนสำหรับ AWS Direct Connect
เมื่อได้รับคำปรึกษาจากคำแนะนำด้านความยืดหยุ่นของ AWS Direct Connect ในการออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด คุณจึงได้สร้างการเชื่อมต่อสองพอร์ตที่ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect สองแห่งที่แยกจากกันตามภูมิศาสตร์ (หนึ่งแห่งในนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซี และอีกหนึ่งแห่งในโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ) คุณกำลังใช้เกตเวย์ AWS Direct Connect เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกรีเจี้ยน AWS (ยกเว้นรีเจี้ยน AWS ในจีน) จากตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect เหล่านี้ ในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะเชื่อมต่อกับพอร์ตเฉพาะที่มีระบบสำรอง 10 Gbps (กิกะบิตต่อวินาที) เสมอ แม้ว่าจะไม่มีการส่งหรือรับข้อมูลก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณได้เลือกความจุของพอร์ตไว้แล้ว เพื่อที่ว่าหากการเชื่อมโยงใดๆ ถูกขัดจังหวะ การเชื่อมโยงอื่นๆ จะมีความจุส่วนเกินเพียงพอที่จะรับภาระเพิ่มเติมได้อย่างราบรื่น

จำนวนตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect  2 ตำแหน่งที่ตั้ง 
พอร์ตที่ใช้ต่อตำแหน่งที่ตั้ง  2 พอร์ต 
ประเภทพอร์ต  เฉพาะ 
ความจุพอร์ต  10 Gbps 
อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง  2.25 USD ต่อชั่วโมง 
ชั่วโมงที่เชื่อมต่อ  730 ชั่วโมง* 
ค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงทั้งหมด
6,570.00 USD ต่อเดือน
(2 ตำแหน่งที่ตั้ง x 2 พอร์ตต่อตำแหน่งที่ตั้ง) x 2.25 USD ต่อชั่วโมง x 730 ชั่วโมง
* ในตัวอย่างนี้ เราถือว่า 8,760 ชั่วโมงในหนึ่งปี/12 เดือน = 730 ชั่วโมง

การคำนวณค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลรายเดือนสำหรับ AWS Direct Connect

การรับส่งข้อมูลขาออกของคุณมาจาก Amazon VPC ขนาดใหญ่ 10 แห่งที่ตั้งอยู่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) ที่ถ่ายโอนข้อมูล 400 TB ออกจาก AWS ผ่านตำแหน่ง AWS Direct Connect ของคุณ ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีการส่งข้อมูล 1 PB ไปยัง VPC เหล่านี้จากภายนอก AWS โดยใช้การเชื่อมต่อ AWS Direct Connect ของคุณ

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO)  
รีเจี้ยน AWS ที่ส่งข้อมูล  สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) 
ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect  165 Halsey St, นวร์ก
ข้อมูลที่ถ่ายโอนออก  409,600 GB*
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลออก  0.02 USD ต่อ GB 
ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกทั้งหมด
8,192.00 USD ต่อเดือน
  409,600 GB x 0.02 USD
* 1 TB = 1,024 GB

ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยัง AWS
ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ AWS ทั้งหมดผ่าน AWS Direct Connect มีค่าบริการอยู่ที่ 0.00 USD ต่อ GB โดยไม่คำนึงถึงปริมาณ

ค่าบริการ AWS Direct Connect ทั้งหมดสำหรับตัวอย่างที่ 2
ตามสมมติฐานเหล่านี้ ค่าบริการ AWS Direct Connect รายเดือนของคุณจะอยู่ที่ 14,762.00 USD ต่อเดือน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจมาจากคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect หรือผู้ให้บริการรายอื่น

ค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงทั้งหมด  6,570.00 USD ต่อเดือน
ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด  8,192.00 USD ต่อเดือน 
รวมทั้งหมด 
14,762.00 USD ต่อเดือน
  6,570.00 USD + 8,192.00 USD
 

สมมติว่าองค์กรของคุณได้ปรับใช้ AWS Direct Connect ณ ตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ในนิวยอร์กและอัมสเตอร์ดัม นอกจากการส่งข้อมูลไปยังทรัพยากรในรีเจี้ยน AWS ผ่านการเชื่อมต่อเหล่านี้แล้ว คุณยังต้องการส่งข้อมูลระหว่างรีเจี้ยนต่างๆ โดยใช้ SiteLink อีกด้วย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือผลรวมของชั่วโมง SiteLink และการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน SiteLink

การคำนวณชั่วโมง SiteLink

สมมติว่าในเดือนทั่วไป SiteLink มีการใช้งานแบบเต็มเวลาบนอินเทอร์เฟซเสมือน (VIF) สองอินเทอร์เฟซ ณ ตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่ง รวมถึงในเวลาที่ไม่มีข้อมูลไหลผ่านการเชื่อมต่อนี้ VIF สองอินเทอร์เฟซนี้ใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

จำนวนตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect
2 ตำแหน่งที่ตั้ง
VIF ที่เปิดใช้งาน SiteLink ต่อตำแหน่งที่ตั้ง 2 VIF
ชั่วโมงที่ใช้งานในหนึ่งเดือน 730*
อัตรารายชั่วโมงของ SiteLink 0.50 USD ต่อชั่วโมง
ค่าบริการทั้งหมดของ SiteLink 1,460.00 USD ต่อเดือน
(2 ตำแหน่งที่ตั้ง x 2 VIF ต่อตำแหน่งที่ตั้ง) * 730 ชั่วโมง * 0.50 USD = 1,460 USD
* ในตัวอย่างนี้ เราถือว่ามี 8,760 ชั่วโมงในหนึ่งปี / 12 เดือน = 730 ชั่วโมงต่อเดือน

การคำนวณการถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink

เดือนที่ผ่านมา ตำแหน่งที่ตั้งในนิวยอร์กของคุณส่งข้อมูล 60 TB ไปยังอัมสเตอร์ดัม และอัมสเตอร์ดัมก็ส่งข้อมูล 40 TB กลับมาที่นิวยอร์ก

ข้อมูลที่ส่งไปยังนิวยอร์ก 40,960 GB*
ข้อมูลที่ส่งไปยังอัมสเตอร์ดัม 61,440 GB
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink ระหว่างสหรัฐฯ-ยุโรป 0.0282 USD ต่อ GB
ค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของ SiteLink 2,887.68 USD ต่อเดือน
(40,960 GB + 61,440 GB) x 0.0282 USD = 2,887.68 USD
* 1 TB = 1,024 GB
ค่าบริการทั้งหมดของ SiteLink

จากสมมติฐานเหล่านี้ ระบบจะเพิ่มยอด 4,347.68 USD ลงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของคุณสำหรับ SiteLink (นอกเหนือจากค่าบริการ AWS Direct Connect อื่นๆ ของคุณ)
SiteLink ทั้งหมด  1,460.00 USD ต่อเดือน
การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของ SiteLink  2,887.68 USD ต่อเดือน
รวมทั้งหมด 4,347.68 USD ต่อเดือน
1,460.00 USD + 2,887.68 USD = 4,347.68 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากร AWS Direct Connect เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เข้าสู่ระบบ AWS Management Console
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา