ในโมดูลนี้ คุณจะเลิกใช้ทรัพยากรที่คุณสร้างขึ้นในระหว่างบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะหยุดบริการที่กำลังทำงานบน Amazon ECS ลบ ALB และลบสแตก AWS CloudFormation เพื่อเลิกใช้คลัสเตอร์ ECS รวมทั้งอินสแตนซ์ EC2 ทั้งหมดที่สนับสนุนการทำงาน

การล้างข้อมูลไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ แต่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสำหรับการดูแลให้บริการเหล่านี้ทำงาน เริ่มการล้างข้อมูล

เวลาดำเนินการ: 10 นาที

บริการที่ใช้:


ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อลบทรัพยากร AWS ที่คุณสร้างขึ้นในแต่ละโมดูล

 • ขั้นตอนที่ 1 ปิดบริการของคุณ

  เริ่มต้นการล้างข้อมูลโดยการลบแต่ละบริการ (โพสต์ เธรด และผู้ใช้) ที่กำลังทำงานอยู่บนคลัสเตอร์ของคุณ:
  • ไปที่ Amazon ECS Console และเลือก Clusters (คลัสเตอร์)
  • เลือกคลัสเตอร์ BreakTheMonolith-Demo
  • ในแท็บ Services (บริการ) ให้เลือกบริการแล้วเลือก Delete (ลบ)
  • ยืนยันการลบ
  • ทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ จนกว่าบริการทั้งหมดจะถูกลบออก

  ก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนถัดไป คุณจำเป็นต้องรอให้งานที่กำลังทำงานทั้งหมดสิ้นสุดลง หรือไม่ก็เลือกแท็บ Tasks (งาน) แล้วเลือก Stop All (หยุดทั้งหมด)

  ♻ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละบริการบนคลัสเตอร์
  ล้างคลัสเตอร์
 • ขั้นตอนที่ 2 ลบกระบวนการรอรับ

  • ไปที่ ส่วนโหลดบาลานเซอร์ของ EC2 Console
  • เลือกช่องกาเครื่องหมายถัดจาก demo แล้วเลือกแท็บ Listeners (กระบวนการรอรับ)
  • เลือกกระบวนการรอรับ แล้วเลือก Delete (ลบ)
  • ยืนยันการลบ
  ลบกระบวนการรอรับ
 • ขั้นตอนที่ 3 ลบกลุ่มเป้าหมาย

  • ไปที่ Target Groups (กลุ่มเป้าหมาย) ใน EC2 Console
  • กาเครื่องหมายที่ด้านบนของรายการ (ถัดจาก Name (ชื่อ)) เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
  • เลือก Actions (การดำเนินการ) แล้วเลือก Delete (ลบ)
  • ยืนยันการลบ
  ลบกลุ่มเป้าหมาย
 • ขั้นตอนที่ 4 ลบสแตก AWS CloudFormation

  • ไปที่ AWS CloudFormation Console
  • กาเครื่องหมายถัดจากสแตก Cloudformation BreakTheMonolith-Demo
  • เลือก Actions (การดำเนินการ) แล้วเลือก Delete Stack (ลบสแตก)
  • ยืนยันการลบ
  • สถานะของสแตกควรเปลี่ยนเป็น DELETE_IN_PROGRESS

   

  คำเตือน! การปล่อยให้สแตกทำงานจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในบัญชี AWS ของคุณ

  ลบสแตก
 • ขั้นตอนที่ 5 ถอนการลงทะเบียนคำจำกัดความของงาน

  • ไปที่ คำจำกัดความของงาน ใน Amazon ECR Console
  • เลือกคำจำกัดความของงาน (api, โพสต์, เธรด หรือผู้ใช้)
  • ในหน้า Task Definition Name (ชื่อคำจำกัดความของงาน) กาเครื่องหมายถัดจากชื่องาน
  • เลือก Actions (การดำเนินการ) จากนั้นเลือก Deregister (ถอนการลงทะเบียน) ในรายการดรอปดาวน์
  • ยืนยันการดำเนินการของคุณ

  ♻ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับคำจำกัดความของงานทั้งสี่

 • ขั้นตอนที่ 6 ลบคลัง Amazon ECR

  • ไปที่ คลัง ใน Amazon ECR Console
  • กาเครื่องหมายถัดจากคลัง แล้วเลือก Delete (ลบ)
  • ยืนยันการลบ
  • ทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ จนกว่าคลังทั้งหมดจะถูกลบออก
  ลบคลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูภาพรวมของการเรียกใช้งานและการจัดการแอปพลิเคชันขนาดใหญ่โดยเป็นไมโครเซอร์วิสโดยใช้ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ดูการนำเสนอ »

ขอความช่วยเหลือ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Amazon ECS เพื่อสร้างและใช้งานสถาปัตยกรรมที่จัดเก็บในคอนเทนเนอร์บน AWS
ดูทรัพยากรของ Amazon ECS »

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างและเรียกใช้ไมโครเซอร์วิสบน AWS เพื่อเร่งรัดระยะเวลาการนำมาใช้งานจริง ส่งเสริมนวัตกรรม และปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด อ่านเอกสารรายงาน »