ในโมดูลนี้ คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยกเลิกการใช้งานทรัพยากรทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะต้องยกเลิกการใช้งานแอป AWS Amplify, พูลผู้ใช้ Amazon Cognito User Pool, ฟังก์ชัน AWS Lambda, IAM Role, ตาราง DynamoDB, REST API และบันทึก CloudWatch Log เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลบทรัพยากรที่คุณไม่ได้ใช้งานแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการ

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 10 นาที

บริการที่ลบ: AWS Lambda, Amazon API Gateway, AWS Amplify, Amazon DynamoDB, Amazon Cognito, AWS CloudWatch 


ปฏิบัติตามคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบทรัพยากร AWS ที่คุณสร้างขึ้นในแต่ละโมดูล คลิกหมายเลขขั้นตอนแต่ละหมายเลขเพื่อขยายส่วนนั้น

 • ขั้นตอนที่ 1 ลบแอปของคุณ

  ลบแอป Amplify


  1. ใน AWS Management Console ให้เลือก Services (บริการ) จากนั้นเลือก AWS Amplify ภายใต้ Mobile (มือถือ)

  2. เลือกแอปที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลที่ 1

  3. ในหน้าเริ่มต้นของแอป ให้เลือก ‘Actions > Delete app’ (การดำเนินการ > ลบแอป) ป้อน ‘delete’ (ลบ) เมื่อได้รับแจ้งให้ยืนยัน แล้วเลือกยืนยัน

 • ขั้นตอนที่ 2 ลบพูลผู้ใช้ของ Amazon Cognito

  หากคุณใช้เทมเพลต AWS CloudFormation ที่จัดไว้ให้เพื่อศึกษาโมดูลที่ 2 เพียงแค่ลบสแต็กโดยใช้คอนโซล AWS CloudFormation ไม่เช่นนั้น ให้ลบพูลผู้ใช้ของ Amazon Cognito ที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลที่ 2


  1. จากคอนโซล AWS คลิกที่ บริการ แล้วเลือก Cognito ภายใต้บริการบนมือถือ

  2. เลือก จัดการพูลผู้ใช้ของคุณ

  3. เลือกพูลผู้ใช้ WildRydes ที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลที่ 2

  4. คลิก ลบพูล ที่มุมขวาบนของหน้า

  5. พิมพ์ ลบ และเลือก ลบพูล เมื่อได้รับแจ้งให้ยืนยัน

 • ขั้นตอนที่ 3 ลบแบ็คเอนด์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์

  ลบฟังก์ชัน AWS Lambda, บทบาท IAM และตาราง Amazon DynamoDB ที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลที่ 3


  ฟังก์ชัน Lambda

  1. ใน AWS Management Console คลิกที่ บริการจากนั้นเลือก Lambda ภายใต้การประมวลผล

  2. เลือกฟังก์ชัน RequestUnicorn ที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลที่ 3

  3. จากรายการดรอปดาวน์ การดำเนินการ ให้เลือก ลบฟังก์ชัน

  4. เลือก ลบ เมื่อได้รับเลือกให้ยืนยัน

  บทบาท IAM

  1. ใน AWS Management Console คลิกที่ บริการ แล้วเลือก IAM ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลประจำตัว และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

  2. เลือก บทบาท จากเมนูการนำทาง

  3. พิมพ์ WildRydesLambda ในกล่องตัวกรอง

  4. เลือกบทบาทที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลที่ 3

  5. จากเมนูดรอปดาวน์ การดำเนินการของบทบาท เลือก ลบบทบาท

  6. เลือก ใช่ ลบ เมื่อได้รับแจ้งให้ยืนยัน

  ตาราง DynamoDB

  1. ใน AWS Management Console คลิกที่ บริการ แล้วเลือก DynamoDB ภายใต้ฐานข้อมูล

  2. เลือก ตาราง ในเมนูการนำทาง

  3. เลือกตาราง Rides ที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลที่ 3

  4. จากรายการดรอปดาวน์ การดำเนินการ ให้เลือก ลบตาราง

  5. ทำเครื่องหมายในกล่องทำเครื่องหมาย ลบการแจ้งเตือนของ CloudWatch ทั้งหมดสำหรับตารางนี้ ทิ้งไว้และเลือก ลบ

 • ขั้นตอนที่ 4 ลบ RESTful API ของคุณ

  ลบ RESTful API ในโมดูลที่ 4 จะพบตัวเลือก ลบ API ในเมนูดรอปดาวน์ การดำเนินการ เมื่อคุณได้เลือก API ของคุณใน Amazon API Gateway Console


  1. ใน AWS Management Console ให้คลิก บริการ แล้วเลือก API Gateway ใต้บริการสำหรับแอปพลิเคชัน

  2. เลือก API ที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลที่ 4

  3. ขยายรายการดรอปดาวน์ การดำเนินการ และเลือก ลบ API

  4. ป้อนชื่อ API ของคุณเมื่อได้รับแจ้งและเลือก ลบ API

 • ขั้นตอนที่ 5 ลบบันทึก CloudWatch

  AWS Lambda จะสร้างกลุ่มบันทึกต่อหนึ่งฟังก์ชันขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติใน Amazon CloudWatch Logs และจะเขียนบันทึกลงไปเมื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน คุณควรลบกลุ่มบันทึกสำหรับฟังก์ชัน RequestUnicorn นอกจากนี้ หากคุณเปิดใช้งานสแต็ก CloudFormation ใดๆ อาจมีกลุ่มบันทึกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแบบกำหนดเองในสแต็กเหล่านั้นซึ่งคุณควรลบ


  1. จากคอนโซล AWS คลิกที่ บริการ แล้วเลือก CloudWatch ภายใต้เครื่องมือการจัดการ

  2. เลือก บันทึก ในเมนูการนำทาง

  3. เลือกกลุ่มบันทึก /aws/lambda/RequestUnicorn หากคุณมีกลุ่มบันทึกเป็นจำนวนมากในบัญชีของคุณ คุณสามารรถพิมพ์ /aws/lambda/RequestUnicorn ในกล่องข้อความ ตัวกรอง เพื่อให้ง่ายต่อการระบุตำแหน่งกลุ่มบันทึก

  4. จากรายการดรอปดาวน์ การดำเนินการ ให้เลือก ลบกลุ่มบันทึก

  5. เลือก ใช่ ลบ เมื่อได้รับแจ้งให้ยืนยัน

  6. หากคุณเปิดใช้งานเทมเพลต CloudFormation เพื่อศึกษาโมดูล ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3-5 ซ้ำสำหรับกลุ่มบันทึกซึ่งขึ้นต้นด้วย /aws/lambda/wildrydes-webapp

ขอแสดงความยินดี คุณได้สร้างและยกเลิกการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Amazon Web Services (AWS)

ข้อความตัวอย่าง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูภาพรวมเกี่ยวกับความสามารถ องค์ประกอบ และกรณีใช้งานสำหรับการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์บน Amazon Web Services (AWS) ไปที่การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ »

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบสถาปัตยกรรมหลายชั้นแบบไร้เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ API Gateway และ AWS Lambda เพื่อลดระยะเวลาการปรับใช้และการปฏิบัติงาน อ่านเอกสารรายงาน »

สร้างเวิร์กโฟลว์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้งานโดยอัตโนมัติของการใช้งานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบน AWS Lambda โดยใช้เครื่องมือ CI/CD จาก AWS ดูการสัมนาผ่านเว็บ »