ในโมดูลก่อนหน้า คุณได้ตั้งค่าการเข้าถึงเอนทิตีหลักของคุณใน DynamoDB โครงสร้างของคีย์หลักจะแก้ไขจำนวนรูปแบบการเข้าถึงหลักของเรา ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบทั้งหมดในการอ่านหรือเขียนเอนทิตีเดียว รวมถึงรูปแบบในการดึงข้อมูลเอนทิตีที่เกี่ยวข้องหลายรายการ เช่น รูปภาพทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้ที่ระบุ

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดัชนีย้อนกลับ ซึ่งเป็นรูปแบบการออกแบบทั่วไปสำหรับ DynamoDB

ดัชนีรอง คือเครื่องมือในการทำโมเดลข้อมูลที่สำคัญใน DynamoDB ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลให้รองรับรูปแบบการสืบค้นอื่นๆ ได้

ดัชนีย้อนกลับเป็นรูปแบบการออกแบบดัชนีรองทั่วไปที่มีใน DynamoDB ด้วยดัชนีย้อนกลับ คุณจะสามารถสร้างดัชนีรองที่เป็นการย้อนกลับของคีย์หลักสำหรับตารางของคุณ คีย์ HASH สำหรับตารางของคุณ จะเป็นคีย์ RANGE ในดัชนีของคุณ และคีย์ RANGE สำหรับตารางของคุณจะเป็นคีย์หลักสำหรับดัชนีของคุณ

ดัชนีย้อนกลับเป็นประโยชน์ในสถานการณ์สมมติสองแบบ อันดับแรก ดัชนีย้อนกลับจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้น “อีกด้านหนึ่ง” ของความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม นี่คือกรณีสำหรับเอนทีตี มิตรภาพ ของคุณ ด้วยโครงสร้างคีย์หลักของคุณ คุณจะสามารถสืบค้นผู้ติดตามทั้งหมดสำหรับผู้ใช้เฉพาะรายที่ทำการสืบค้นต่อคีย์หลักของตาราง เมื่อคุณเพิ่มดัชนีย้อนกลับ คุณจะสามารถค้นหาผู้ใช้ที่ผู้ใช้รายหนึ่งกำลังติดตามอยู่ (เรียกว่าผู้ใช้ที่ “ถูกติดตาม”) โดยการสืบค้นดัชนีย้อนกลับ

นอกจากนี้ ดัชนีย้อนกลับยังเป็นประโยชน์สำหรับการสืบค้นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มสำหรับเอนทีตีที่เป็นหัวเรื่องของความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คุณสามารถมองเห็นรายการนี้ได้ด้วยเอนทิตี การโต้ตอบ ในตารางของคุณ ทั้งนี้ อาจมีการโต้ตอบหลายรายการในรูปภาพหนึ่ง และการโต้ตอบแต่ละรายการจะประกอบด้วยรูปภาพที่มีการปรับใช้การโต้ตอบ ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ทำการโต้ตอบ และประเภทของการโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ใช้สามารถมีรูปภาพได้หลายรูป ตัวระบุหลักสำหรับรูปภาพจะอยู่ในคีย์ RANGE -- PHOTO#<USERNAME>#<TIMESTAMP> ดังนั้น คุณจะไม่สามารถใช้คีย์หลักของคุณในการผูกการโต้ตอบกับรูปภาพต่างๆ ได้

เพื่อสร้างรูปแบบการเข้าถึง “ดูรูปภาพและการโต้ตอบ” ที่น่าพึงพอใจ โมเดลข้อมูลจะวางตัวระบุรูปภาพสำหรับเอนทิตีการโต้ตอบไว้ในคีย์ RANGE ขณะนี้ เมื่อทำการสืบค้นดัชนีย้อนกลับ คุณจะสามารถใช้ตัวระบุรูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพและการโต้ตอบทั้งหมดในคำขอเดียว รายการนี้จะแสดงในขั้นตอนที่ 2 ด้านล่างนี้

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 40 นาที


 • ขั้นตอนที่ 1: สร้างดัชนีรอง

  ในการสร้างดัชนีรอง คุณจะต้องกำหนดคีย์หลักของดัชนี เช่นเดียวกับที่คุณทำไว้ในตาราง จำไว้ว่าคีย์หลักสำหรับดัชนีรองรวมไม่จำเป็นต้องมีความแตกต่างกัน จากนั้น DynamoDB จะคัดลอกรายการลงในดัชนีตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ และคุณสามารถสืบค้นได้เช่นเดียวกับในตารางของคุณ

  ดัชนีย้อนกลับเป็นรูปแบบทั่วไปใน DynamoDB ที่คุณสร้างดัชนีรองไว้ ซึ่งจะเป็นการย้อนกลับคีย์หลักของตารางของคุณ คีย์ HASH สำหรับตารางของคุณ จะถูกระบุเป็นคีย์ RANGE ในดัชนีรองของคุณ และคีย์ RANGE สำหรับตารางของคุณ จะถูกระบุเป็นคีย์ HASH ในดัชนีรองของคุณ

  การสร้างดัชนี้รองมีความคล้ายคลึงกับการสร้างตาราง ในโค้ดที่คุณดาวน์โหลด จะมีไฟล์ในไดเรกทอรี scripts/ ที่มีชื่อว่า add_inverted_index.py เนื้อหาในไฟล์ดังกล่าวจะแสดงที่ด้านล่างนี้

  import boto3
  
  dynamodb = boto3.client('dynamodb')
  
  try:
    dynamodb.update_table(
      TableName='quick-photos',
      AttributeDefinitions=[
        {
          "AttributeName": "PK",
          "AttributeType": "S"
        },
        {
          "AttributeName": "SK",
          "AttributeType": "S"
        }
      ],
      GlobalSecondaryIndexUpdates=[
        {
          "Create": {
            "IndexName": "InvertedIndex",
            "KeySchema": [
              {
                "AttributeName": "SK",
                "KeyType": "HASH"
              },
              {
                "AttributeName": "PK",
                "KeyType": "RANGE"
              }
            ],
            "Projection": {
              "ProjectionType": "ALL"
            },
            "ProvisionedThroughput": {
              "ReadCapacityUnits": 5,
              "WriteCapacityUnits": 5
            }
          }
        }
      ],
    )
    print("Table updated successfully.")
  except Exception as e:
    print("Could not update table. Error:")
    print(e)
  

  เมื่อมีการใช้คุณลักษณะในคีย์หลักสำหรับตารางหรือดัชนีรอง จะต้องมีการกำหนดคุณลักษณะเหล่านั้นใน AttributeDefinitions จากนั้น เราจะสร้างดัชนีรองใหม่ในคุณสมบัติ GlobalSecondaryIndexUpdates สำหรับดัชนีรองนี้ เราจะกำหนดชื่อดัชนี สคีมาของคีย์หลัก ปริมาณการแสดงผลที่คาดไว้ และคุณลักษณะที่เราต้องการสำหรับโปรเจกต์

  โปรดทราบว่า ดัชนีย้อนกลับเป็นชื่อของรูปแบบการออกแบบ แทนที่จะเป็นคุณสมบัติที่เป็นทางการใน DynamoDB การสร้างดัชนีย้อนกลับจะคล้ายคลึงกับการสร้างดัชนีรองอื่นใดๆ

  สร้างดัชนีย้อนกลับโดยเรียกใช้คำสั่งด้านล่างนี้

  python scripts/add_inverted_index.py

  คุณควรจะพบข้อความต่อไปนี้ในคอนโซล: “อัปเดตตารางเสร็จสมบูรณ์”

  ในขั้นตอนถัดไป เราจะแสดงวิธีการใช้ดัชนีย้อนกลับของเราเพื่อค้นหารูปภาพ

 • ขั้นตอนที่ 2: สืบค้นดัชนีย้อนกลับเพื่อค้นหาการโต้ตอบของรูปภาพ

  ในตอนนี้ เรามีดัชนีรองที่กำหนดค่าไว้แล้ว ให้เอามาใช้ตามรูปแบบการเข้าถึงบางแบบ

  เมื่อใช้ดัชนีรอง คุณจะมีการเรียกใช้ API เพียงสองรายการที่ใช้งานได้ คือ การสืบค้น และ การสแกน เมื่อใช้ การสืบค้น คุณจะต้องกำหนดคีย์ HASH จึงจะให้ผลลัพธ์เป้าหมาย เมื่อใช้การสแกน คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดคีย์ HASH และเรียกใช้การทำงานได้ในตารางทั้งหมด การสแกนจะไม่สามารถทำงานได้บน DynamoDB ยกเว้นในบางกรณี เนื่องจากจะเป็นการเข้าถึงทุกรายการในฐานข้อมูลของคุณ หากคุณมีข้อมูลเป็นจำนวนมากในตารางของคุณ การสแกนอาจใช้ระยะเวลานาน

  เราสามารถใช้ API การสืบค้น จากดัชนีรองของเรา เพื่อค้นหาการโต้ตอบทั้งหมดบนรูปภาพเฉพาะ เช่นที่คุณได้เห็นในโมดูลก่อนหน้า คุณจะสามารถใช้การสืบค้นนี้เพื่อเรียกดูเอนทิตีสองชนิดในคำสั่งเดียว ในการสืบค้นนี้ คุณจะสามารถเรียกดูทั้งรูปภาพและการโต้ตอบได้

  ในโค้ดที่คุณดาวน์โหลด จะมีไฟล์ในไดเรกทอรี application/ ที่เรียกว่า fetch_photo_and_reactions.py เนื้อหาของสคริปต์นี้มีดังต่อไปนี้

  import boto3
  
  from entities import Photo, Reaction
  
  dynamodb = boto3.client('dynamodb')
  
  USER = "david25"
  TIMESTAMP = '2019-03-02T09:11:30'
  
  
  def fetch_photo_and_reactions(username, timestamp):
    try:
      resp = dynamodb.query(
        TableName='quick-photos',
        IndexName='InvertedIndex',
        KeyConditionExpression="SK = :sk AND PK BETWEEN :reactions AND :user",
        ExpressionAttributeValues={
          ":sk": { "S": "PHOTO#{}#{}".format(username, timestamp) },
          ":user": { "S": "USER$" },
          ":reactions": { "S": "REACTION#" },
        },
        ScanIndexForward=True
      )
    except Exception as e:
      print("Index is still backfilling. Please try again in a moment.")
      return False
  
    items = resp['Items']
    items.reverse()
  
    photo = Photo(items[0])
    photo.reactions = [Reaction(item) for item in items[1:]]
  
    return photo
  
  
  photo = fetch_photo_and_reactions(USER, TIMESTAMP)
  
  if photo:
    print(photo)
    for reaction in photo.reactions:
      print(reaction)
  

  ฟังก์ชัน fetch_photo_and_reactions มีความคล้ายคลึงกับฟังก์ชันที่มีในแอปพลิเคชันของคุณ ฟังก์ชันนี้จะยอมรับชื่อผู้ใช้และการประทับเวลา และทำการสืบค้นจาก InvertedIndex เพื่อค้นหารูปภาพ และการโต้ตอบสำหรับรูปภาพดังกล่าว จากนั้น ระบบจะรวบรวมรายการที่แสดงผลลัพธ์ไปยังเอนทิตี รูปภาพ และเอนทิตี การโต้ตอบ หลายรายการที่สามารถใช้ในแอปพลิเคชันของคุณ

  python application/fetch_photo_and_reactions.py

  คุณควรมองเห็นเอาต์พุตของรูปภาพและการโต้ตอบทั้งห้ารายการ

  Photo<david25 -- 2019-03-02T09:11:30>
  Reaction<ylee -- PHOTO#david25#2019-03-02T09:11:30 -- smiley>
  Reaction<kennedyheather -- PHOTO#david25#2019-03-02T09:11:30 -- smiley>
  Reaction<jenniferharris -- PHOTO#david25#2019-03-02T09:11:30 -- +1>
  Reaction<geoffrey32 -- PHOTO#david25#2019-03-02T09:11:30 -- +1>
  Reaction<chasevang -- PHOTO#david25#2019-03-02T09:11:30 -- +1>

  โปรดทราบว่า ดัชนีรองจะใช้เวลาสักครู่ในการเติมข้อมูล คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ที่ระบุว่าการเติมข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หากเป็นเช่นนั้น โปรดลองใหม่อีกครั้งในอีกไม่กี่นาที

  ในขั้นตอนถัดไป เราจะเห็นวิธีการใช้ดัชนีย้อนกลับในการดึงข้อมูลที่ผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งผู้ใช้ที่กำหนดกำลังติดตามอยู่

 • ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาผู้ใช้ที่ถูกติดตาม

  ในขั้นตอนก่อนหน้า คุณได้เห็นวิธีการใช้ดัชนีย้อนกลับในการดึงข้อมูลความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มสำหรับเอนทีตีที่เป็นหัวเรื่องของความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ในขั้นตอนนี้ คุณจะใช้ดัชนีแบบย้อนกลับเพื่อดึงข้อมูล “อีกด้านหนึ่ง” ของความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

  คีย์หลักในตารางจะอนุญาตให้คุณสามารถค้นหาผู้ติดตามทั้งหมดของผู้ใช้เฉพาะ แต่คุณจะไม่สามารถค้นหาผู้ใช้ทั้งหมดที่บุคคลกำลังติดตามอยู่ได้ ทั้งนี้ รายการจะพลิกเนื่องด้วยดัชนีแบบย้อนกลับ คุณจะสามารถค้นหาผู้ใช้ทั้งหมดที่ติดตามโดยผู้ใช้เฉพาะได้

  ในโค้ดที่คุณดาวน์โหลด จะมีไฟล์ในไดเรกทอรี application/ ที่เรียกว่า find_following_for_user.py เนื้อหาของสคริปต์นี้มีดังต่อไปนี้

  import boto3
  
  from entities import Friendship
  
  dynamodb = boto3.client('dynamodb')
  
  USERNAME = "haroldwatkins"
  
  
  def find_following_for_user(username):
    resp = dynamodb.query(
      TableName='quick-photos',
      IndexName='InvertedIndex',
      KeyConditionExpression="SK = :sk",
      ExpressionAttributeValues={
        ":sk": { "S": "#FRIEND#{}".format(username) }
      },
      ScanIndexForward=True
    )
  
    return [Friendship(item) for item in resp['Items']]
  
  
  
  follows = find_following_for_user(USERNAME)
  
  print("Users followed by {}:".format(USERNAME))
  for follow in follows:
    print(follow)
  

  ฟังก์ชัน find_following_for_user มีความคล้ายคลึงกับฟังก์ชันที่มีในแอปพลิเคชันของคุณ ฟังก์ชันดังกล่าวจะยอมรับชื่อผู้ใช้สำหรับบุคคลที่คุณต้องการค้นหาผู้ใช้ที่ถูกติดตาม จากนั้น ฟังก์ชันจะทำการสืบค้นดัชนีย้อนกลับเพื่อค้นหาเอนทิตี มิตรภาพ ทั้งหมด ที่ผู้ใช้ที่ติดตามคือชื่อผู้ใช้ที่กำหนด

  เรียกใช้สคริปต์โดยการใช้คำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัลของคุณ

  python application/find_following_for_user.py

  คอนโซลของคุณควรแสดงเอาต์พุตเป็นรายการผู้ใช้ที่ติดตามโดยชื่อผู้ใช้ที่กำหนด:

  Users followed by haroldwatkins:
  Friendship<chasevang -- haroldwatkins>
  Friendship<david25 -- haroldwatkins>
  Friendship<frankhall -- haroldwatkins>
  Friendship<geoffrey32 -- haroldwatkins>
  Friendship<jacksonjason -- haroldwatkins>
  Friendship<natasha87 -- haroldwatkins>
  Friendship<nmitchell -- haroldwatkins>
  Friendship<ppierce -- haroldwatkins>
  Friendship<tmartinez -- haroldwatkins>
  Friendship<vpadilla -- haroldwatkins>

  โปรดทราบว่า ขณะที่การดำเนินการนี้แสดงผลลัพธ์เป็นเอนทิตี มิตรภาพ ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ ข้อมูลในเอนทิตี มิตรภาพ จะมีการกระจายค่อนข้างมาก โดยจะมีเฉพาะชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ถูกติดตาม แต่ไม่ใช่โปรไฟล์ของผู้ใช้แบบเต็มรูปแบบ ในโมดูลถัดไป เราจะอภิปรายถึงวิธีการใช้การปรับมาตรฐานบางส่วนเพื่อจัดการสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สรุป

  ในโมดูลนี้ เราได้เพิ่มดัชนีรองไปที่ตารางของเรา โดยใช้รูปแบบของดัชนีย้อนกลับ ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการเข้าถึงอีกสองรูปแบบเพิ่มเติม:

  • ดูรูปภาพและการตอบสนอง (อ่าน)
  • ดูผู้ที่ผู้ใช้ติดตาม (อ่าน)

  ขณะที่เรียกดูผู้ใช้ที่ถูกติดตามทั้งหมดของผู้ใช้ เราได้มองเห็นปัญหาที่เอนทิตีมิตรภาพแต่ละรายการไม่มีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ถูกติดตาม ในโมดูลถัดไป เราจะมองเห็นวิธีการใช้การปรับมาตรฐานบางส่วนเพื่อช่วยเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าถึงนี้