การเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect – Associate

เรียนรู้สิ่งที่จะพบในการสอบ โครงสร้างของการสอบ และวิธีตีความคำถาม

การสอบ AWS Certified Solutions Architect – Associate จะวัดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการออกแบบและติดตั้งใช้ระบบที่ทนต่อข้อผิดพลาด พร้อมใช้งานสูง และปรับขนาดได้บน AWS เข้าร่วมการฝึกอบรมระดับกลางนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวสอบโดยการศึกษาเนื้อหาต่างๆ ในหัวข้อของข้อสอบ รวมถึงความเชื่อมโยงกับการออกแบบสถาปัตยกรรมบน AWS และกับเนื้อหาที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ดังนี้:

  • นำทางโลจิสติกส์ของขั้นตอนการสอบ
  • ทำความเข้าใจโครงสร้างการสอบและประเภทคำถาม
  • ระบุความเกี่ยวข้องของคำถามที่มีต่อแนวคิดทางสถาปัตยกรรม AWS
  • ตีความแนวคิดที่จะทดสอบในข้อสอบ
  • จัดสรรเวลาเรียนรู้สำหรับการสอบ AWS Certified Solutions Architect – Associate

ผู้เข้าร่วมการอบรมเป้าหมาย

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

  • สถาปนิกด้านโซลูชันที่กำลังเตรียมสอบ AWS Certified Solutions Architect – Associate
icon_solutions-architect

ภาพรวมหลักสูตร

mini-icon_training

รูปแบบหลักสูตร
ชั้นเรียนหรือดิจิทัล

mini-icon_level

ระดับของหลักสูตร
ปานกลาง

mini-icon_time

ระยะเวลาของหลักสูตร
4 ชั่วโมง (ชั้นเรียน) หรือ 2 ชั่วโมง (ดิจิทัล)

mini-icon_language

ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร
หลายภาษา