การเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect – Associate

เรียนรู้สิ่งที่จะพบในการสอบ โครงสร้างของการสอบ และวิธีตีความคำถาม

การสอบ AWS Certified Solutions Architect – Associate จะวัดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการออกแบบและปรับใช้ระบบที่ทนต่อข้อผิดพลาด พร้อมใช้งานสูง และปรับขนาดได้บน AWS เข้าร่วมการฝึกอบรมระดับกลางแบบครึ่งวันนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวสอบโดยการศึกษาเนื้อหาต่างๆ ในหัวข้อของข้อสอบ รวมถึงความเชื่อมโยงกับการออกแบบสถาปัตยกรรมบน AWS และกับเนื้อหาที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่อไปนี้

  • สิ่งที่จะพบในการสอบ
  • โครงสร้างของการสอบ รวมถึงประเภทของคำถาม
  • วิธีระบุว่าคำถามมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับแนวคิดทางสถาปัตยกรรม AWS
  • วิธีตีความแนวคิดที่จะทดสอบในข้อสอบ
  • วิธีจัดสรรเวลาเรียนเพื่อเตรียมการสอบ

ผู้เข้าร่วมการอบรมเป้าหมาย

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

  • สถาปนิกโซลูชัน
icon_solutions-architect

ภาพรวมหลักสูตร

mini-icon_training
mini-icon_level
mini-icon_time
mini-icon_language

รูปแบบหลักสูตร
ชั้นเรียน

ระดับของหลักสูตร
ปานกลาง

ระยะเวลาของหลักสูตร
4 ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร
หลายภาษา