เรียนรู้สิ่งที่จะพบในการสอบ โครงสร้างของการสอบ และวิธีตีความคำถาม ฝึกฝนด้วยตัวอย่างคำถามในข้อสอบ

การสอบ AWS Certified Solutions Architect – Associate จะทดสอบความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการออกแบบและปรับใช้ระบบที่ทนต่อข้อผิดพลาด พร้อมใช้งานสูง และปรับขนาดได้บนแพลตฟอร์ม AWS ในเวิร์กช็อประดับกลางที่ใช้เวลาครึ่งวันนี้ เราจะมาสำรวจขอบเขตหัวข้อของข้อสอบ แมปข้อสอบเพื่อวางโครงสร้างบน AWS และเพื่อระบุขอบเขตที่ต้องศึกษา เราจะตรวจสอบตัวอย่างข้อสอบในแต่ละขอบเขตหัวข้อ สอนคุณถึงวิธีตีความแนวคิดที่จะทดสอบเพื่อที่คุณจะสามารถตัดตัวเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น

ระดับ

ปานกลาง

รูปแบบการสอน

การฝึกอบรมในชั้นเรียน การอภิปรายกลุ่ม ตัวอย่างคำถามฝึกหัด

ความยาว

4 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

 • สถาปนิกโซลูชัน

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่อไปนี้

 • สิ่งที่จะพบในการสอบ
 • โครงสร้างของการสอบ รวมถึงประเภทของคำถาม
 • วิธีระบุว่าคำถามมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับแนวคิดทางสถาปัตยกรรม AWS
 • วิธีตีความแนวคิดที่จะทดสอบในข้อสอบ
 • วิธีจัดสรรเวลาเรียนเพื่อเตรียมการสอบ

เราแนะนำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • มีประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบและปรับใช้ระบบที่ทนต่อข้อผิดพลาด พร้อมใช้งานสูง และปรับขนาดได้บนแพลตฟอร์ม AWS อย่างน้อยหนึ่งปี
 • ความรู้เชิงลึกในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา
 • Architecting on AWS หรือความรู้เทียบเท่า

วิธีที่ใช้ในหลักสูตรนี้:

 • การฝึกอบรมในชั้นเรียน
 • การอภิปรายกลุ่ม
 • ตัวอย่างคำถามฝึกหัด
Certification Bootcamp Thumbnail

ไปที่ aws.training