Cloud Practitioner

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ AWS พัฒนาทักษะและความรู้ของคุณ สร้างอนาคตของคุณใน AWS Cloud

เส้นทางการเรียนรู้นี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างและทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ AWS Cloud ในภาพรวม -เส้นทางนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีบทบาทด้านงานเทคนิค การจัดการ การขาย การจัดซื้อ หรือการเงินที่ทำงานโดยใช้ AWS Cloud

learning-paths_cloud-practitioner
 • เรียนรู้ตามลำดับหลักสูตรและการสอบที่แนะนำเพื่อสร้างทักษะ AWS Cloud ของคุณในเส้นทางการเรียนรู้นี้

  AWS Cloud Practitioner Essentials (ชั้นเรียน)

  หลักสูตรระดับพื้นฐานนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่ต้องการเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud ซึ่งเป็นบทบาทด้านเทคนิคเฉพาะทางที่เป็นเอกเทศ ซึ่งจะให้ภาพรวมแบบละเอียดของแนวคิดระบบคลาวด์ บริการของ AWS ความปลอดภัย สถาปัตยกรรม ราคา และการสนับสนุน อีกทั้ง หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner ด้วย

  AWS Cloud Practitioner Essentials (รุ่นที่สอง)

  หลักสูตรระดับพื้นฐานนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่ต้องการเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud ซึ่งเป็นบทบาทด้านเทคนิคเฉพาะทางที่เป็นเอกเทศ ซึ่งจะให้ภาพรวมแบบละเอียดของแนวคิดระบบคลาวด์ บริการของ AWS ความปลอดภัย สถาปัตยกรรม ราคา และการสนับสนุน อีกทั้ง หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner ด้วย

  ดิจิทัล | 6 ชั่วโมง

  AWS Certified Cloud Practitioner

  ข้อสอบนี้ช่วยให้ผู้ที่เข้าใจ AWS Cloud ในภาพรวมได้ทดสอบความรู้ของตน พร้อมรับใบรับรองที่ได้รับการยอมรับจากในวงการ ข้อสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ด้านคือ แนวคิดเกี่ยวกับระบบคลาวด์ ความปลอดภัย เทคโนโลยี และการเรียกเก็บเงินและราคา

  การสอบ | 1.5 ชั่วโมง

หากกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติม