AWS OpsWorks 提供一種簡單、靈活的方法來建立和管理堆疊和應用程式。您可以利用 AWS OpsWorks 佈建 AWS 資源、管理其組態、將應用程式部署到這些資源以及監控其運作狀態。

使用者指南
提供 AWS OpsWorks Stacks 和 AWS OpsWorks for Chef Automate 概念的詳細說明,並提供主控台和命令列界面的操作說明。
HTML | PDF | Kindle
 

AWS OpsWorks Stacks API 參考
詳細描述 AWS OpsWorks Stacks 的所有 API 操作。此外,還為支援的 Web 服務通訊協定提供請求、回應和錯誤的範例。
HTML | PDF


AWS OpsWorks CM API 參考
詳細描述 AWS OpsWorks CM 的 API 操作,包括 AWS OpsWorks for Chef Automate 和 AWS OpsWorks for Puppet Enterprise。此外,還為支援的 Web 服務通訊協定提供請求、回應和錯誤的範例。
HTML | PDF