CloudEndure Disaster Recovery được tính tiền theo giờ dựa trên máy chủ nguồn được đăng ký, bất kể dung lượng lưu trữ được cung cấp như thế nào. Việc này cho bạn tính linh hoạt để sử dụng dễ dàng giải pháp khôi phục sau thảm họa của chúng tôi bằng cách trả tiền theo giờ, chứ không cần cam kết một hợp đồng dài hạn hoặc một số lượng máy chủ định sẵn.

Giá bao gồm việc sao chép dữ liệu liên tục, việc diễn tập khôi phục sau thảm họa gần như không giới hạn, khôi phục về một thời điểm, và chuyển đổi dự phòng và phục hồi tự động.

Ngoài phí đăng ký CloudEndure Disaster Recovery, bạn phải trả phí cho tài nguyên tổ chức chi phí thấp mà CloudEndure Disaster Recovery tạo ra (ví dụ: EC2, EBS) trong khi liên tục sao chép. Chỉ yêu cầu thanh toán cho những tài nguyên được cung cấp đầy đủ trong các cuộc diễn tập khôi phục sau thảm họa hoặc chế độ phục hồi.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích khách hàng sử dụng CloudEndure Disaster Recovery cho khối lượng công việc sản xuất hãy mua gói Hỗ trợ kinh doanh hoặc Hỗ trợ doanh nghiệp từ AWS.

Chi tiết về giá

Sau đây là chi phí đăng ký ứng với mỗi máy chủ nguồn được đăng ký. Các khoản thuế hoặc chi phí bổ sung có thể được áp dụng. 

Bạn có thể đăng ký CloudEndure Disaster Recovery trên AWS Marketplace.

Hệ chủ (máy chủ nguồn) Chi phí (với mỗi hệ chủ tính theo giờ)
Mức giá tính theo giờ ứng với mỗi máy chủ nguồn 0,028 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu cách bắt đầu

Truy cập trang bắt đầu để biết các bước tiếp theo.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?

Bắt đầu với CloudEndure Disaster Recovery.

Bắt đầu ngay