Đạo luật thông tin y tế (Alberta)

Tổng quan

Đạo luật thông tin y tế (HIA) là luật về quyền riêng tư ở Alberta áp dụng cho việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin y tế đang được chăm sóc hoặc dưới quyền kiểm soát của người chăm sóc.

Khách hàng luôn nắm quyền kiểm soát cách họ quản lý và truy cập nội dung của mình được lưu trữ trên AWS. AWS không nhìn thấy hoặc không nắm rõ nội dung khách hàng đang tải lên mạng của mình, bao gồm việc dữ liệu đó có được coi là tuân thủ quy định HIA hay không, nên khách hàng phải chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ HIA của chính họ. Khách hàng AWS có thể thiết kế và triển khai môi trường AWS, cũng như sử dụng các dịch vụ AWS theo cách thỏa mãn các nghĩa vụ của họ theo HIA.

Khu vực AWS Canada (Miền Trung) hiện đang có sẵn cho nhiều dịch vụ, bao gồm Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Để biết danh sách hoàn chỉnh các Khu vực và dịch vụ AWS, hãy truy cập trang Cơ sở hạ tầng toàn cầu. Giá cả Khu vực Canada hiện có trên trang chi tiết của từng dịch vụ. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »