Những lưu ý về các tính năng dành cho quyền riêng tư của Dịch vụ AWS

Các quy định mới hoặc cập nhật về quyền riêng tư trên khắp thế giới đang đặt ra các yêu cầu về tuân thủ, bảo mật và bảo vệ dữ liệu. Các chủ đề về quyền riêng tư theo luật định bao gồm (nhưng không giới hạn) ở khả năng xóa, mã hóa và giá sát quy trình xử lý dữ liệu cá nhân. Dịch vụ AWS có những tính năng nổi bật có thể hỗ trợ cho sự tuân thủ của khách hàng.

Nhấp vào các dấu kiểm ở bên dưới để biết tài liệu về cách dịch vụ AWS giúp khách hàng mã hóa, xóa và giám sát quy trình xử lý.

  Mã hóa   Xóa Giám sát quy trình xử lý
Alexa for Business
Amazon API Gateway
Amazon AppFlow
Amazon AppStream 2.0
Amazon Athena
Amazon Aurora 
Amazon Chime
Amazon Cloud Directory 
Amazon CloudFront
Amazon CloudWatch
Amazon CodeGuru Profiler 
Amazon CodeGuru Reviewer 
Amazon Cognito
Amazon Comprehend
Amazon Connect
Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB)
Amazon DynamoDB
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)  
Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS)
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
Amazon Elastic Transcoder
Amazon ElastiCache for Memcached  
Amazon ElastiCache for Redis  
Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
Amazon EMR
Amazon EventBridge 
Amazon FSx for Lustre
Amazon FSx for Windows File Server
Amazon GameLift
Amazon GuardDuty
Amazon HealthLake 
Amazon Inspector
Amazon Kendra 
Amazon Kinesis Data Analytics cho các ứng dụng Java
Amazon Kinesis Data Analytics cho các ứng dụng SQL
Amazon Kinesis Data Firehose  
Amazon Kinesis Data Streams
Amazon Kinesis Video Streams 
Amazon Lex
Amazon Lightsail  
Amazon Lookout for Equipment 
Amazon Lookout for Metrics
Amazon Lookout for Vision
Amazon Machine Learning (Amazon ML)
Amazon Macie
Amazon Managed Blockchain 
Amazon MQ
Amazon Neptune
Amazon Pinpoint
Amazon Polly
Amazon QuickSight
Amazon Redshift
Amazon Rekognition
Amazon Relation Database Service (Amazon RDS)
Amazon Route 53  
Amazon SageMaker
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon Simple Storage Service Glacier
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
Amazon Textract   
Amazon Timestream 
Amazon Transcribe
Amazon Translate
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM)  
AWS Application Discovery Service
AWS AppSync
AWS Audit Manager 
AWS Backup
AWS Batch  
AWS Certificate Manager (ACM)
AWS Cloud9
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS Cloud Map  
AWS CloudTrail
AWS CodeArtifact 
AWS CodeBuild
AWS CodeCommit
AWS CodeDeploy
AWS CodePipeline
AWS CodeStar
AWS Config
AWS Control Tower 
AWS Data Exchange 
AWS Data Pipeline
AWS Database Migration Services (AWS DMS)
AWS DataSync
AWS Device Farm
AWS Direct Connect
AWS Directory Service
AWS Elastic Beanstalk
AWS Elemental MediaConnect
AWS Elemental MediaConvert
AWS Elemental MediaLive
AWS Elemental MediaPackage
AWS Elemental MediaStore
AWS Elemental MediaTailor  
AWS Global Accelerator
AWS Glue
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Import/Export
AWS IoT Analytics  
AWS IoT Core 
AWS IoT Events  
AWS IoT Greengrass
AWS IoT SiteWise
AWS IoT Things Graph
AWS Key Management Service (AWS KMS)
AWS Lambda
AWS License Manager 
AWS Migration Hub  
AWS Network Firewall 
AWS OpsWorks for Chef Automate
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise
AWS OpsWorks Stacks
AWS Organization
AWS Outposts
AWS Proton 
AWS Secrets Manager
AWS Security Hub


AWS Serverless Application Repository
AWS Service Catalog
AWS Shield
AWS Single Sign-On  
AWS Snowball
AWS Snowmobile
AWS Step Functions
AWS Storage Gateway
AWS Transfer Family 
AWS WAF, AWS Firewall Manager và AWS Shield Advanced
AWS X-Ray
CloudEndure Disaster Recovery (Một công ty AWS)
CloudEndure Migration (Một công ty AWS)
Elastic Load Balancing
FreeRTOS
compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »