Tài liệu quốc tế

Tài liệu quốc tế

BarCompliance

Bahasa Indonesia

BarCompliance

Čeština

BarCompliance

Dansk

Sẽ sớm ra mắt
BarCompliance

Deutsch

BarCompliance

Español

BarCompliance

Français

BarCompliance

Italiano

BarCompliance

Magyar

BarCompliance

Hà Lan

BarCompliance

Norsk

Sẽ sớm ra mắt
BarCompliance

Polski

BarCompliance

Português

BarCompliance

Română

BarCompliance

Suomi

Sẽ sớm ra mắt
BarCompliance

Svenska

Sẽ sớm ra mắt
BarCompliance

Tiếng Việt

BarCompliance

Türkçe

BarCompliance

Ρусский

BarCompliance

العَرَبِية

BarCompliance

日本語

BarCompliance

한국어

BarCompliance

ภาษาไทย

AWS ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ (Tháng 5 năm 2018)
แนวทางปฏิบัติของ AWS เพื่อความยืดหยุ่นต่อ DDoS (Tháng 6 năm 2016)
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยของ Cloud ในประเทศไทย
Amazon Web Services: ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัย (Tháng 8 năm 2015)
ความปลอดภัยตามขนาดท่ีเหมาะสม: การกํากับดูแลใน AWS (Tháng 10 năm 2015)
การปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI ใน Đám mây AWS (Tháng 1 năm 2017)
ภาพรวมของความเสี่ยงและการปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS (Tháng 1 năm 2017)
คําตอบของ AWS สําหรับคําถามเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตามขอกําหนดทสี่ ําคัญ (Tháng 1 năm 2017)
การรับรองโปรแกรมรายงานของ AWS และการยืนยันจากหน่วยงานภายนอก (Tháng 1 năm 2017)
ชุดคําถาม Bảng câu hỏi Sáng kiến Đánh giá Sự đồng thuận CSA (Tháng 1 năm 2017)
Khung Kiến trúc tối ưu của AWS (Tháng 10 năm 2015)
BarCompliance

中文(简体)

AWS 安全性和 合规性 快速参考 指南 (Tháng 5 năm 2018)
实现 DDoS 弹性的 AWS 最佳实践 (Tháng 6 năm 2016)
AWS 安全性简介 (Tháng 7 năm 2015)
在 GxP 系统中使用 AWS 产品的 注意事项 (Tháng 1 năm 2016)
安全过程概述 (Tháng 8 năm 2015)
AWS 安全最佳实践 (Tháng 8 năm 2016)
AWS 对重要合规性 问题的回答 (Tháng 1 năm 2017)
AWS 风险和合规性概述 (Tháng 1 năm 2017)
CSA 一致性评估倡议问卷 (Tháng 1 năm 2017)
AWS 认证、计划、报告 和第三方鉴证 (Tháng 1 năm 2017)
欧盟数据保护白皮书 (Tháng 11 năm 2016)
BarCompliance

中文(繁體)

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »