Đám mây AWS
Tôi muốn thông tin về Bảo vệ dữ liệu New Zealand

Khách hàng tại New Zealand có thể chạy ứng dụng và công việc của họ tại Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) nhằm giảm độ trễ cho người dùng cuối của khách hàng tại Úc và New Zealand đồng thời tránh chi phí trả trước, cam kết lâu dài và thách thức về quy mô kết hợp với việc duy trì và vận hành cơ sở hạ tầng của chính họ.

We found that Amazon Web Services was continously innovating on top of their platform and providing us an advantage. 
Jim Watts Director of Online Hosting

Kiểm soát cách bạn muốn bảo vệ dữ liệu của mình

Bảo mật đám mây là ưu tiên cao nhất của AWS. Với tư cách khách hàng của AWS, bạn sẽ được hưởng lợi từ trung tâm dữ liệu và cấu trúc mạng được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức quan tâm đến vấn đề bảo mật nhất.

Khách hàng của AWS chọn vùng AWS hoặc những vùng đặt máy chủ và nội dung của họ. Điều này cho phép khách hàng với những yêu cầu địa lý cụ thể thiết lập được môi trường tại một hoặc nhiều vị trí họ chọn. Ví dụ: trong khi AWS hiện không có Vùng tại New Zealand, khách hàng của AWS tại New Zealand có thể chọn triển khai các dịch vụ AWS riêng tại Vùng Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) và lưu nội dung của họ ngoài khơi Úc. Nếu khách hàng lựa chọn như vậy, nội dung của họ sẽ được đặt tại Úc trừ phi khách hàng chọn di chuyển nội dung đó.

Khách hàng luôn giữ quyền kiểm soát (các) Vùng được dùng để lưu trữ và xử lý nội dung của họ. AWS chỉ lưu trữ và xử lý nội dung của từng khách hàng trong (các) Vùng, và sử dụng dịch vụ, do khách hàng lựa chọn và ngoài ra không di chuyển nội dung khách hàng trừ khi có yêu cầu pháp luật.

Như nhiều quốc gia khác, New Zealand đã ban hành luật cho phép cơ quan thực thi pháp luật và an ninh chính phủ New Zealand truy cập thông tin bao gồm Đạo luật Dịch vụ Trí tuệ Bảo mật New Zealand 1969 và Cục An ninh Truyền thông Chính phủ. Tuy nhiên, quan trọng là nhớ rằng những luật này đều chứa các tiêu chí phải được đáp ứng trước khi cấp quyền truy cập cho các cơ quan chính phủ liên quan. Ví dụ: cơ quan chính phủ muốn truy cập cần phải thể hiện rằng họ có lý do hợp lệ cho việc yêu cầu một bên cung cấp quyền truy cập vào nội dung. Quan trọng nhất là quyền truy cập phần lớn liên quan tới thi hành luật và chống khủng bố.

Những yêu cầu chính cho việc xử lý thông tin cá nhân được quy định tại Nguyên tắc bảo mật thông tin ("IPP") là một phần trong Đạo luật Quyền riêng tư. IPP áp đặt các yêu cầu về thu thập, quản lý, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân được thu thập từ các cá nhân tại New Zealand.

Đạo luật Quyền riêng tư công nhận sự khác biệt giữa bên ủy nhiệm và cơ quan. Nếu một thực thể (cơ quan) giữ thông tin cá nhân chỉ cho mục đích lưu trữ hoặc xử lý thông tin cá nhân thay cho một thực thể khác (bên ủy nhiệm) và không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân đó cho những mục đích cá nhân, thì sẽ xem như thông tin được bên ủy nhiệm giữ. Trong những trường hợp đó, trách nhiệm chính trong việc tuân thủ IPP sẽ ở phía ủy nhiệm.

Để xem bảng yêu cầu đầy đủ về IPP, nhấp vào đây

Giả sử khi sử dụng AWS, khách hàng duy trì sự quản lý và kiểm soát dữ liệu của mình, khách hàng có trách nhiệm giám sát môi trường của riêng mình về vi phạm quyền riêng tư và thông báo những cá nhân bị ảnh hưởng theo yêu cầu của luật hiện hành.

Có thể sử dụng khóa truy nhập AWS của khách hàng làm ví dụ để giải thích lý do tốt nhất là chính khách hàng chứ không phải AWS nên quán xuyến trách nhiệm này. Khách hàng kiểm soát khóa truy nhập và quyết định người được quyền truy cập tài khoản AWS của mình. AWS không thấy được khóa truy nhập, cũng không thấy ai được hay không được quyền đăng nhập vào tài khoản. Vậy nên, khách hàng có trách nhiệm giám sát việc sử dụng, lạm dụng, phân phối hoặc mất khóa truy nhập.

Tại thời điểm này, Đạo luật Quyền riêng tư không có yêu cầu bắt buộc về việc thông báo cho các cá nhân về truy cập trái phép hay việc tiết lộ thông tin cá nhân của họ. Thông báo có thể phù hợp với hướng dẫn về vi phạm quyền riêng tư của Văn phòng Ủy ban về Quyền riêng tư New Zealand. Khách hàng là người quyết định thời điểm thích hợp để thông báo cho cá nhân và quy trình thông báo sẽ áp dụng.

Philippines

 

Hãy liên hệ với chúng tôi