Amazon Comprehend cung cấp các tính năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo mô hình chủ đề và Phân loại tùy chỉnh, cho phép bạn sử dụng nhiều ứng dụng có thể phân tích văn bản.

  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Các API của Amazon Comprehend để nhận dạng thực thể, phân tích cảm xúc, phân tích cú pháp, trích xuất cụm từ khóa và phát hiện ngôn ngữ có thể được dùng để trích xuất thông tin chuyên sâu từ văn bản ngôn ngữ tự nhiên. Những yêu cầu này được đo bằng đơn vị 100 ký tự (1 đơn vị = 100 ký tự), với mức tính phí tối thiểu là 3 đơn vị (300 ký tự) cho mỗi yêu cầu.
  • PII: API Phát hiện PII sẽ tìm vị trí mà các thực thể Thông tin nhận dạng cá nhân (“Personally Identifiable Information – PII”) đã chọn xuất hiện trong văn bản. API này cũng có thể được dùng để tạo các phiên bản tài liệu sau khi loại bỏ thông tin này. API chứa PII cho bạn biết tài liệu có chứa PII đã chọn hay không. Những yêu cầu này cũng được đo bằng đơn vị 100 ký tự (1 đơn vị = 100 ký tự), với mức tính phí tối thiểu là 3 đơn vị (300 ký tự) cho mỗi yêu cầu.
  • Custom Comprehend: Các API Phân loại tùy chỉnh và Thực thể tùy chỉnh có thể đào tạo một mô hình NLP tùy chỉnh để phân loại văn bản và trích xuất thực thể tùy chỉnh. Các yêu cầu suy diễn không đồng bộ được đo bằng đơn vị 100 ký tự, với mức phí tối thiểu là 3 đơn vị (300 ký tự) cho mỗi yêu cầu. Bạn bị tính phí 3 USD/giờ cho việc đào tạo mô hình (tính phí theo giây) và 0,50 USD/tháng cho việc quản lý mô hình tùy chỉnh. Đối với yêu cầu suy diễn đồng bộ cho công cụ Phân loại và thực thể tùy chỉnh, bạn cung cấp một điểm cuối với thông lượng phù hợp. Bạn bị tính phí kể từ khi bạn bắt đầu điểm cuối cho đến khi điểm cuối bị xóa.
  • Tạo mô hình chủ đề: Tính năng Tạo mô hình chủ đề xác định các thuật ngữ hoặc chủ đề liên quan từ tập hợp tài liệu được lưu trữ trong Amazon S3. Tính năng này sẽ xác định các chủ đề phổ biến nhất trong bộ sưu tập, sắp xếp chúng theo nhóm rồi ánh xạ tài liệu nào thuộc về chủ đề nào. Bạn sẽ bị tính phí dựa trên tổng kích thước tài liệu được xử lý trên mỗi tác vụ. 100 MB đầu tiên sẽ được tính theo mức phí cố định. Trên 100 MB, bạn sẽ bị tính phí theo MB.
  • Bạn có thể ước tính chi phí bằng cách sử dụng Công cụ tính giá của AWS.
Đối với khối lượng lớn hơn 100 triệu đơn vị mỗi tháng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.
Các yêu cầu NLP được đo bằng đơn vị 100 ký tự, với mức tính phí tối thiểu là 3 đơn vị (300 ký tự) cho mỗi yêu cầu.
Custom Comprehend

Thực thể và phân loại tùy chỉnh
Đối với phân loại không đồng bộ và nhận dạng thực thể

Các yêu cầu suy diễn được đo bằng đơn vị 100 ký tự, với mức phí tối thiểu là 3 đơn vị (300 ký tự) cho mỗi yêu cầu.

Đối với phân loại đồng bộ và nhận dạng thực thể

Điểm cuối được tính phí theo gia số một giây, tối thiểu là 60 giây. Bạn sẽ tiếp tục bị tính phí kể từ khi bạn bắt đầu điểm cuối cho đến khi điểm cuối bị xóa, ngay cả khi không phân tích tài liệu.

Một đơn vị suy diễn (IU) cung cấp thông lượng 100 ký tự/giây trên điểm cuối được quản lý. Bạn có thể cung cấp thêm IU để có thêm thông lượng. Mức phí cho mỗi IU là 0,0005 USD/giây.

3 USD/giờ cho việc đào tạo mô hình
Tạo mô hình chủ đề

Đối với 100MB đầu tiên

Đối với mỗi MB vượt quá 100MB

Bạn sẽ bị tính phí dựa trên tổng kích thước tài liệu được xử lý trên mỗi tác vụ tạo mô hình chủ đề. 100 MB đầu tiên sẽ được tính theo mức phí cố định. Trên 100 MB, bạn sẽ bị tính phí theo MB.

Bậc miễn phí

50 nghìn đơn vị văn bản (5 triệu ký tự)

Đối với mỗi API trong số 9 API (Trích xuất cụm từ khóa, Phân tích cảm xúc, Nhận dạng thực thể, Phát hiện ngôn ngữ, Phát hiện PII, Chứa PII, Phát hiện sự kiện, Phân tích cú pháp, Thực thể tùy chỉnh và Phân loại tùy chỉnh) mỗi tháng, bắt đầu từ ngày bạn yêu cầu Amazon Comprehend đầu tiên.

Đối với các tính năng Phân loại tùy chỉnh và Thực thể tùy chỉnh, không có bậc miễn phí dành cho huấn luyện mô hình, quản lý mô hình và điểm cuối.

5 tác vụ, mỗi tác vụ tối đa 1MB

Cho mô hình chủ đề

Bậc miễn phí Amazon Comprehend được cung cấp cho cả khách hàng AWS hiện tại và khách hàng mới trong 12 tháng, bắt đầu từ ngày có yêu cầu Amazon Comprehend đầu tiên.

Định giá Amazon Comprehend Medical

Với Amazon Comprehend Medical, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn sẽ bị tính phí dựa trên lượng văn bản được xử lý hàng tháng. Amazon Comprehend Medical cung cấp hai API: Medical Named Entity and Relationship Extraction (NERe) và Protected Health Information Data Extraction and Identification (PHId).

API Medical NERe trích xuất các thực thể, mối quan hệ thực thể, đặc điểm thực thể và PHI. Nếu khách hàng chỉ muốn xác định PHI để bảo vệ dữ liệu, họ có thể yêu cầu API PHId. Tất cả các yêu cầu API được đo bằng đơn vị 100 ký tự, với mức phí tối thiểu là một đơn vị (100 ký tự) cho mỗi yêu cầu.

Bậc miễn phí Amazon Comprehend Medical

Amazon Comprehend Medical cung cấp một bậc miễn phí bao gồm 25 nghìn đơn vị văn bản (2,5 triệu ký tự) trong ba tháng đầu tiên khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ cho bất kỳ API nào.

Ví dụ về giá Amazon Comprehend

Ví dụ 1 - Phân tích bình luận của khách hàng

Giả sử bạn đã xây dựng một ứng dụng sử dụng Amazon Comprehend để phân tích bình luận của khách hàng về cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn đã nhận được 10.000 bình luận của khách hàng, mỗi bình luận có 550 ký tự, và bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai.

Tính tổng phí:

Kích thước mỗi yêu cầu = 550 ký tự

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 6

Tổng số đơn vị: 10.000 (yêu cầu) x 6 (đơn vị trên mỗi yêu cầu) = 60.000

Giá trên mỗi đơn vị = 0,0001 USD

Tổng chi phí = [Số đơn vị] x [Chi phí trên mỗi đơn vị] = 60.000 x 0.0001 USD = 6.00 USD


Ví dụ 2 - Phân loại tài liệu theo chủ đề

Giả sử bạn có một bộ tài liệu nghiên cứu có tổng kích thước là 240 MB và bạn muốn phân loại theo chủ đề và giới thiệu tài liệu cho khách hàng của bạn dựa trên lĩnh vực họ quan tâm. Chúng tôi cũng giả sử rằng bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai và không đủ điều kiện để nhận bậc miễn phí.

Tính tổng phí:

Tổng số megabyte đã xử lý = 240

Số megabyte tính phí ở mức phí cố định 1 USD = 100

Số megabyte tính phí ở mức 0.004 USD/MB = 140 [240-100]

Tổng chi phí của tác vụ = 1.00 USD + [140 x 0.004 USD] = 1.00 USD + 0.56 USD = 1.56 USD


Ví dụ 3 - Phân loại phản hồi của khách hàng bằng cách sử dụng API Phân loại tùy chỉnh

Giả sử bạn muốn đào tạo một công cụ phân loại để tự động sắp xếp ý kiến phản hồi của khách hàng mới từ trang web của mình. Mỗi phút có 10 khách hàng nhập ý kiến phản hồi và mỗi ý kiến phản hồi gồm 300 ký tự. Phải mất một giờ để đào tạo mô hình tùy chỉnh và bạn dự kiến sẽ duy trì mô hình này trong một tháng. Do đó, chi phí đào tạo mô hình sẽ là 3 USD và chi phí lưu trữ mô hình sẽ là 0,5 USD cho tháng đó. Chúng tôi cũng giả sử rằng bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai và không đủ điều kiện để nhận bậc miễn phí.

Để phân loại ý kiến phản hồi một cách không đồng bộ, bạn thanh toán theo số lượng ký tự trong tài liệu của mình. Để phân loại theo thời gian thực, bạn cung cấp một điểm cuối với đủ thông lượng để xử lý trường hợp sử dụng của mình và thanh toán cho khoảng thời gian mà điểm cuối hoạt động. 

Cách tính phí suy diễn cho phân loại không đồng bộ:

Kích thước của từng yêu cầu mỗi ngày = 4.320.000 ký tự [300 ký tự * 10 tài liệu * 1.440 phút]

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 43.200 đơn vị [432.000 ký tự ÷ 100 ký tự trên mỗi đơn vị]

Giá trên mỗi đơn vị = 0,0005 USD

Tổng chi phí suy diễn cho các đơn vị = 21,60 USD [43.200 đơn vị x 0,0005 USD]

Tổng chi phí = 25,10 USD [21,60 USD suy diễn + 3 USD đào tạo mô hình + 0,50 USD lưu trữ mô hình]

Cách tính tổng chi phí cho phân loại đồng bộ:

Đầu tiên, hãy tính mức thông lượng cần thiết. Mỗi phút chúng ta phân loại 10 tài liệu, mỗi tài liệu có 300 ký tự. Vậy chúng ta có:

50 ký tự mỗi giây [300 ký tự x 10 tài liệu ÷ 60 giây]

Do đó, bạn sẽ cần cung cấp một điểm cuối có 1 Đơn vị suy diễn (IU) với thông lượng 100 ký tự/giây.

Mức giá cho 1 IU = 0,0005 USD/giây

Chi phí của bạn sẽ tùy thuộc vào khoảng thời gian mà điểm cuối phân loại theo thời gian thực của bạn hoạt động và không bị ảnh hưởng bởi số lần thực hiện suy diễn.

Nếu bạn đang chạy điểm cuối phân loại theo thời gian thực trong 12 giờ mỗi ngày:

Tổng chi phí suy diễn = 21,60 USD [0,0005 USD x 3.600 giây x 12 giờ]

Tổng chi phí = 25,10 USD [21,60 USD suy diễn + 3 USD đào tạo mô hình + 0,50 USD lưu trữ mô hình]

Lưu ý rằng bạn phát sinh chi phí cho mức thông lượng được cung cấp và cho khoảng thời gian điểm cuối hoạt động. Nếu bạn cần cung cấp thêm thông lượng, mức giá sẽ là:

Mức giá cho 2 IU = 0,001 USD/giây [0,0005 USD x 2]

Mức giá cho 3 IU = 0,0015 USD/giây [0,0005 USD x 3]


Ví dụ 4 - Trích xuất thực thể y tế từ tài liệu lâm sàng

Giả sử bạn đã xây dựng một ứng dụng sử dụng Amazon Comprehend Medical để phân tích tài liệu lâm sàng trong kho dữ liệu. Bạn có 1.000 tài liệu lâm sàng, mỗi tài liệu có 2.550 ký tự. Chúng tôi cũng giả sử rằng bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai và không đủ điều kiện để nhận bậc miễn phí.

Tính tổng phí:

Kích thước mỗi yêu cầu = 2.550 ký tự

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 26 đơn vị [2.550 ký tự ÷ 100 ký tự trên mỗi đơn vị]

Tổng số đơn vị: 1.000 (yêu cầu) x 26 (đơn vị trên mỗi yêu cầu) = 26.000

Giá trên mỗi đơn vị = 0.01 USD

Tổng chi phí = [Số đơn vị] x [Chi phí trên mỗi đơn vị] = 26.000 x 0.01 USD = 260.00 USD


Ví dụ 5 - Phân tích bình luận của khách hàng bằng cách sử dụng API Thực thể tùy chỉnh

Giả sử bạn muốn huấn luyện một mô hình thực thể tùy chỉnh để tự động trích xuất các thuật ngữ tùy chỉnh từ phản hồi của khách hàng trên trang web của mình. Tác vụ huấn luyện kéo dài 1,5 giờ và bạn phân tích 10.000 phản hồi của khách hàng, mỗi phản hồi có 550 ký tự. Bạn dự kiến duy trì mô hình này trong 1 tháng. Chúng tôi cũng giả sử rằng bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai và không đủ điều kiện để nhận bậc miễn phí.

Tính tổng phí:

Kích thước mỗi yêu cầu = 5.500.000 ký tự

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 55.000 đơn vị [5.500.000 ký tự ÷ 100 ký tự trên mỗi đơn vị]

Giá trên mỗi đơn vị = 0,0005 USD

Tổng chi phí của các đơn vị = 27.5 USD [55.000 đơn vị x 0.0005 USD]

Tổng số giờ huấn luyện mô hình = 1,5 giờ

Giá mỗi giờ = 3 USD

Tổng chi phí huấn luyện mô hình = 4.5 USD [1,5 giờ x 3 USD]

Số tháng quản lý mô hình = 1 tháng

Giá mỗi tháng = 0.50 USD 

Tổng chi phí quản lý mô hình = 0.50 USD [1 tháng x 0.50 USD]

Tổng chi phí = 37 USD [27,5 USD + 4,5 USD + 0,50 USD]


Ví dụ 6 – Trích xuất sự kiện và thông tin có liên quan bằng tính năng Phát hiện sự kiện

Giả sử bạn muốn trích xuất 3 loại sự kiện từ 3.000 bài viết, mỗi bài viết có 500 ký tự và bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

Tính tổng phí:

Số lượng ký tự được xử lý = 1.500.000 ký tự [3.000 bài viết x 500 ký tự]

Số lượng đơn vị được xử lý = 45.000 đơn vị [1.500.000 x 3 loại sự kiện ÷ 100 ký tự mỗi đơn vị]

Giá trên mỗi đơn vị = 0,003 USD

Tổng chi phí của các đơn vị = 135 USD [45.000 đơn vị x 0,003 USD]


Ví dụ 7 – Xác định tài liệu với PII bằng API Chứa PII

Giả sử bạn đã xây dựng một ứng dụng sử dụng Amazon Comprehend để phân tích bình luận của khách hàng về cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn nhận được 10.000 bình luận của khách hàng, mỗi bình luận có 550 ký tự. Bạn cần xác định tài liệu có chứa PII để lưu trữ các tài liệu đó ở vị trí an toàn. Giả sử bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

Tính tổng phí:

Kích thước mỗi yêu cầu = 550 ký tự

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 6

Tổng số đơn vị = 60.000 [10.000 yêu cầu x 6 đơn vị mỗi yêu cầu]

Giá trên mỗi đơn vị = 0,000002 USD

Tổng chi phí = 0,12 USD [60.000 đơn vị x 0,000002]

Ví dụ 8 – Loại bỏ PII khỏi tài liệu bằng API Phát hiện PII

Giả sử bạn đã xây dựng một ứng dụng sử dụng Amazon Comprehend để phân tích bình luận của khách hàng về cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn nhận được 10.000 bình luận của khách hàng, mỗi bình luận có 550 ký tự. Bạn cần tạo phiên bản tài liệu sau khi loại bỏ thông tin trước khi lưu trữ các phiên bản đó. Giả sử bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

Tính tổng phí:

Kích thước mỗi yêu cầu = 550 ký tự

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 6

Tổng số đơn vị = 60.000 [10.000 yêu cầu x 6 đơn vị mỗi yêu cầu]

Giá trên mỗi đơn vị = 0,0001 USD

Tổng chi phí = 6 USD [60.000 đơn vị x 0,0001]

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon Comprehend

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi