Với Contact Lens for Amazon Connect, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Bạn trả tiền dựa trên số phút gọi điện và số tin nhắn trò chuyện được phân tích trên cơ sở hàng tháng.

Bậc sử dụng miễn phí của AWS

Trong phạm vi của Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Connect miễn phí trong mười hai tháng. Contact Lens for Amazon Connect cung cấp bậc miễn phí gồm 90 phút cuộc gọi âm thanh và 500 tin nhắn trò chuyện mỗi tháng, giống như mức sử dụng bậc miễn phí của Amazon Connect.

Giá cả

Đối với mức sử dụng cuộc gọi thoại

Số lượng hàng tháng

Giá mỗi phút

5 triệu phút đầu tiên

0,015 USD

Trên 5 triệu phút

0,0125 USD

Đối với mức sử dụng cuộc trò chuyện

0,0015 USD mỗi tin nhắn

Ví dụ về giá cả

Ví dụ về cuộc gọi thoại

Giả sử bạn đã phân tích cuộc gọi khách hàng trong trung tâm liên lạc của mình bằng Contact Lens for Amazon Connect. Bạn đã phân tích 7 triệu phút và bạn đang sử dụng dịch vụ năm thứ hai.

Tính tổng phí: 

Tổng số phút gọi hằng tháng được phân tích = 7 triệu
Tổng chi phí = [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 1] * 0,015 USD+ [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 2] * 0,0125 USD
Tổng chi phí = [5 triệu phút * 0,015 USD] + [(7 triệu – 5 triệu) phút * 0,0125 USD] = [75.000 USD] + [25.000 USD] = 100.000 USD 

Ví dụ về cuộc trò chuyện

Giả sử bạn đã phân tích tin nhắn trò chuyện của khách hàng trong trung tâm liên lạc của mình bằng Contact Lens for Amazon Connect. Bạn đã phân tích 10 triệu tin nhắn và bạn đang sử dụng dịch vụ năm thứ hai.

Tính tổng phí:

Tổng số tin nhắn trò chuyện hằng tháng được phân tích = 10 triệu
Tổng chi phí = [Số tin nhắn trò chuyện được phân tích] * [Giá mỗi tin nhắn]
Tổng chi phí = [10 triệu tin nhắn] * 0,0015 USD = 15.000 USD

Tìm hiểu thêm về Amazon Connect
Tìm hiểu thêm về Amazon Connect

Tìm hiểu thêm về các tính năng và chức năng của Amazon Connect bằng cách truy cập trang sản phẩm.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Đăng ký để có quyền truy cập bản xem trước
Đăng ký để nhận bản xem trước

Bắt đầu xây dựng với Contact Lens for Amazon Connect trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng ký