Với Contact Lens for Amazon Connect, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Bạn trả tiền dựa trên số phút gọi được phân tích mỗi tháng.

Bậc sử dụng miễn phí của AWS

Trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Connect miễn phí trong mười hai tháng. Contact Lens for Amazon Connect cung cấp bậc miễn phí gồm 90 phút cuộc gọi âm thanh mỗi tháng, giống như mức sử dụng bậc miễn phí của Amazon Connect.

Giá

Đối với mức sử dụng cuộc gọi thoại

Số lượng hàng tháng

Giá mỗi phút

5 triệu phút đầu tiên

0,015 USD

Trên 5 triệu phút

0,0125 USD

Ví dụ về giá

Ví dụ một:

Giả sử bạn đã phân tích cuộc gọi khách hàng trong trung tâm liên lạc của mình bằng Contact Lens for Amazon Connect. Bạn đã phân tích 7 triệu phút và bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

Tính tổng phí:
Tổng số phút gọi hàng tháng được phân tích = 7 triệu

Tổng chi phí = [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 1] * 0,015 USD + [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 2] * 0,0125 USD

Tổng chi phí = [5 triệu phút * 0,015 USD] + [(7 triệu – 5 triệu) phút * 0,0125 USD] = [75.000 USD] + [25.000 USD] = 100.000 USD

Ví dụ hai:

Giả sử bạn đã phân tích cuộc gọi khách hàng trong trung tâm liên lạc của mình bằng Contact Lens for Amazon Connect. Bạn đã phân tích 100.000 phút và bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

Tính tổng phí:
Tổng số phút gọi hàng tháng được phân tích = 100.000

Tổng chi phí = [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 1] * 0,015 USD + [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 2] * 0,0125 USD

Tổng chi phí = [100.000 * 0,015 USD] + [0 phút * 0,0125 USD] = [150.000 USD] + [0 USD] = 1.500 USD

Tìm hiểu thêm về Amazon Connect
Tìm hiểu thêm về Contact Lens for Amazon Connect

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Đăng ký để có quyền truy cập bản xem trước
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Contact Lens for Amazon Connect trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập