Trong khuôn khổ Bậc sử dụng miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng AWS Data Pipeline miễn phí. Khi đăng ký, khách hàng AWS mới sẽ nhận được các lợi ích hàng tháng như sau trong một năm:

  • 3 điều kiện tiên quyết tần suất thấp chạy trên AWS miễn phí
  • 5 hoạt động tần suất thấp chạy trên AWS miễn phí

Các hoạt động và điều kiên tiên quyết tần suất thấp được lên lịch chạy tối đa mỗi ngày một lần.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí
Hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ Nút cache micro với Amazon ElastiCache.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

AWS Data Pipeline được tính phí dựa trên tần suất và nơi chạy các hoạt động cũng như điều kiện tiên quyết của bạn theo lịch (AWS hoặc tại chỗ). Hoạt động tần suất cao là các hoạt động được lên lịch thực thi nhiều hơn một lần một ngày; ví dụ: một hoạt động được lên lịch thực thi mỗi giờ hoặc 12 giờ một lần là hoạt động tần suất cao. Hoạt động tần suất thấp là các hoạt động được lên lịch thực thi tối đa một lần một ngày.  Các quy trình không hoạt động sẽ ở trạng thái ĐANG CHỜ, KHÔNG HOẠT ĐỘNG và ĐÃ HOÀN THÀNH.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Ví dụ: Một quy trình chạy tác vụ hàng ngày (hoạt động tần suất thấp) trên AWS để sao chép bảng Amazon DynamoDB sang Amazon S3 sẽ tốn phí 0,60 USD mỗi tháng. Nếu một hoạt động Amazon EC2 được thêm vào cùng quy trình này để tạo báo cáo dựa trên dữ liệu trong Amazon S3, tổng chi phí của quy trình sẽ là 1,20 USD mỗi tháng (hai hoạt động X 0,60 USD mỗi hoạt động mỗi tháng). Nếu được thay đổi để chạy 6 giờ một lần, quy trình sẽ chịu phí 2,00 USD mỗi tháng vì khi đó, quy trình sẽ bao gồm hai hoạt động tần suất cao (giá 1,00 USD mỗi tháng cho mỗi hoạt động).

Các hoạt động hoặc điều kiện tiên quyết hiện hoạt trong tháng được tính tỷ lệ theo giờ. Các hoạt động Amazon EC2, Amazon Elastic MapReduce, Amazon S3, Amazon RDS, Amazon DynamoDB và Amazon SNS của bạn liên kết với AWS Data Pipeline được tính phí riêng biệt theo mức giá dịch vụ thông thường.

* Mức sử dụng miễn phí được tính từng tháng và tự động đưa vào hóa đơn của bạn – mức sử dụng miễn phí không cộng dồn; không thể chuyển mức sử dụng miễn phí chưa dùng sang tháng tiếp theo.