Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 30 GB dung lượng lưu trữ, 2 triệu I/O và 1 GB dung lượng lưu trữ kết xuất nhanh với Amazon Elastic Block Store (EBS).
Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế thương vụ hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm »

Ví dụ về mức giá

Ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp2) của EBS

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa SSD Mục đích chung (gp2) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Dung lượng lưu trữ đã cung cấp cho ổ đĩa gp2 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu. Giá của các ổ đĩa sẽ bao gồm cả thao tác I/O nên bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi GB dung lượng lưu trữ bạn cung cấp.

Chẳng hạn, bạn cung cấp một ổ đĩa 2000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng có 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0,10 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 3,33 USD cho ổ đĩa đó (0,10 USD mỗi GB-tháng * 2.000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)).

Ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp (io2 và io1) của EBS

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp của EBS (io2 và io1) sẽ được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Với ổ đĩa SSD IOPS được cung cấp (io1 và io2), phí cũng được tính cho dung lượng được cung cấp tính theo IOPS (số thao tác vào/ra mỗi giây) mỗi tháng. Phí dung lượng lưu trữ và IOPS được cung cấp cho ổ đĩa io1 và io2 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu.

Chẳng hạn, bạn cung cấp một ổ đĩa 2000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0.125 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 4.167 USD cho ổ đĩa đó (0.125 USD mỗi GB-tháng * 2000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)).

Bên cạnh đó, bạn cung cấp 1000 IOPS cho ổ đĩa của bạn. Trong khu vực tính phí 0.065 USD mỗi IOPS-tháng, bạn sẽ phải trả 1.083 USD cho số IOPS đó (0.065 USD cho mỗi IOPS-tháng theo mức cung cấp * 1000 IOPS theo mức cung cấp * 43.200 giây /(86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)).

Theo đó, tổng phí phải trả sẽ là 5.25 USD (4.167 USD + 1.083 USD).

Ổ đĩa HDD tối ưu hóa thông lượng của EBS (st1)

Phí dung lượng lưu trữ cho ổ đĩa HDD tối ưu hóa thông lượng (st1) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Phí sẽ được tính cho dung lượng lưu trữ được cung cấp cho ổ đĩa st1 theo gia số giây với 60 giây tối thiểu. Giá của các ổ đĩa sẽ bao gồm cả thao tác I/O nên bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi GB dung lượng lưu trữ bạn cung cấp.

Chẳng hạn, bạn cung cấp một ổ đĩa 2000 GB trong 12 giờ trong một tháng 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0.045 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 1.5 USD cho ổ đĩa đó (0.045 USD mỗi GB-tháng * 2000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)).

Ổ đĩa HDD Lạnh (sc1) của EBS

Phí lưu trữ cho ổ đĩa HDD Lạnh (sc1) được tính theo số GB bạn cung cấp mỗi tháng cho đến khi dung lượng lưu trữ được giải phóng. Phí lưu trữ được cung cấp cho ổ đĩa sc1 sẽ được tính theo gia số giây với 60 giây tối thiểu. Giá của các ổ đĩa sẽ bao gồm cả thao tác I/O nên bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi GB dung lượng lưu trữ bạn cung cấp.

Chẳng hạn, bạn cung cấp một ổ đĩa 2000 GB trong 12 giờ (43.200 giây) trong một tháng có 30 ngày. Trong khu vực tính phí 0,015 USD mỗi GB-tháng, bạn sẽ phải trả 0,50 USD cho ổ đĩa đó (0,015 USD mỗi GB-tháng * 2000 GB * 43.200 giây / (86.400 giây/ngày * 30 ngày trong tháng)). 

Ảnh chụp nhanh EBS

Dung lượng lưu trữ bản sao nhanh dựa trên khoảng trống mà dữ liệu của bạn tiêu thụ trong Amazon S3. Do Amazon EBS không tiết kiệm các ô trống, kích thước của bản sao nhanh thường sẽ nhỏ hơn rất nhiều kích thước của ổ đĩa. Với bản sao nhanh đầu tiên của ổ đĩa, Amazon EBS sẽ lưu một bản sao đầy đủ của dữ liệu vào Amazon S3. Với mỗi bản sao nhanh tăng thêm, chỉ phần đã thay đổi trong ổ đĩa Amazon EBS của bạn được lưu.

Phí sẽ được tính cho việc sao chép các bản sao nhanh của EBS cho phần dữ liệu được chuyển giữa các khu vực. Sau khi bản kết xuất nhanh được sao chép, phí kết xuất nhanh EBS tiêu chuẩn sẽ được áp dụng cho việc lưu trữ tại khu vực đích.

EBS Fast Snapshot Restore 

Định giá trong ví dụ được lấy theo khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Khôi phục nhanh bản kết xuất nhanh (FSR) được tính phí theo Dịch vụ dữ liệu theo giờ (DSU-Hours) cho mỗi bản kết xuất nhanh và cho từng Vùng sẵn sàng được kích hoạt dịch vụ này. DSU được tính phí theo phút, tối thiểu 1 giờ. Bạn sẽ tiếp tục chịu phí trên cho đến khi tắt FSR. Mức giá của 1 DSU-Hour là 0.75 USD.

Ví dụ, bạn kích hoạt FSR trên một bản kết xuất nhanh EBS trong 3 Vùng sẵn sàng (AZs) và tắt đi sau 90 phút. Mức giá của 1 DSU-Hour là 0.75 USD. Vì FSR được kích hoạt trên 1 bản kết xuất nhanh trong 90 phút tại 3 AZs, bạn sẽ chịu cước là 1 bản kết xuất nhanh * 3 AZs * 1.5 DSU-Hour tại mức giá 0.75 USD trên mỗi DSU-Hour hay chính bằng 3.375 USD.

Hoặc ví dụ, bạn kích hoạt FSR trên một bản kết xuất nhanh EBS trong 1 Vùng sẵn sàng và tắt đi sau 45 phút. Mức giá cho 1 FSR DSU-Hour là 0.75 USD. Vì thời gian sử dụng 1 giờ là tối thiểu, do đó bạn sẽ chịu cước là 1 bản kết xuất nhanh * 1 AZ * 1 DSU-Hour tại mức giá 0.75 USD hay chính bằng 0.75 USD.

Cùng xem xét một ví dụ khác khi bạn kích hoạt FSR trên 3 bản kết xuất nhanh trong 2 Vùng sẵn sàng, và tắt đi sau 2.5 giờ. Vì FSR được kích hoạt trong 2.5 giờ (150 phút) trên 3 bản kết xuất nhanh và trong 2 AZs, bạn sẽ chịu cước bằng 3 bản kết xuất nhanh * 2 AZs * 2.5 DSU-Hour tại mức giá 0.75 USD trên mỗi FSR DSU-Hour hay chính bằng 11.25 USD.

API trực tiếp của EBS cho Bản kết xuất nhanh

Với API trực tiếp của EBS cho bản kết xuất nhanh, bạn có thể tạo bản kết xuất nhanh EBS từ dữ liệu ở bất cứ đâu, chẳng hạn như dữ liệu tại chỗ. Những API này còn mang lại khả năng đọc trực tiếp dữ liệu bản kết xuất nhanh EBS và xác định sự khác biệt giữa hai bản kết xuất nhanh. Các khoản phí sau áp dụng cho những API này.

Các API ListChangedBlocks và ListSnapshotBlocks được tính phí trên mỗi yêu cầu. Nếu bạn thực hiện một triệu lệnh gọi API ListSnapshotBlocks trong khu vực tính phí 0,0006 USD/nghìn yêu cầu, bạn sẽ bị tính phí 0,60 USD (0,0006 USD/nghìn yêu cầu * 1 triệu yêu cầu).

API GetSnapshotBlock được tính phí trên mỗi SnapshotAPIUnit. Một yêu cầu API GetSnapshotBlock sử dụng kích cỡ khối 512 KiB và tiêu thụ một SnapshotAPIUnit. Lưu ý rằng 512 KiB là kích cỡ khối duy nhất hiện đang được hỗ trợ, vì vậy mỗi yêu cầu GetSnapshotBlock sẽ tiêu thụ một SnapshotAPIUnit. Ví dụ: Nếu bạn thực hiện 100.000 lệnh gọi API GetSnapshotBlock bằng kích cỡ khối 512 KiB trong khu vực tính phí 0,003 USD/nghìn SnapshotAPIUnit, bạn sẽ bị tính phí 0,30 USD (0,003 USD/nghìn SnapshotAPIUnit * 100.000 SnapshotAPIUnit).

API PutSnapshotBlock được tính phí trên mỗi SnapshotAPIUnit. Một yêu cầu API PutSnapshotBlock sử dụng kích cỡ khối 512 KiB sẽ tiêu thụ một SnapshotAPIUnit. Lưu ý rằng 512 KiB là kích cỡ khối duy nhất hiện đang được hỗ trợ, vì vậy mỗi yêu cầu PutSnapshotBlock sẽ tiêu thụ một SnapshotAPIUnit. Ví dụ: Nếu bạn thực hiện 100.000 lệnh gọi API PutSnapshotBlock bằng kích cỡ khối 512 KiB trong khu vực tính phí 0,006 USD/nghìn SnapshotAPIUnit, bạn sẽ bị tính phí 0,60 USD (0,006 USD/nghìn SnapshotAPIUnit * 100.000 SnapshotAPIUnit).

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tính năng truyền dữ liệu bên ngoài hoặc liên khu vực, phí truyền dữ liệu EC2 bổ sung sẽ được áp dụng.

 

 

Bạn muốn biết thêm thông tin về ổ đĩa Magnetic của EBS? Hãy xem Ổ đĩa thế hệ trước của Amazon EBS.

*trên trang này GB = 1024^3 byte

Công cụ tính giá

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon EBS

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EBS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi