Hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn lưu trữ các tệp của bạn trên đám mây bằng Amazon Simple Storage Solution (S3). Amazon S3 là một dịch vụ cho phép bạn lưu trữ dữ liệu của mình (được gọi là các đối tượng) ở quy mô lớn. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một bộ chứa Amazon S3, tải lên, truy xuất và xóa tệp.

Việc thực hiện hướng dẫn này thuộc phạm vi Bậc miễn phí của AWS.

Bạn cần có tài khoản để lưu trữ tệp của bạn với AWS

Tạo tài khoản miễn phí sau vài phút

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 5 GB lưu trữ, 20.000 yêu cầu Get và 2.000 yêu cầu Put với Amazon S3.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

 

Khi bạn nhấp vào đây, Bảng điều khiển quản lý AWS sẽ mở ra trong cửa sổ trình duyệt mới để bạn có thể giữ hướng dẫn từng bước này luôn mở.  Khi màn hình tải xong, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để bắt đầu. Sau đó nhập S3 vào thanh tìm kiếm và chọn S3 để mở bảng điều khiển.

tmt_store-retrieve-file_1

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_1

Trong bước này, bạn sẽ tạo một bộ chứa Amazon S3. Bộ chứa là nơi bạn lưu trữ các tệp của bạn.


a.  Trong bảng thông tin S3, nhấp vào Tạo bộ chứa.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo một bộ chứa, bạn sẽ thấy một màn hình trông giống như hình ảnh được chụp ở đây. 

Nếu bạn đã tạo các bộ chứa S3, bảng thông tin S3 của bạn sẽ liệt kê tất cả các bộ chứa bạn đã tạo.

tmt_store-retrieve-file_2a

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_2a

b. Nhập tên bộ chứa. Tên bộ chứa phải là duy nhất trong tất cả các tên bộ chứa hiện có trong Amazon S3. Cũng có một số hạn chế khác đối với tên bộ chứa S3. Sau đó chọn một khu vực để tạo vùng lưu trữ của bạn.

Chọn Tiếp theo.

 

tmt_store-retrieve-file_2b

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_2b

c.  Bạn có nhiều tùy chọn hữu ích cho bộ chứa S3 của bạn, bao gồm Tạo phiên bản, Ghi nhật ký truy cập máy chủ, Gắn thẻ, Ghi nhật ký cấp đối tượngMã hóa mặc định. Chúng tôi sẽ không bật các tùy chọn đó trong hướng dẫn này. Chọn Tiếp theo.

tmt_store-retrieve-file_2c

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_2c

d. Bạn có thể thiết lập cài đặt quyền cho bộ chứa S3 của bạn. Bỏ qua các giá trị mặc định và chọn Tiếp theo.

tmt_store-retrieve-file_2d

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_2d

e.  Xem lại cài đặt cấu hình của bạn và chọn Tạo bộ chứa.

tmt_store-retrieve-file_2e

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_2e

Trong bước này, bạn sẽ tải một tệp lên bộ chứa Amazon S3 mới của bạn.


a.  Bạn sẽ thấy bộ chứa mới của bạn trong bảng điều khiển S3. Nhấp vào tên bộ chứa của bạn để điều hướng đến bộ chứa.

tmt_store-retrieve-file_3a

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_3a

b.  Bạn đang ở trong trang chủ bộ chứa của bạn. Chọn Tải lên.

tmt_store-retrieve-file_3b

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_3b

c. Để chọn một tệp để tải lên, nhấp vào Thêm tệp và chọn một tệp mẫu mà bạn muốn lưu trữ HOẶC Kéo và thả một tệp lên hộp tải lên. Chọn Tiếp theo sau khi bạn đã chọn một tệp để tải lên.

tmt_store-retrieve-file_3c

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_3c

d. Bạn có thể thiết lập cài đặt quyền cho trên đối tượng của bạn. Đối với hướng dẫn này, để lại các giá trị mặc định và chọn Tiếp theo.

tmt_store-retrieve-file_3d

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_3d

e. Bạn có thể thiết lập các cài đặt thuộc tính như lớp lưu trữ, mã hóa và siêu dữ liệu với đối tượng của mình. Bỏ qua các giá trị mặc định và chọn Tiếp theo.

tmt_store-retrieve-file_3e

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_3e

f. Xem lại cấu hình của bạn và chọn Tải lên. Bạn sẽ thấy đối tượng của bạn trong màn hình chính của bộ chứa của bạn.

tmt_store-retrieve-file_3f

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_3f

Trong bước này, bạn sẽ tải xuống tệp từ bộ chứa Amazon S3 của bạn.


a. Chọn hộp kiểm bên cạnh tệp bạn muốn tải xuống, sau đó chọn Tải xuống.

tmt_store-retrieve-file_4

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_4

Bạn có thể dễ dàng xóa đối tượng và bộ chứa của bạn khỏi bảng điều khiển Amazon S3. Trên thực tế, tốt nhất nên xóa các tài nguyên mà bạn không sử dụng nữa để bạn không bị tính phí sử dụng tài nguyên.


a. Trước tiên bạn sẽ xóa đối tượng của bạn. Chọn hộp kiểm bên cạnh tệp bạn muốn xóa và chọn Thêm > Xóa.

tmt_store-retrieve-file_5a

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_5a

b.  Xem lại và xác nhận đối tượng bạn muốn xóa. Chọn Xóa.

tmt_store-retrieve-file_5b

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_5b

c. Nhấp vào Amazon S3 để xem tất cả các bộ chứa của bạn trong khu vực. 

tmt_store-retrieve-file_5c

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_5c

d. Nhấp vào bên phải tên bộ chứa của bộ chứa bạn đã tạo để chọn nó, sau đó nhấp vào Xóa. Nhập tên bộ chứa của bạn và nhấp vào Xác nhận.

tmt_store-retrieve-file_5d

(nhấp để thu phóng)

tmt_store-retrieve-file_5d

Bạn đã sao lưu tệp đầu tiên của bạn lên đám mây bằng cách tạo một bộ chứa Amazon S3 và tải tệp của bạn lên dưới dạng đối tượng S3. Amazon S3 được thiết kế với độ bền dữ liệu là 99,999999999% để giúp đảm bảo dữ liệu của bạn luôn có sẵn khi bạn muốn. Bạn cũng đã học được cách truy xuất tệp đã sao lưu và cách xóa tệp và bộ chứa.

Bây giờ bạn đã học được cách sử dụng Amazon S3 từ bảng điều khiển web, bạn có thể chuyển sang hướng dẫn tiếp theo trong đó bạn sẽ học được cách sử dụng dòng lệnh để thực hiện các thao tác sao lưu và khôi phục này bằng cách sử dụng các lệnh.

Sao lưu tệp của bạn vào Amazon S3 từ dòng lệnh »

Không