Tìm hiểu thêm

Hãy tìm hiểu tổng quan về vận hành và quản lý các ứng dụng quy mô lớn theo kiểu vi dịch vụ bằng cách sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Xem bài thuyết trình »

Tìm trợ giúp

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Amazon ECS để xây dựng và vận hành các kiến trúc được đưa vào container trong AWS.
Khám phá thêm về các Tài nguyên Amazon ECS »

Phân tích chuyên sâu hơn

Hãy tìm hiểu về các thực hành tốt nhất nhằm xây dựng và vận hành các vi dịch vụ trong AWS để tăng tốc các chu kỳ triển khai, tăng cường đổi mới và cải thiện khả năng mở rộng. Đọc báo cáo »