Trong dự án này, bạn sẽ tìm hiểu cách triển khai một ứng dụng web Node.js có độ sẵn sàng cao bằng AWS Elastic Beanstalk và Amazon DynamoDB. Ứng dụng mẫu mà bạn triển khai có sử dụng Node.js, Express và một cơ sở dữ liệu NoSQL. Với Elastic Beanstalk, bạn có thể dễ dàng tải mã lên và Elastic Beanstalk sẽ tự động xử lý việc triển khai, từ cung cấp công suất, cân bằng tải, tự động thay đổi quy mô đến giám sát trạng thái ứng dụng. Elastic Beanstalk tự động tăng và giảm quy mô ứng dụng của bạn dựa vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng bằng cách sử dụng các cài đặt Auto Scaling có thể dễ dàng điều chỉnh. Amazon DynamoDB là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh và linh hoạt cho tất cả các ứng dụng cần độ trễ ổn định ở mức vài mili giây trên mọi quy mô. Đây là cơ sở dữ liệu đám mây được quản lý toàn phần và hỗ trợ cả mô hình lưu trữ theo tài liệu và cặp khóa-giá trị. Nếu dùng ứng dụng mẫu, bạn cũng sẽ sử dụng Amazon Simple Notification Service (SNS) để định cấu hình thông báo đẩy cho ứng dụng.

Những điều bạn sẽ đạt được:

Khởi chạy một môi trường ứng dụng web Node.js bằng AWS Elastic BeanstalkAmazon DynamoDB. Elastic Beanstalk cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng nền (ví dụ: các phiên bản Amazon EC2) và các thành phần ngăn xếp (ví dụ: hệ điều hành, máy chủ web, ngôn ngữ/khung) cho bạn. DynamoDB cung cấp cơ sở dữ liệu NoSQL.

Triển khai ứng dụng web của bạn bằng AWS Elastic Beanstalk. Bạn sẽ tải mã lên Elastic Beanstalk, nơi xử lý tất cả các chi tiết triển khai cho bạn.

Nhận thông báo qua email bằng Amazon Simple Notification Service (SNS). Nếu dùng ứng dụng mẫu, bạn sẽ nhận được thông báo từ SNS mỗi khi có người nào đó ghi một bản ghi vào bảng DynamoDB của bạn.

Những gì bạn cần trước khi bắt đầu:

Một tài khoản AWS: Bạn cần có tài khoản AWS để bắt đầu cung cấp tài nguyên để lưu trữ trang web của mình. Đăng ký AWS.

Kinh nghiệm về CNTT: Để hoàn thành dự án này, bạn nên (nhưng không bắt buộc) có hiểu biết cơ bản về các công nghệ web và Node.js.

Kinh nghiệm sử dụng AWS: Không cần kinh nghiệm trước đây với AWS để hoàn thành dự án này.

Mã (không bắt buộc): Nếu có mã cho ứng dụng, bạn có thể triển khai mã dựa vào hướng dẫn này. Bạn cũng có thể dùng mã ứng dụng mẫu được cung cấp trong dự án này.

Ước tính hóa đơn:

Chi phí để hoàn thành dự án: Chi phí ước tính để hoàn thành dự án này là 0.04 USD. Chi phí này giả định rằng bạn sử dụng trong giới hạn Bậc miễn phí của AWS, tuân thủ các cấu hình được đề xuất và chấm dứt mọi tài nguyên trong vòng 1 giờ sau khi hoàn thành dự án. Trường hợp sử dụng của bạn có thể cần đến các cấu hình khác nhau và điều đó có thể tác động đến hóa đơn của bạn. Sử dụng Bộ tính toán giá để ước tính các chi phí theo nhu cầu của bạn

Ước tính hóa đơn hàng tháng: Tổng chi phí cho việc khởi chạy một ứng dụng web Node.js sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức sử dụng và cài đặt cấu hình của bạn. Thông thường, cấu hình mặc định được đề xuất trong hướng dẫn này sẽ tốn khoảng 28 USD/tháng nếu bạn sử dụng trong giới hạn Bậc miễn phí của AWS. Để tìm hiểu chi tiết các dịch vụ được sử dụng và chi phí liên quan, hãy xem Dịch vụ được sử dụng và chi phí.


Tìm hiểu thêm về AWS Elastic Beanstalk, một dịch vụ dễ sử dụng để triển khai và thay đổi quy mô các ứng dụng web và dịch vụ được phát triển bằng Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go và Docker trên những máy chủ quen thuộc như Apache, Nginx, Passenger và IIS.

Tìm và khởi chạy các hình ảnh được định cấu hình sẵn bằng cách chạy ngăn xếp Node.js từ AWS Marketplace.

Tăng tốc cho ứng dụng Node.js bằng Lightsail. Bạn sẽ có mọi thứ cần thiết để khởi động ứng dụng của mình trên AWS - điện toán, lưu trữ và kết nối mạng - với mức giá thấp, có thể ước lượng trước.

Bạn cần thêm tài nguyên để bắt đầu sử dụng AWS? Truy cập Trung tâm tài nguyên về Bắt đầu để tìm hiểu thêm.