Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập nhắn tin bất đồng bộ bằng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Amazon SQS là dịch vụ AWS cho phép các thành phần ứng dụng giao tiếp trên đám mây. Bạn sẽ sử dụng bảng điều khiển Amazon SQS để tạo và định cấu hình hàng đợi tin nhắn, gửi tin nhắn, nhận và xóa tin nhắn đó, sau đó xóa hàng đợi.

Dịch vụ AWS bạn dùng trong hướng dẫn này nằm trong Bậc miễn phí của AWS.

Gửi tin nhắn trên AWS yêu cầu có một tài khoản

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 1.000.000 yêu cầu của Amazon Simple Queue Service.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

 


a. Khi bạn nhấp vào đây, Bảng điều khiển quản lý AWS sẽ mở ra trong cửa sổ trình duyệt mới để bạn có thể giữ hướng dẫn từng bước này luôn mở.  Khi màn hình tải xong, nhập tên người dùng và mật khẩu để bắt đầu. Sau đó nhập hàng đợi vào thanh tìm kiếm và chọn Simple Queue Service để mở bảng điều khiển bảng điều khiển.

(nhấp để thu phóng)


b.  Nếu trang đích của bảng điều khiển SQS xuất hiện, như được hiển thị trên ảnh chụp màn hình, nhấp vào Bắt đầu ngay. Nếu bạn không thấy trang này, hãy bỏ qua để sang bước tiếp theo.

(nhấp để thu phóng)

Trong bước này, bạn sẽ tạo và định cấu hình một hàng đợi Amazon SQS. Hàng đợi là bộ đệm đáng tin cậy, có khả năng mở rộng cao để lưu trữ tin nhắn trong khi chúng di chuyển giữa các ứng dụng phân tán hoặc các vi dịch vụ. Hàng đợi giúp khử liên kết các ứng dụng, kết nối các dịch vụ nhỏ, tác vụ hàng loạt hoặc lưu trữ thông báo.

Trường hợp sử dụng của chúng tôi cho hướng dẫn này sẽ mô phỏng việc lưu trữ các đơn đặt hàng đến từ một ứng dụng thương mại điện tử.


a. Đầu tiên, chúng tôi sẽ tạo một hàng đợi đơn giản lưu trữ các đơn đặt hàng được đặt trên cửa hàng. Nhập Đơn đặt hàng trong trường Tên hàng đợi.  

(nhấp để thu phóng)


b. Đối với hướng dẫn này, chúng ta không yêu cầu đặt hàng nghiêm ngặt, vì vậy, chúng ta sẽ không thay đổi loại hàng đợi. Tiếp tục chọn Hàng đợi tiêu chuẩn.  

(nhấp để thu phóng)


c. Bạn có thể định cấu hình hàng đợi của mình để sửa đổi cài đặt như thời gian lưu giữ, kích thước thư tối đa và độ trễ giao hàng. Đối với hướng dẫn này, chúng ta sẽ giữ các thông số mặc định. Chọn Tạo nhanh hàng đợi.

(nhấp để thu phóng)


d. Hàng đợi mới của bạn đã được tạo và chọn trong danh sách hàng đợi.

(nhấp để thu phóng)

Ngay khi bạn đã tạo hàng đợi của mình, hàng đợi sẵn sàng nhận tin nhắn từ cửa hàng trực tuyến thu thập chi tiết của từng đơn đặt hàng mới.


a.  Hàng đợi của bạn đã được chọn trong danh sách. Từ Hành động hàng đợi, chọn Gửi tin nhắn. Hộp thoại Gửi tin nhắn đến đơn đặt hàng được hiển thị.

(nhấp để thu phóng)


b. Hộp thoại Gửi tin nhắn đến đơn đặt hàng được hiển thị. Trên tab Nội dung tin nhắn, nhập văn bản sau để thể hiện một đơn đặt hàng mẫu:

1 x Widget @ 29.99 USD
2 x Widget Cables @ 4.99 USD

(nhấp để thu phóng)


c. Chọn tab Thuộc tính tin nhắn để thêm một số siêu dữ liệu tùy chọn về tin nhắn này cho dễ xử lý. Hãy để thêm một loại đơn đặt hàng vào đơn đặt hàng. Nhập Loại đơn đặt hàng trong trường Tên, Chuỗi trong trường LoạiTrực tuyến trong trường Giá trị. Nhấp vào Thêm thuộc tính.

(nhấp để thu phóng)


d. Để gửi tin nhắn ngay lập tức, nhấp vào Gửi tin nhắn. Xác nhận về tin nhắn của bạn đã được gửi sẽ được hiển thị trong hộp thoại Gửi tin nhắn đến đơn đặt hàng. Nhấp vào Đóng.

(nhấp để thu phóng)

Sau khi bạn gửi tin nhắn đến hàng đợi, một ứng dụng khác có thể sử thụ tin nhắn đó từ hàng đợi và xử lý tin nhắn đó. Trong ví dụ này, bạn chỉ cần truy xuất tin nhắn để xem đơn đặt hàng và sau đó xóa tin nhắn.


a. Đảm bảo rằng hàng đợi Đơn đặt hàng của bạn được chọn trong danh sách hàng đợi. Tiếp theo, từ Hành động hàng đợi, chọn Xem/Xóa tin nhắn.

(nhấp để thu phóng)


b. Hộp thoại Xem/Xóa tin nhắn trong Đơn đặt hàng được hiển thị. Khi bạn yêu cầu một tin nhắn từ hàng đợi, bạn không nêu rõ yêu cầu một tin nhắn cụ thể. Thay vào đó, bạn nêu rõ số lượng tin nhắn tối đa (tối đa là 10) mà bạn muốn truy xuất.

Nhấp vào Bắt đầu thăm dò cho tin nhắn để truy xuất tin nhắn từ hàng đợi.  

(nhấp để thu phóng)


c. Khi một người tiêu dùng đã nhận và xử lý tin nhắn, tin nhắn có thể bị xóa khỏi hàng đợi. Chọn tin nhắn bạn muốn xóa và sau đó chọn Xóa 1 Tin nhắn.

(nhấp để thu phóng)


d. Hộp thoại Xóa tin nhắn được hiển thị. Chọn ô bên cạnh tin nhắn và nhấp vào Có, Xóa tin nhắn đã chọn. Tin nhắn đã chọn sẽ bị xóa. Chọn Đóng.

(nhấp để thu phóng)

Khi bạn không còn cần sử dụng hàng đợi Amazon SQS, chúng tôi khuyên bạn nên xóa hàng đợi là cách thực hành tốt nhất.


a. Trong danh sách hàng đợi, chọn hàng đợi Đơn đặt hàng. Sau đó, từ Hành động hàng đợi, chọn Xóa hàng đợi.

(nhấp để thu phóng)


b. Hộp thoại Xóa hàng đợi được hiển thị. Bạn vẫn có thể xóa hàng đợi của mình, mặc dù bạn vẫn có tin nhắn trong đó. Chọn Có, xóa hàng đợi. Hàng đợi đã được xóa.

(nhấp để thu phóng)

Bạn đã tạo hàng đợi tin nhắn Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) đầu tiên của mình, gửi tin nhắn đến hàng đợi của bạn, truy xuất và xóa tin nhắn, sau đó xóa hàng đợi. Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng hàng đợi Amazon SQS để lưu trữ và di chuyển dữ liệu giữa các thành phần ứng dụng phân tán và vi dịch vụ.

Bây giờ bạn đã biết cách sử dụng Amazon Simple Queue Service để gửi và nhận tin nhắn, hãy chọn một trong các tùy chọn sau để rèn luyện thêm kỹ năng nhắn tin của bạn.

Tìm hiểu thêm

Nhận tổng quan về các khả năng, thành phần và trường hợp sử dụng cho hàng đợi tin nhắn trên Amazon Web Services (AWS).

Truy cập trang web Amazon SQS »

Phân tích chuyên sâu hơn

Khám phá các loại hàng đợi khác nhau, các tính năng chính và kiến trúc của Amazon Simple Queue Service.

Đọc tài liệu »

Quan sát cách thức hoạt động

Hãy nghe cách các khách hàng như Capital One sử dụng Amazon SQS và Amazon SNS để khử liên kết và mở rộng quy mô các ứng dụng.

Xem hội thảo trực tuyến »