Amazon Inspector

Dịch vụ đánh giá bảo mật tự động giúp cải thiện tính bảo mật và tuân thủ của các ứng dụng được triển khai trên AWS

Amazon Inspector là một dịch vụ đánh giá bảo mật tự động giúp cải thiện tính bảo mật và tuân thủ của các ứng dụng được triển khai trên AWS. Amazon Inspector đánh giá các ứng dụng một cách tự động để tìm ra những điểm tiếp xúc, lỗ hổng bảo mật hoặc các hướng thực hiện sai so với những biện pháp thực hành tốt nhất. Sau khi thực hiện một đánh giá, Amazon Inspector tạo ra một danh sách chi tiết các lỗi bảo mật được ưu tiên theo mức độ bảo mật. Các lỗi này có thể được xem xét trực tiếp hoặc là một phần của các báo cáo đánh giá chi tiết có sẵn thông qua API hoặc bảng điều khiển Amazon Inspector.

Đánh giá bảo mật của Amazon Inspector giúp bạn kiểm tra trường hợp truy cập mạng ngoài chủ ý của phiên bản Amazon EC2 của bạn và tìm lỗ hổng bảo mật trên các phiên bản EC2 đó. Đánh giá của Amazon Inspector được cung cấp cho bạn dưới dạng các gói quy tắc được xác định trước, được ánh xạ theo các biện pháp thực hành tốt nhất về bảo mật và định nghĩa lỗ hổng bảo mật. Các ví dụ về những quy tắc được tích hợp sẵn bao gồm kiểm tra truy cập đến phiên bản EC2 của bạn từ internet, đăng nhập gốc từ xa được kích hoạt hoặc các phiên bản phần mềm có khả năng bị tấn công đã cài đặt. Các quy tắc này thường được các nhà nghiên cứu bảo mật AWS cập nhật.

Amazon Inspector

Lợi ích

Xác định các vấn đề bảo mật của ứng dụng

Amazon Inspector giúp bạn xác định các lỗ hổng bảo mật cũng như các hướng thực hiện sai so với những thực hành tốt nhất về bảo mật trong các ứng dụng, trước khi chúng được triển khai và trong khi chúng đang chạy trong một môi trường sản xuất. Tính năng này giúp cải thiện tình trạng bảo mật chung của các ứng dụng được triển khai trên AWS.

Tích hợp bảo mật vào DevOps

Amazon Inspector là dịch vụ do API kích hoạt để phân tích cấu hình mạng trên tài khoản AWS của bạn và sử dụng một thành phần tùy chọn để xem phiên bản Amazon EC2 của bạn. Tính năng này giúp bạn dễ dàng tích hợp các đánh giá Inspector vào quy trình DevOps hiện có, phân cấp và tự động hóa các đánh giá lỗ hổng bảo mật và đồng thời trao cho các nhóm vận hành và phát triển của bạn quyền thực hiện đánh giá bảo mật như một phần không thể tách rời trong quá trình triển khai.

Cải thiện sự nhạy bén trong quá trình phát triển

Amazon Inspector giúp bạn giảm nguy cơ gây ra các vấn đề bảo mật trong quá trình triển khai và phát triển bằng việc thực hiện tự động đánh giá bảo mật các ứng dụng của bạn và chủ động xác định các lỗ hổng bảo mật. Tính năng này cho phép bạn phát triển và tái thực hiện nhanh chóng trên các ứng dụng mới và đánh giá sự tuân thủ theo các chính sách và thực tiễn tốt nhất.

Tận dụng chuyên môn về bảo mật của AWS

Tổ chức bảo mật AWS không ngừng đánh giá môi trường AWS và cập nhật cơ sở tri thức về các quy tắc và biện pháp thực hành bảo mật tốt nhất. Amazon Inspector cho phép bạn sử dụng khả năng này dưới hình thức một dịch vụ giúp đơn giản hóa quy trình thiết lập và thực thi các biện pháp thực hành tốt nhất trong môi trường AWS của bạn.

Hợp lý hóa tuân thủ bảo mật

Amazon Inspector cho các nhóm phụ trách bảo mật và chuyên viên đánh giá khả năng quan sát công tác kiểm thử bảo mật đang được thực hiện trong quá trình phát triển các ứng dụng trên AWS. Điều này sắp xếp hợp lý quá trình xác nhận và chứng minh rằng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ và các thông lệ tốt nhất đang được tuân thủ trong suốt quá trình phát triển.

Thực thi các tiêu chuẩn bảo mật

Amazon Inspector cho phép bạn xác định các tiêu chuẩn và biện pháp thực hành tốt nhất cho ứng dụng của bạn và xác nhận sự tuân thủ về các tiêu chuẩn này. Tính năng này giúp đơn giản hóa quá trình thực thi các tiêu chuẩn và biện pháp thực hành tốt nhất về bảo mật cho tổ chức của bạn và giúp bạn chủ động quản lý các vấn đề về bảo mật trước khi chúng gây tác động đến ứng dụng sản xuất.

Khách hàng nổi bật

Betterment 200x100
Caplinked 200x100
200x100_flatiron_Logo
Notre Dame 200x100
Caplinked 200x100

“Tại CapLinked, chúng tôi tập trung vào việc đẩy mạnh các giao dịch tài chính nhạy cảm như thu mua, huy động vốn, kiểm toán và các giao dịch kinh doanh phức tạp khác thông qua nền tảng kết hợp bảo mật dựa trên đám mây,” Edward Chen, Trưởng bộ phận Bảo mật cơ sở hạ tầng của CISSP CapLinked chia sẻ. “Giúp khách hàng của chúng tôi hiểu rằng những gì chúng tôi làm nhằm đảm bảo mức bảo vệ cao đối với dữ liệu của họ là điều tối quan trọng. Chúng tôi cho rằng Amazon Inspector được tối ưu hóa cho đám mây, cùng phương thức tiếp cận dễ dàng phù hợp với các mô hình triển khai xử lý nhanh như tích hợp liên tục triển khai liên tục và tự động thay đổi quy mô, giúp vấn đề bảo mật phù hợp với những thay đổi nâng cao mà chúng tôi đang chứng kiến trong DevOps.”

Đối tác nổi bật

AlertLogic featured 225x100
200x100_Splunk_Logo
CyberArk border 200x100
Print
Observable Networks
Symantec border 200x100
Palerra
Trend_Micro_200x100

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu xây dựng với các hướng dẫn từng bước giúp bạn khởi đầu dự án AWS.

Tìm hiểu thêm về Amazon Inspector

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Inspector
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi