AWS IoT Analytics là một dịch vụ phân tích IoT được quản lý toàn phần giúp thu thập, tiền xử lý, bổ sung, lưu trữ và phân tích dữ liệu thiết bị IoT trên quy mô lớn. Khách hàng cũng có thể sử dụng phân tích tùy chỉnh riêng của mình được đóng gói trong bộ chứa để thực thi trên AWS IoT Analytics.

Với AWS IoT Analytics, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn sẽ phải trả phí riêng cho việc xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, thực hiện truy vấn và thực thi phân tích tùy chỉnh. Phương thức này yêu cầu chi phí thấp cho khối lượng công việc lớn. Bạn chỉ phải trả tiền cho các thành phần AWS IoT Analytics cụ thể mà bạn sử dụng.

Tổng quan về giá

Đối với tất cả các Khu vực AWS nơi AWS IoT Analytics được cung cấp:

Xử lý dữ liệu

Với AWS IoT Analytics, bạn xử lý dữ liệu thông qua việc xác định quy trình. Các quy trình này cho phép bạn lọc, chuyển đổi và bổ sung dữ liệu IoT để dữ liệu này ở trạng thái sẵn sàng phân tích. Bạn phải trả phí cho lượng dữ liệu được xử lý tính bằng gigabyte (GB). Tất cả dữ liệu được tính đến từng MB và tất cả các truy vấn được đánh giá với mức tối thiểu là 10 MB.

Lưu trữ dữ liệu

AWS IoT Analytics cung cấp hai hình thức lưu trữ dữ liệu:

 1. Dữ liệu đã xử lý (lưu trữ trong kho dữ liệu tối ưu hóa theo thời gian để cho phép thực hiện các truy vấn hiệu năng cao) và các bộ dữ liệu (dữ liệu truy xuất thông qua truy vấn SQL):

2. Dữ liệu thô: lưu trữ trong Amazon S3 và được tính theo mức phí S3 tiêu chuẩn (vui lòng xem trang Giá của Amazon S3).

Thực hiện truy vấn

AWS IoT Analytics cho phép bạn phân tích dữ liệu đã xử lý bằng các truy vấn SQL tiêu chuẩn. Bạn bị tính phí thực thi truy vấn trên số terabyte (TB) dữ liệu được quét bởi mỗi truy vấn. Tất cả dữ liệu được tính đến từng MB và tất cả các truy vấn được đánh giá với mức tối thiểu là 10 MB. Phụ phí sẽ áp dụng nếu bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác.

Thực thi phân tích tùy chỉnh

AWS IoT Analytics cho phép bạn thực thi mã phân tích của mình trong bộ chứa bằng Đơn vị điện toán phân tích (ACU). Một Đơn vị điện toán phân tích (ACU) cung cấp 4 vCPU và 16 GB bộ nhớ. Bạn bị tính phí mỗi giây tăng thêm, tính theo giờ dựa trên số Đơn vị điện toán phân tích (ACU) được sử dụng để thực thi mã phân tích tùy chỉnh của bạn.

AWS IoT Analytics cũng cung cấp dung lượng lưu trữ EBS miễn phí lên đến 40 GB cho mỗi phân tích để tạm thời lưu trữ bộ chứa phân tích của bạn trong khi thực thi. Nếu bạn cần thêm dung lượng lưu trữ EBS, hãy liên hệ với chúng tôi.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của AWS miễn phí 12 tháng đầu sử dụng AWS IoT Analytics khi bạn là khách hàng của AWS, với các mức hàng tháng như sau:

 • 100 MB dữ liệu xử lý trong Pipeline
 • 10 GB lưu trữ dữ liệu đã xử lý
 • 10 GB lưu trữ dữ liệu thô
 • 10 GB dữ liệu được quét để thực thi truy vấn

Khi sử dụng vượt quá các mức này, bạn sẽ chịu phí theo mức giá đã công bố.


Ví dụ về giá

Pipeline

Bạn có 1.000 thiết bị, mỗi thiết bị tạo ra 10 MB dữ liệu mỗi tháng mà bạn muốn phân tích. Trước tiên, bạn gửi dữ liệu này vào Pipeline để lọc ra các ngoại lệ, chuẩn bị dữ liệu cho việc phân tích. Chi phí của bạn như sau:

 • Lượng dữ liệu xử lý trong Pipeline mỗi tháng (MB) = 1.000 thiết bị X 10 MB mỗi thiết bị mỗi tháng = 10.000 MB mỗi tháng
 • Lượng dữ liệu được xử lý trong Pipeline mỗi tháng (GB) = 10.000 MB mỗi tháng ÷ 1.024 MB mỗi GB = 9,8 GB mỗi tháng
 • Chi phí hàng tháng = 9,8 GB mỗi tháng X 0,20 USD mỗi GB = 1,96 USD mỗi tháng

Lưu trữ dữ liệu

Sau khi xử lý 9,8 GB dữ liệu trong Pipeline, bạn lưu trữ dữ liệu đó để sau này phân tích. Chi phí Lưu trữ dữ liệu được xử lý như sau:

 • Dung lượng dữ liệu được lưu trữ = 9,8 GB dữ liệu được xử lý = 9,8 GB
 • Chi phí hàng tháng = 9,8 GB X 0,03 USD mỗi GB mỗi tháng = 0,29 USD mỗi tháng

Theo mặc định, AWS IoT Analytics cũng lưu trữ dữ liệu IoT thô của bạn để có thể dễ dàng tái xử lý trong Pipeline. Chi phí Lưu trữ dữ liệu thô như sau:

 • Dữ liệu được lưu trữ = 9,8 GB dữ liệu thô = 9,8 GB
 • Mức giá trên mỗi GB mỗi tháng = Giá của S3 = 0,023 USD mỗi GB mỗi tháng (Miền Đông Hoa Kỳ)
 • Chi phí hàng tháng = 9,8 GB X 0,023 USD mỗi GB mỗi tháng = 0,225 USD mỗi tháng

Thực hiện truy vấn

Để phân tích dữ liệu, bạn chạy một truy vấn quét toàn bộ 9,8 GB dữ liệu được xử lý trong cả tháng. Chi phí của bạn như sau:

 • Dung lượng dữ liệu được quét (GB) = 1 tháng dữ liệu được quét X 9,8 GB dữ liệu được xử lý mỗi tháng = 9,8 GB
 • Dung lượng dữ liệu được quét (TB) = 9,8 GB ÷ 1.024 GB mỗi TB = 0,0096 TB
 • Chi phí hàng tháng = 0,0096 TB dữ liệu được quét X 6,50 USD mỗi TB được quét = 0,062 USD

Thực thi phân tích tùy chỉnh

Bạn lên lịch thực thi bộ chứa phân tích tùy chỉnh mỗi ngày một lần, mỗi lần thực thi mất 5 phút để hoàn thành. Chi phí điện toán của bạn như sau:

 • Tổng thời gian điện toán hàng tháng (theo giờ): (5 phút mỗi ngày X 30 ngày) ÷ 60 phút mỗi giờ = 2,5 giờ
 • Chi phí hàng tháng = 0,36 USD mỗi giờ X 2,5 giờ = 0,90 USD mỗi tháng

Tổng chi phí hàng tháng

Tổng chi phí hàng tháng của bạn cho AWS IoT Analytics như sau:

 • Tổng chi phí hàng tháng = 1,96 USD chi phí Pipeline + 0,29 USD chi phí lưu trữ dữ liệu được xử lý + 0,225 USD chi phí lưu trữ dữ liệu thô + 0,062 USD chi phí thực thi truy vấn + 0,90 USD chi phí thực thi phân tích tùy chỉnh = 3,437 USD mỗi tháng

Tìm hiểu thêm tài nguyên về AWS IoT Analytics

Truy cập trang tài liệu
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi