Phân tích dữ liệu Amazon Kinesis

Thu thập thông tin chuyên sâu hữu ích từ dữ liệu phát trực tuyến với Apache Flink phi máy chủ được quản lý toàn phần

Chạy các ứng dụng Apache Flink liên tục và tự động điều chỉnh quy mô mà không tốn chi phí thiết lập và không cần quản lý máy chủ.

Xử lý dữ liệu với độ trễ dưới một giây từ các nguồn dữ liệu như Luồng dữ liệu Amazon Kinesis và Amazon MSK, cũng như phản hồi các sự kiện theo thời gian thực.

Phân tích dữ liệu phát trực tuyến theo hình thức tương tác bằng cách sử dụng sổ tay được quản lý Apache Zeppelin với Studio phân tích dữ liệu Kinesis.

Xây dựng ứng dụng bằng SQL, Java, Python hoặc Scala. Thực hiện các phép kết nối, bộ lọc, tổng hợp theo khoảng thời gian và hơn thế nữa.

Cách thức hoạt động

Phân tích dữ liệu Amazon Kinesis là cách dễ dàng nhất để chuyển đổi và phân tích dữ liệu phát trực tuyến theo thời gian thực bằng cách sử dụng Apache Flink.

Trường hợp sử dụng

Phân phối dữ liệu phát trực tuyến trong vài giây

Phát triển các ứng dụng chuyển đổi và phân phối dữ liệu đến Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3), Dịch vụ OpenSearch của Amazon và các dịch vụ khác.

Tạo phân tích theo thời gian thực


Truy vấn và phân tích dữ liệu theo thời gian thực bằng hình thức tương tác và liên tục tạo ra thông tin chuyên sâu cho các trường hợp sử dụng gấp gáp về thời gian.

Thực hiện xử lý theo trạng thái


Sử dụng tính toán theo trạng thái có thời gian chạy kéo dài để kích hoạt các hành động theo thời gian thực như phát hiện bất thường dựa trên xu hướng dữ liệu lịch sử.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Phân tích dữ liệu Amazon Kinesis

Tìm hiểu thêm về cách chạy các ứng dụng Apache Flink phi máy chủ và Studio phân tích dữ liệu Kinesis.

Khám phá các tính năng của Phân tích dữ liệu Kinesis »

Xem lại hướng dẫn từng bước


Khám phá cách xây dựng ứng dụng trong IDE của bạn hoặc trong sổ tay Studio.

Xem hướng dẫn »

Bắt đầu xây dựng ứng dụng phát trực tuyến của bạn mà không yêu cầu mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước.

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Phân tích dữ liệu Amazon Kinesis »

Khám phá thêm về AWS