Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu.

Amazon Managed Apache Cassandra Service cung cấp chế độ dung lượng theo nhu cầu. Với chế độ dung lượng theo nhu cầu, Amazon Managed Cassandra Service tính phí dựa trên lượng dữ liệu mà ứng dụng đọc và ghi từ các bảng của bạn. Bạn không cần chỉ định thông lượng đọc và ghi để cung cấp cho các bảng của mình vì Amazon Managed Cassandra Service sẽ đáp ứng khối lượng công việc của bạn ngay lập tức khi khối lượng công việc này tăng hoặc giảm quy mô.

Thuật ngữ chính

Đơn vị yêu cầu đọc: Các lệnh gọi API để đọc dữ liệu từ bảng của bạn được tính phí theo đơn vị yêu cầu đọc. Amazon Managed Cassandra Service hỗ trợ mức độ nhất quán ONE và LOCAL_QUORUM đối với các yêu cầu đọc. Với mức độ nhất quán ONE, các yêu cầu đọc tối đa 4 KB cần một phần hai đơn vị yêu cầu đọc. Với LOCAL_QUORUM, các yêu cầu đọc tối đa 4 KB cần một đơn vị yêu cầu đọc. Các mục trên 4 KB sẽ cần thêm đơn vị yêu cầu đọc. Ví dụ: Một yêu cầu đọc mục có kích thước 8 KB sử dụng nhất quán LOCAL_QUORUM cần hai đơn vị yêu cầu đọc và một yêu cầu đọc mục có kích thức 8 KB sử dụng giá trị nhất quán ONE cần một đơn vị yêu cầu đọc.

Đơn vị yêu cầu ghi: Các lệnh gọi API để ghi dữ liệu vào bảng của bạn được tính phí theo đơn vị yêu cầu ghi. Mọi yêu cầu ghi được thực hiện với mức độ nhất quán LOCAL_QUORUM. Một đơn vị yêu cầu ghi có thể ghi một mục có kích thước tối đa 1 KB. Các mục trên 1 KB sẽ cần thêm yêu cầu ghi. Ví dụ: Một yêu cầu ghi mục có kích thước 1 KB cần một đơn vị yêu cầu ghi và một yêu cầu ghi mục có kích thước 3 KB cần ba đơn vị yêu cầu ghi.

Bậc miễn phí của AWS

Trong phạm vi của Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Managed Cassandra Service miễn phí. Nếu bạn chưa từng sử dụng Amazon Managed Cassandra Service, trong ba tháng đầu tiên, bạn sẽ được cung cấp bậc miễn phí hàng tháng là 30 triệu đơn vị yêu cầu ghi, 30 triệu đơn vị yêu cầu đọc và 1 GB dung lượng lưu trữ mỗi tháng (giới hạn một bậc miễn phí trên mỗi tài khoản người thanh toán). Bậc miễn phí của bạn bắt đầu từ tháng đầu tiên khi bạn tạo tài nguyên Amazon Managed Cassandra Service đầu tiên.

Chế độ thông lượng

Amazon Managed Cassandra sẽ cung cấp hai chế độ thông lượng: (1) chế độ dung lượng theo nhu cầu và (2) chế độ dung lượng được cung cấp. Mỗi chế độ dung lượng đi kèm với các tùy chọn thanh toán cụ thể để xử lý các lần đọc và ghi dữ liệu trên bảng của bạn. Bạn nên xem xét chế độ dung lượng theo nhu cầu nếu bạn có lưu lượng ứng dụng không thể đoán trước hoặc thích thanh toán dễ dàng chỉ cho các lần đọc và viết mà bạn thực hiện. Chế độ dung lượng được cung cấp có thể giúp bạn tối ưu hóa chi phí thông lượng nếu bạn có lưu lượng ứng dụng dự đoán và có thể dự báo trước các yêu cầu về dung lượng.

Chế độ dung lượng theo nhu cầu

Ở chế độ dung lượng theo nhu cầu, Amazon Managed Cassandra Service sẽ tính phí bạn theo mỗi lần đọc và ghi dữ liệu mà ứng dụng của bạn thực hiện trên bảng. Bạn không cần xác định thông lượng đọc và ghi dự kiến ứng dụng sẽ thực hiện vì Amazon Managed Cassandra Service sẽ ngay lập tức điều chỉnh khối lượng công việc của bạn khi khối lượng công việc tăng hoặc giảm.

Chế độ dung lượng được cung cấp (sắp có)

Ở chế độ dung lượng được cung cấp, bạn chỉ định số lần đọc và số lần ghi trên mỗi giây mà bạn mong muốn ứng dụng thực hiện. Bạn có thể sử dụng tính năng auto scaling để điều chỉnh thông lượng của bảng lên và xuống tự động dựa trên tỷ lệ sử dụng được chỉ định để đảm bảo hiệu suất của ứng dụng trong khi tối ưu hóa chi phí thông lượng.

Mức giá

Yêu cầu đọc và ghi

Amazon Managed Cassandra Service tính phí một đơn vị yêu cầu ghi cho mỗi lần ghi (tối đa 1 KB), một đơn vị yêu cầu đọc cho mỗi lần đọc bằng nhất quán LOCAL_QUORUM (tối đa 4 KB) và một phần hai đơn vị yêu cầu đọc cho mỗi lần đọc bằng nhất quán ONE.

Dung lượng lưu trữ

Bạn không cần phải cung cấp dung lượng lưu trữ. Amazon Managed Cassandra Service giám sát liên tục kích thước của các bảng để xác định mức phí lưu trữ. Amazon Managed Cassandra Service đo lường kích thước dữ liệu bị tính phí của bạn bằng cách cộng kích thước byte thô của dữ liệu bạn tải lên với chi phí lưu trữ theo mục của 100 byte vào tài khoản lập chỉ mục.

Giá theo khu vực

Truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu vào và ra dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon Managed Cassandra Service. Amazon Managed Cassandra Service không tính phí truyền dữ liệu vào cũng như không tính phí dữ liệu truyền giữa Amazon Managed Cassandra Service với các dịch vụ AWS khác trong cùng Khu vực AWS (tức là 0,00 USD mỗi GB). Dữ liệu truyền giữa các Khu vực AWS, chẳng hạn như giữa Amazon Managed Cassandra Service ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và Amazon EC2 ở khu vực Châu Âu (Ai-len), sẽ bị tính phí trên cả hai phía truyền. Nằm trong Bậc miễn phí của AWS, bạn nhận được 1 GB truyền dữ liệu ra miễn phí mỗi tháng trên tất cả các dịch vụ AWS ngoại trừ Khu vực AWS GovCloud (US). Để biết thêm thông tin, xem Bậc miễn phí của AWS. Để truyền dữ liệu vượt quá 500 TB mỗi tháng, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tài nguyên về giá

Trung tâm kinh tế Đám mây AWS

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Đọc tài liệu
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Managed Apache Cassandra Service bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon Managed Apache Cassandra Service trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập