Giới thiệu

Dự báo mật độ địa chấn trong ngành dầu khí với Amazon Sagemaker
Dự báo địa chất thạch học trong ngành dầu khí với Amazon Sagemaker
Dự báo độ xốp với thuật toán XGBoost của Amazon Sagemaker
Rock Flow Dynamics: Mô phỏng hồ chứa HPC trên AWS bằng NICE

Nghiên cứu điển hình

Video bổ sung

Xem video tóm tắt từ CERAWeek 2019 để tìm hiểu AWS đang biến đổi ngành Dầu khí bằng cách cho phép đổi mới thông qua machine learning, điện toán hiệu năng cao, khoa học robot và tự động hóa, v.v. như thế nào.

Xem ngay bây giờ »


Bắt đầu

Các công ty hàng đầu trong ngành dầu khí hiện đã sử dụng AWS. Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi và bắt đầu hành trình Đám mây AWS của riêng bạn ngay hôm nay.