Với AWS OpsWorks for Chef Automate, bạn bị tính phí dựa trên số nút kết nối với máy chủ Chef của bạn và thời gian các nút này chạy, đồng thời bạn cũng phải trả phí cho phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) chạy máy chủ Chef. Không áp dụng chi phí trả trước hay phí tối thiểu.

Giá giờ chạy nút

Bạn phải trả phí theo giờ cho mỗi phiên bản EC2 đang chạy hoặc máy chủ tại chỗ được đăng ký làm nút với máy chủ Chef. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng máy chủ Chef để quản lý 10 phiên bản EC2 trong 24 giờ, bạn sẽ bị tính phí 240 giờ chạy nút. AWS OpsWorks for Chef Automate sẽ không phát sinh phí sau khi một phiên bản EC2 hoặc máy chủ tại chỗ được đăng ký làm nút Chef bị hủy đăng ký, tắt hoặc chấm dứt.

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng AWS OpsWorks for Chef Automate miễn phí. Trong 12 tháng, bạn sẽ nhận được 10 nút kết nối miễn phí mỗi tháng, tương đương với 7.500 giờ chạy nút (750 x 10) miễn phí mỗi tháng.

Giá của tài nguyên máy chủ Chef

Bạn phải trả phí cho phiên bản Amazon EC2 dùng để chạy máy chủ Chef được quản lý của bạn. Bạn chỉ phải trả phí cho những gì bạn dùng, dùng đến đâu trả đến đó. Không yêu cầu mức phí tối thiểu và cam kết trả trước. AWS OpsWorks for Chef Automate hỗ trợ ba loại phiên bản (m4.large, r4.xlarge, r4.2xlarge) và mức phí theo giờ tùy thuộc vào loại phiên bản mà bạn chọn. Xem giá EC2 để tìm hiểu thêm.

Phụ phí

Bạn có thể phải chịu phụ phí nếu máy chủ Chef được quản lý của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác. Ví dụ: Bạn có thể phải chịu phụ phí Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon S3 để sao lưu máy chủ Chef và Amazon CloudWatch để tạo luồng nhật ký. 

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Tìm hiểu thêm tài nguyên về AWS OpsWorks for Chef Automate

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS OpsWorks for Chef Automate
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi