Giá gói dịch vụ của AWS Support

Bao gồm Gói hỗ trợ cơ bản

Nhà phát triển

Giá trị cao hơn giữa 29,00 USD

- hoặc -

3% mức phí AWS hàng tháng

Kinh doanh

Giá trị cao hơn giữa 100,00 USD

- hoặc -

10% mức phí AWS hàng tháng cho 0 USD--10.000 USD đầu tiên

7% mức phí AWS hàng tháng từ 10.000 USD--80.000 USD

5% mức phí AWS hàng tháng từ 80.000 USD--250.000 USD

3% mức phí AWS hàng tháng vượt quá 250.000 USD

Doanh nghiệp trẻ

Giá trị cao hơn giữa 5.500,00 USD

- hoặc -

10% mức phí AWS hàng tháng

Doanh nghiệp

Giá trị cao hơn giữa 15.000,00 USD

- hoặc -

10% mức phí AWS hàng tháng cho 0 USD--150.000 USD đầu tiên

7% mức phí AWS hàng tháng từ 150.000 USD--500.000 USD

5% mức phí AWS hàng tháng từ 500.000 USD--1.000.000 USD

3% mức phí AWS hàng tháng vượt quá 1.000.000 USD

*Tiện ích được cung cấp có tính phí bổ sung: Phát hiện và ứng phó sự cố AWS

* Truy cập vào Phát hiện và ứng phó sự cố AWS có tính phí bổ sung.

Phát hiện và ứng phó sự cố AWS là một tiện ích bổ sung cho dịch vụ Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, cung cấp khả năng chủ động giám sát và quản lý sự cố 24/7 cho khối lượng công việc đã chọn. Phát hiện và ứng phó sự cố AWS được thêm vào cho khách hàng sử dụng Dịch vụ được AWS quản lý có Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS.

Phát hiện và ứng phó sự cố AWS tính phí theo mức tăng 2% so với tổng mức sử dụng dịch vụ AWS của tất cả tài khoản đã đăng ký dịch vụ, với mức tối thiểu là 7.000 USD mỗi tháng. Việc tính phí sẽ bắt đầu khi tài khoản đăng ký dịch vụ.

Ví dụ định giá

Ví dụ về giá Gói dịch vụ hỗ trợ nhà phát triển

Đối với mức phí sử dụng AWS hàng tháng 2.000 USD:

2.000 USD x 3% = 60 USD

(3% mức phí sử dụng AWS)

____________

Tổng cộng = 60 USD

Ví dụ về giá Gói dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

Đối với mức phí sử dụng AWS hàng tháng 85.000 USD:

10.000 USD x 10% = 1.000 USD

(10% của 0 USD - 10.000 USD mức phí sử dụng đầu tiên)

+ 70.000 USD x 7% = 4.900 USD

(7% mức phí sử dụng từ 10.000 USD - 80.000 USD)

+ 5.000 USD x 5% = 250 USD

(5% mức phí sử dụng từ 80.000 USD - 250.000 USD)

+ 0 x 3% = 0 USD

(3% mức phí sử dụng lớn hơn 250.000 USD)

____________

Tổng cộng = 6.150 USD

Ví dụ định giá Gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trẻ

Đối với mức phí sử dụng AWS là 100.000 USD:

100.000 USD x 10% = 10.000 USD

(10% mức phí AWS)

____________

Tổng cộng = 10.000 USD

Ví dụ về giá Gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối với mức phí sử dụng AWS hàng tháng 1.200.000 USD:

150.000 USD x 10% = 15.000 USD

(10% của 0 USD - 150.000 USD mức phí sử dụng đầu tiên)

+ 350.000 USD x 7% = 24.500 USD

(7% mức phí sử dụng từ 150.000 USD - 500.000 USD)

+ 500.000 USD x 5% = 25.000 USD

(5% mức phí sử dụng từ 500.000 USD - 1.000.000 USD)

+ 200.000 USD x 3% = 6.000 USD

(3% mức phí sử dụng lớn hơn 1.000.000 USD)

____________

Tổng cộng = 70.500 USD

Tất cả các gói AWS Support trả phí đều được lập hóa đơn hàng tháng, không có hợp đồng dài hạn. Phí AWS Support được tính trên cơ sở mỗi tài khoản cho các gói Hỗ trợ dành cho Nhà phát triển và Doanh nghiệp. Đối với gói Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp, bạn được tính phí dựa trên tổng phí sử dụng AWS hàng tháng cho tất cả ID tài khoản của bạn đã đăng ký gói Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp trẻ hoặc doanh nghiệp.

Phí hàng tháng cho các gói Hỗ trợ dành cho Nhà phát triển, Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ và Doanh nghiệp được tính dựa trên tổng phí sử dụng AWS mỗi tháng (trước khi áp dụng bất kỳ khoản giảm giá hoặc tín dụng nào). Các khoản phí cho một số Dịch vụ AWS, bao gồm AWS Support, AWS Managed Services, AWS Marketplace, AWS Professional Services và AWS Training and Certification không được bao gồm trong phần tính phí AWS Support.

Phí AWS Support sẽ lớn hơn (a) phí hàng tháng tối thiểu được chỉ định hoặc (b) phần trăm phí sử dụng AWS hàng tháng của bạn, như được mô tả ở trên. Nếu bạn hủy đăng ký gói AWS Support trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký, bạn sẽ vẫn phải trả số tiền tối thiểu lớn hơn phí hàng tháng hoặc một phần trăm phí sử dụng AWS của bạn trong khoảng thời gian bạn đăng ký. AWS có quyền từ chối cung cấp gói AWS Support cho bất kỳ khách hàng nào thường xuyên đăng ký và sau đó hủy gói AWS Support.

Các khách hàng đủ điều kiện áp dụng mức giá theo khu vực nếu tất cả các tài khoản áp dụng cùng một hồ sơ thanh toán đều tập trung ở những quốc gia LATAM đủ điều kiện, Ấn Độ hoặc Trung Quốc đại lục theo những điều kiện bên dưới. 

Định giá theo khu vực (LATAM, Ấn Độ và Trung Quốc)

Yêu cầu/Câu hỏi thường gặp về khả năng đủ điều kiện

Giá trị cao hơn giữa 15.000 USD

- hoặc -

10% mức sử dụng AWS hàng tháng cho 0 USD - 150.000 USD đầu tiên

7% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 150.000 USD - 250.000 USD

5% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 250.000 USD - 500.000 USD

3% mức sử dụng AWS hàng tháng vượt quá 500.000 USD

Ví dụ về định giá theo khu vực (LATAM, Ấn Độ và Trung Quốc)

Đối với mức phí sử dụng AWS hàng tháng 1.200.000 USD:

150.000 USD x 10% = 15.000 USD
(10% của 0 USD - 150.000 USD mức phí sử dụng đầu tiên)

+ 100.000 USD x 7% = 7.000 USD
(7% của mức phí sử dụng từ 150.000 USD - 250.000 USD)

+ 250.000 USD x 5% = 12.500 USD
(5% của mức phí sử dụng từ 250.000 USD - 500.000 USD)

+ 700.000 USD x 3% = 21.000 USD
(3% của mức phí sử dụng vượt quá 1.000.000 USD)

____________

Tổng cộng = 55.500 USD

Hỗ trợ mua dành cho tài nguyên dự trữ

Khi bạn trả trước các Savings Plans, Phiên bản đặt trước và Nodes cho Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache, Amazon Elasticsearch, Amazon DynamoDB (và bất kỳ Dịch vụ AWS nào khác có tài nguyên dự trữ) và được đăng ký gói AWS Support có trả phí, phí trả trước cho mỗi tài nguyên dự trữ được bao gồm trong phần tính phí AWS Support của bạn trong tháng bạn mua tài nguyên. Ngoài ra, mọi khoản phí định kỳ cho các tài nguyên này đều được bao gồm trong phần tính phí AWS Support của bạn cho tháng phát sinh các khoản phí này.

Nếu bạn có tài nguyên dự trữ hiện hữu khi đăng ký gói AWS Support có trả phí, khoản phí trả trước dành cho tài nguyên dự trữ, tỷ lệ với kỳ hạn dự trữ, được đưa vào trong phần tính phí dành cho tháng đầu tiên của AWS Support. Ví dụ: nếu bạn mua Phiên bản dự trữ Amazon EC2 All hoặc Partial Upfront ba năm vào ngày 1 tháng 1 và đăng ký gói dịch vụ Hỗ trợ kinh doanh vào ngày 1 tháng 10 cùng năm, 75% khoản phí trả trước bạn đã thanh toán vào tháng 1 sẽ được đưa vào phần tính phí Hỗ trợ của tháng 10.