Phiên bản CSDL Theo yêu cầu

Phiên bản CSDL Theo yêu cầu cho phép bạn trả cho công suất điện toán theo giờ mà Phiên bản CSDL của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn. Với dịch vụ này, bạn không còn phải đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Dịch vụ này cũng sẽ biến khoản chi phí cố định thường khá lớn thành chi phí dao động nhỏ hơn rất nhiều. 

Đối với cả triển khai Single-AZ lẫn triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, giá được tính theo phiên bản CSDL-giờ đã tiêu thụ, tính từ thời điểm phiên bản CSDL khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.

 • Express (Một vùng sẵn sàng)
 • Web (Một vùng sẵn sàng)
 • Tiêu chuẩn (Một vùng sẵn sàng)
 • Tiêu chuẩn (Nhiều vùng sẵn sàng)
 • Doanh nghiệp (Một vùng sẵn sàng)
 • Doanh nghiệp (Nhiều vùng sẵn sàng)
 • Express (Một vùng sẵn sàng)
 • Web (Một vùng sẵn sàng)
 • Tiêu chuẩn (Một vùng sẵn sàng)
 • Tiêu chuẩn (Nhiều vùng sẵn sàng)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại một Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

 • Doanh nghiệp (Một vùng sẵn sàng)
 • Doanh nghiệp (Nhiều vùng sẵn sàng)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Phiên bản đặt trước

Phiên bản dự trữ của Amazon RDS đem đến cho bạn lựa chọn dự trữ Phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm và theo đó, được giảm giá so với giá cả Phiên bản theo yêu cầu cho Phiên bản CSDL. Amazon RDS cung cấp ba lựa chọn thanh toán RI – Không cần trả trước, Trả trước một phần và Trả trước toàn bộ – cho phép bạn cân bằng số tiền trả trước với giá theo giờ làm việc hiệu quả đối của bạn.

Có thể áp dụng Phiên bản dự trữ CSDL Single-AZ cho phiên bản cơ sở dữ liệu ở một Vùng sẵn sàng đơn. Triển khai Multi-AZ có các lựa chọn dự trữ riêng.

Xin lưu ý rằng giá của Phiên bản đặt trước không bao gồm bộ lưu trữ hoặc chi phí I/O. Để tìm hiểu thêm về chức năng, lựa chọn thanh toán và các quy tắc, vui lòng truy cập trang Phiên bản đặt trước của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ định các trường hợp cơ sở dữ liệu là Phiên bản đặt trước bằng cách gọi tới API mua hàng hoặc chọn tùy chọn Phiên bản dự trữ trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một phiên bản cơ sở dữ liệu là Phiên bản đặt trước, bạn phải chỉ định một khu vực, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản đặt trước. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản đặt trước ở khu vực chỉ định. Chúng tôi có thể chấm dứt chương trình giá phiên bản dự trữ bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Phiên bản dự trữ, các Phiên bản dự trữ cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Express (Single-AZ)
 • Web (Single-AZ)
 • Tiêu chuẩn (Single-AZ)
 • Tiêu chuẩn (Multi-AZ)
 • Doanh nghiệp (Single-AZ)
 • Doanh nghiệp (Multi-AZ)
 • Express (Single-AZ)
 • Web (Single-AZ)
 • Tiêu chuẩn (Single-AZ)
 • Tiêu chuẩn (Multi-AZ)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai Multi-AZ.

 • Doanh nghiệp (Single-AZ)
 • Doanh nghiệp (Multi-AZ)
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai Multi-AZ.

Dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu

Đối với mỗi lớp Phiên bản CSDL, Amazon RDS sẽ đem đến cho bạn khả năng chọn dung lượng lưu trữ liên quan lên tới 16 TB cho tập dữ liệu chính của mình.

Dung lượng lưu trữ đa dụng (SSD)

Với Amazon RDS, bạn có thể chọn từ 20 GiB đến 16 TiB dung lượng lưu trữ Đa dụng (SSD) liên quan cho tập dữ liệu chính của mình. Với dung lượng lưu trữ Đa dụng (SSD), bạn sẽ được tính phí cho dung lượng lưu trữ mà mình cung cấp. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho lượng thao tác I/O bạn sử dụng.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD)

Amazon RDS sẽ cho bạn khả năng chỉ định hoặc cung cấp dung lượng thao tác I/O mà cơ sở dữ liệu của bạn cần. Bạn có thể cung cấp và thay đổi dung lượng lưu trữ từ 100 GiB lên 16 TiB và từ 1.000 IOPS lên 40.000 IOPS. Xin lưu ý rằng lượng IOPS tối đa thực tế có thể sẽ khác tùy theo khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu. Với dung lượng lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD), bạn sẽ được tính phí cho thông lượng và dung lượng bạn cung cấp. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho lượng thao tác I/O bạn sử dụng.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Lưu trữ từ

Với Amazon RDS, bạn sẽ có khả năng chọn từ 20 GiB đến 3 TiB dung lượng Lưu trữ đĩa từ tương ứng cho tập dữ liệu chính của mình. Lưu trữ từ được hỗ trợ cho khả năng tương thích ngược. Bạn nên sử dụng SSD đa dụng hoặc SSD IOPS được cung cấp cho bất kỳ nhu cầu lưu trữ mới nào.

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Lưu trữ bản sao lưu

Truyền dữ liệu

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền “đến” và “đi” ở Amazon RDS.

 • Hoạt động truyền dữ liệu giữa Amazon RDS và Phiên bản Amazon EC2 trong cùng một Vùng sẵn sàng được miễn phí.
 • Dữ liệu được truyền giữa các Vùng sẵn sàng để nhân bản Triển khai Multi-AZ được miễn phí.
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên ngoài VPC: Đối với dữ liệu được truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, việc Truyền dữ liệu sẽ không bị tính phí đối với lưu lượng truyền vào và ra khỏi Phiên bản CSDL Amazon RDS. Bạn chỉ bị tính phí cho việc Truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản Amazon EC2 và mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của Amazon EC2 sẽ được áp dụng (0.01 USD mỗi GB vào/ra).
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên trong VPC: Đối với dữ liệu truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của Amazon EC2 sẽ áp dụng cho cả hai chiều truyền dữ liệu.
 • Sao chép kết xuất nhanh của cơ sở dữ liệu được tính đối với dữ liệu được truyền để sao chép dữ liệu kết xuất nhanh sang nhiều khu vực. Sau khi ảnh chụp nhanh được sao chép, phí ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn sẽ được tính để lưu trữ trong khu vực đích.
 • Bản sao lưu tự động trên nhiều khu vực được tính phí cho dữ liệu được truyền để sao chép Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu và nhật ký giao dịch cơ sở dữ liệu giữa các khu vực. Sau khi ảnh chụp nhanh được sao chép, phí ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn sẽ được tính để lưu trữ trong khu vực đích. Không thu thêm phí cho việc lưu trữ nhật ký giao dịch cơ sở dữ liệu.
 • Theo khuôn khổ của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.
 • Các bậc giá sẽ xem xét tổng mức sử dụng để Truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway, Amazon DynamoDB và Amazon VPC.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu

Amazon RDS là dịch vụ miễn phí dùng thử. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu.  

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu sử dụng Amazon RDS trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập