Mô phỏng

Với AWS RoboMaker Simulation, bạn chỉ phải thanh toán cho thời gian chạy tác vụ mô phỏng. Không cần quản lý tài nguyên, không tốn phí trả trước và bạn chỉ bị tính phí khi tác vụ mô phỏng của bạn ở trạng thái “chạy”. Bạn bị tính phí với mức phí theo giờ dựa trên số lượng Đơn vị mô phỏng (SU) cần để chạy tác vụ mô phỏng của bạn. Một SU cung cấp 1 vCPU và 2 GB bộ nhớ, đồng thời số lượng SU cần để chạy tác vụ mô phỏng của bạn được xác định bởi yêu cầu tài nguyên tối đa giữa vCPU và bộ nhớ. Ví dụ: Nếu tác vụ mô phỏng của bạn cần 1 vCPU và 4 GB bộ nhớ để chạy, tác vụ này sẽ yêu cầu 2 SU. Một tác vụ mô phỏng yêu cầu tối thiểu 1 SU. Bạn bị tính phí với mức phí SU theo giờ, gia số 1 phút, làm tròn lên phút gần nhất. Ngoài ra, bạn có thể chọn bật quyền truy cập GPU với tác vụ mô phỏng của bạn. Bạn bị tính phí với mức phí theo giờ dựa trên Đơn vị GPU (hay GU), đồng thời mỗi GU cung cấp quyền truy cập vào 1 thiết bị GPU. Bạn bị tính phí với mức phí GU theo giờ, gia số một phút, làm tròn lên phút gần nhất.

Với RoboMaker Simulation WorldForge, bạn chỉ phải thanh toán cho những gì mình sử dụng. Bạn không tốn phí trả trước và không phải tự mình quản lý tài nguyên. Bạn có thể sử dụng RoboMaker WorldForge để tạo một thế giới (bao gồm cả nội dung 3D) để sử dụng với RoboMaker Simulation và tùy chọn xuất thế giới sang vùng lưu trữ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) của bạn để sử dụng với các ứng dụng và dịch vụ khác. Bạn bị tính mức phí cố định cho mỗi thế giới mà bạn tạo và mức phí cố định cho mỗi thế giới mà bạn xuất.

Bậc miễn phí: AWS RoboMaker nằm trong chương trình Bậc miễn phí của AWS. Trong lần đầu sử dụng RoboMaker Simulation với tài khoản thanh toán và các tài khoản liên kết, khách hàng có thể sử dụng 25 giờ SU mà không phải tốn bất cứ khoản phí nào khác trong tháng đầu tiên. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng 25 giờ SU hoặc bậc miễn phí hết hạn sau một tháng, bạn chỉ cần trả mức phí tiêu chuẩn, theo mức sử dụng.

Phụ phí: Mức phí truyền dữ liệu Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho lưu lượng truy cập mạng phát sinh từ các tác vụ mô phỏng của bạn. Để biết thêm chi tiết về mức giá truyền dữ liệu Amazon EC2, hãy nhấp vào đây

Ví dụ định giá

Số lượng SU được yêu cầu cho tác vụ mô phỏng sẽ thay đổi quy mô theo mức độ phức tạp của robot và thế giới mô phỏng của bạn. Một robot mặt đất điển hình sẽ có một cảm biến camera, một cảm biến Lidar và hai bộ truyền động. Một thế giới mô phỏng có độ phức tạp vừa phải như kho hoặc cửa hàng bán lẻ chứa khoảng 100 đối tượng được mô hình hóa. Giả sử bạn chạy một tác vụ mô phỏng với một robot điển hình và một thế giới mô phỏng phức tạp vừa phải như đã mô tả ở trên cần khoảng 7 vCPU và 14 GB bộ nhớ, hoặc 7 SU.

Giả sử chu kỳ phát hành ứng dụng robot của bạn là một lần một tháng và trong mỗi lần phát hành, bạn sử dụng RoboMaker Simulation để chạy 100 giờ mô phỏng nhằm kiểm tra hiệu suất. Giả sử robot của bạn giống với robot di động mặt đất điển hình và thế giới mô phỏng của bạn tương tự nhà kho điển hình như mô tả ở trên. Việc chạy tác vụ mô phỏng của bạn sẽ yêu cầu 7 SU.

Chi phí hàng tháng:

Tổng số giờ SU sử dụng: 100 giờ/tháng * 7 SU = 700 giờ SU

Giá của mô phỏng RoboMaker trên mỗi giờ SU: 0,40 USD

Tổng phí: 700 SU-giờ * 0,40 USD/SU-giờ = 280 USD

Giả sử bạn muốn sử dụng RoboMaker Simulation WorldForge để tạo ra 50 thế giới mô phỏng mỗi tháng để kiểm tra hồi quy cho ngăn điều hướng của robot. Bạn dự định xuất 10 phần trăm thế giới đã tạo sang vùng lưu trữ Amazon S3 để điều chỉnh và cấu hình bằng ứng dụng mô phỏng của mình.

Phí hàng tháng

Giá tạo RoboMaker WorldForge: 1,5 USD/thế giới

Tổng số thế giới tạo ra mỗi tháng: 50 thế giới

Tổng phí để tạo thế giới: 50 thế giới * 1,5 USD/thế giới = 75 USD

Giá xuất RoboMaker WorldForge: 5 USD/thế giới

Tổng số thế giới được xuất mỗi tháng: 50 thế giới * 10% = 5 thế giới

Tổng phí để xuất thế giới: 5 thế giới * 5 USD/thế giới = 25 USD

Tổng phí Mô phỏng RoboMaker: 75 USD + 25 USD = 100 USD

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Hình ảnh
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm thêm tài nguyên để bắt đầu trên trang tài nguyên AWS RoboMaker.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS RoboMaker.

Bắt đầu