Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Không áp dụng phí tối thiểu. Các thành phần chi phí của Amazon S3 bao gồm giá lưu trữ, giá yêu cầu và truy xuất dữ liệu, giá truyền và tăng tốc truyền dữ liệu, giá tính năng quản lý dữ liệu và thông tin chuyên sâu, giá sao chép, giá tính năng chuyển đổi và truy vấn. 

 • Lưu trữ và yêu cầu
 • Giá lưu trữ

  Bạn trả phí để lưu trữ các đối tượng trong vùng lưu trữ S3 của mình. Mức phí bạn phải trả phụ thuộc vào kích thước đối tượng, thời gian lưu trữ đối tượng trong tháng và lớp lưu trữ – S3 Tiêu chuẩn, S3 Phân bậc thông minh, S3 Tiêu chuẩn – Truy cập không thường xuyên, S3 Một vùng – Truy cập không thường xuyên, S3 Express Một vùng, S3 Glacier Truy xuất tức thì, S3 Glacier Truy xuất linh hoạt (trước đây là S3 Glacier) và S3 Glacier Lưu trữ sâu. Mỗi tháng, bạn phải trả phí theo dõi và tự động hóa tính trên mỗi đối tượng được lưu trữ trong lớp lưu trữ S3 Phân bậc thông minh để theo dõi kiểu truy cập và di chuyển đối tượng giữa các bậc truy cập. S3 Intelligent-Tiering không áp dụng phí truy xuất và phí phân bậc bổ sung khi các đối tượng được di chuyển giữa các bậc truy cập.

  Có các khoản phí thu nạp theo từng yêu cầu khi sử dụng các quy tắc PUT, COPY hoặc vòng đời để chuyển dữ liệu sang bất kỳ lớp lưu trữ S3 nào. Xem xét phí thu nạp hoặc chuyển đổi trước khi chuyển các đối tượng sang bất kỳ lớp lưu trữ nào. Bạn có thể ước tính chi phí bằng Công cụ tính giá AWS. Để tìm được lớp lưu trữ S3 phù hợp nhất với khối lượng công việc của bạn, hãy tìm hiểu thêm ở đây.

  Xin lưu ý rằng chúng tôi liệt kê Giá yêu cầu lưu trữ và truy xuất dữ liệu phía dưới bảng Giá lưu trữ. 

  * S3 Phân bậc thông minh có thể lưu trữ các đối tượng có kích thước nhỏ hơn 128 KB, nhưng tính năng phân bậc tự động có kích thước đủ điều kiện tối thiểu là 128 KB đối với đối tượng. Những đối tượng nhỏ hơn sẽ không bị theo dõi mà luôn tính phí theo bậc Truy cập thường xuyên, nhưng không tính phí theo dõi và tự động hóa. Đối với mỗi đối tượng được lưu trữ vào bậc Truy cập lưu trữ hoặc bậc Truy cập lưu trữ sâu trong S3 Intelligent-Tiering, Amazon S3 dùng 8 KB dung lượng lưu trữ cho tên đối tượng và các siêu dữ liệu khác (tính ở mức giá lưu trữ của S3 Standard) và 32 KB dung lượng lưu trữ cho chỉ mục và các siêu dữ liệu có liên quan (tính ở mức giá lưu trữ bằng S3 Glacier Flexible Retrieval và S3 Glacier Deep Archive).

  ** Khi lưu trữ trong S3 Standard-IA và S3 One Zone-IA, kích thước đối tượng tính phí tối thiểu là 128 KB. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng nhỏ hơn nhưng sẽ bị tính phí dung lượng lưu trữ 128 KB theo mức phí của lớp lưu trữ tương ứng. Lưu trữ S3 Standard-IA và S3 One Zone-IA bị tính phí thời hạn lưu trữ tối thiểu là 30 ngày và các đối tượng bị xóa trước 30 ngày sẽ phát sinh phí theo tỷ lệ tương đương với phí lưu trữ cho các ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước 30 ngày sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí theo tỷ lệ cho những ngày còn lại của khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày. Bao gồm các đối tượng bị xóa do việc tiến hành thao tác tệp của Cổng tệp. Các đối tượng được lưu trữ từ 30 ngày trở lên sẽ không làm phát sinh phí của mức tối thiểu 30 ngày. 

  *** Đối với mỗi đối tượng được lưu trữ trong các lớp lưu trữ S3 Glacier truy xuất linh hoạt và S3 Glacier lưu trữ sâu, AWS sẽ tính phí cho 40 KB chỉ mục và siêu dữ liệu, trong đó 8 KB được tính theo mức giá S3 tiêu chuẩn và 32 KB được tính theo mức giá S3 Glacier truy xuất linh hoạt hoặc S3 lưu trữ sâu. Việc này cho phép bạn có được danh sách theo thời gian thực của tất cả các đối tượng S3 của mình bằng API LIST của S3 hoặc báo cáo Kiểm kê S3. S3 Glacier Instant Retrieval có kích thước đối tượng tính phí tối thiểu là 128 KB. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng nhỏ hơn nhưng sẽ bị tính phí dung lượng lưu trữ 128 KB theo mức phí của lớp lưu trữ tương ứng. Những đối tượng được lưu trữ vào S3 Glacier Instant Retrieval và S3 Glacier Flexible Retrieval sẽ bị tính phí thời gian lưu trữ tối thiểu là 90 ngày, còn S3 Glacier Deep Archive có thời gian lưu trữ tối thiểu là 180 ngày. Các đối tượng bị xóa trước thời gian lưu trữ tối thiểu phải chịu một khoản phí tính theo tỷ lệ bằng với phí lưu trữ trong số ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước thời gian lưu trữ tối thiểu sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí lưu trữ theo tỷ lệ cho những ngày còn lại trong thời gian lưu trữ tối thiểu. Các đối tượng được lưu trữ lâu hơn thời gian lưu trữ tối thiểu sẽ không làm phát sinh phí lưu trữ tối thiểu. Những khách hàng đang sử dụng API trực tiếp của S3 Glacier có thể tham khảo định giá API trên trang định giá API của S3 Glacier.

  Truy xuất yêu cầu và dữ liệu

  Bạn phải trả phí cho các yêu cầu được đưa ra đối với các vùng lưu trữ S3 và các đối tượng. Các chi phí yêu cầu đối với S3 được tính theo loại yêu cầu và theo số lượng yêu cầu như được niêm yết trong bảng bên dưới. Khi sử dụng bảng điều khiển Amazon S3 để duyệt xem dung lượng lưu trữ của mình, bạn sẽ phải trả phí cho GET, LIST và các yêu cầu khác được thực hiện để hỗ trợ quá trình duyệt xem. Các khoản phí được tích lũy ở cùng mức giá như với các yêu cầu được thực hiện bằng API/SDK. Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển S3 để biết các chi tiết kỹ thuật của những loại yêu cầu sau: PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT, Chuyển đổi vòng đờiTruy xuất dữ liệu. Miễn phí yêu cầu DELETE và CANCEL. Yêu cầu LIST cho bất kỳ lớp lưu trữ nào sẽ được tính phí ở cùng mức với các yêu cầu PUT, COPY và POST của S3 Standard. Bạn trả phí để truy xuất những đối tượng được lưu trữ trên S3 Standard – Infrequent Access, S3 One Zone – Infrequent Access, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval và S3 Glacier Deep Archive. Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển S3 để biết các chi tiết kỹ thuật của Truy xuất dữ liệu.

  Giá yêu cầu chuyển đổi S3 Lifecycle ở bên dưới thể hiện các yêu cầu đối với lớp lưu trữ đó. Ví dụ: việc chuyển đổi dữ liệu từ S3 Standard sang S3 Standard-Infrequent Access sẽ bị tính phí 0,01 USD cho mỗi 1.000 yêu cầu.

  Bạn không mất phí truy xuất cho S3 Intelligent-Tiering. Nếu một đối tượng trong bậc truy cập không thường xuyên được truy cập sau đó, đối tượng đó sẽ tự động được chuyển trở lại bậc truy cập thường xuyên. Không mất phí phân bậc bổ sung khi các đối tượng được di chuyển giữa các bậc truy cập trong lớp lưu trữ S3 phân bậc thông minh.

  bảng trên máy tính để bàn (1/1)

  Giá yêu cầu Chuyển vòng đời S3 trên đây thể hiện các yêu cầu đối với lớp lưu trữ đó.

  * Các yêu cầu truy xuất và khôi phục dữ liệu tiêu chuẩn cũng như hàng loạt của S3 phân bậc thông minh đều không mất phí ở cả năm bậc truy cập: Thường xuyên, Không thường xuyên, Lưu trữ tức thì, Lưu trữ và Lưu trữ sâu. Phí sẽ được tính thành yêu cầu GET đối với các yêu cầu khôi phục tiếp theo gọi trên những đối tượng đã được khôi phục. Người dùng Bậc truy cập mục lưu trữ S3 Phân bậc thông minh có thể thực hiện truy xuất nhanh và trả phí theo mức giá truy xuất và yêu cầu nhanh.

  ** Dung lượng lưu trữ S3 Tiêu chuẩn-IA và S3 Một vùng-IA bị tính phí cho thời gian lưu trữ tối thiểu là 30 ngày. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước thời gian lưu trữ tối thiểu sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí theo tỷ lệ cho những ngày còn lại trong thời gian lưu trữ tối thiểu. Các đối tượng được lưu trữ lâu hơn thời gian lưu trữ tối thiểu sẽ không làm phát sinh khoản phí tối thiểu.

  *** S3 Express một vùng áp dụng phí cố định cho mỗi yêu cầu đối với kích thước yêu cầu lên đến 512 KB. Phí bổ sung cho mỗi GB được áp dụng đối với các yêu cầu PUT và GET cho phần yêu cầu lớn hơn 512 KB. Phí là 0,008 USD/GB cho PUT và 0,0015 USD/GB cho GET ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) và Châu Âu (Stockholm) và 0,0075 USD/GB cho PUT và 0,0014 USD/GB cho GET ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo).

  **** Những đối tượng được lưu trữ vào S3 Glacier Truy xuất tức thì và S3 Glacier Truy xuất linh hoạt sẽ bị tính phí thời gian lưu trữ tối thiểu là 90 ngày còn S3 Glacier Lưu trữ sâu có thời gian lưu trữ tối thiểu là 180 ngày. Các đối tượng bị xóa trước thời gian lưu trữ tối thiểu phải chịu một khoản phí tính theo tỷ lệ bằng với phí lưu trữ trong số ngày còn lại. Các đối tượng bị xóa, ghi đè hoặc chuyển sang lớp lưu trữ khác trước thời gian lưu trữ tối thiểu sẽ làm phát sinh phí sử dụng lưu trữ bình thường cộng với phí theo tỷ lệ cho những ngày còn lại trong thời gian lưu trữ tối thiểu. Các đối tượng được lưu trữ lâu hơn thời gian lưu trữ tối thiểu sẽ không làm phát sinh khoản phí tối thiểu. Các yêu cầu và truy xuất dữ liệu hàng loạt ở S3Glacier Glacier Truy xuất linh hoạt đều miễn phí.

  ***** Đơn vị dung lượng được cấp cho phép bạn cung cấp dung lượng cho việc truy xuất nhanh từ S3 Glacier trong một tháng nhất định. Mỗi đơn vị dung lượng được cấp có thể cung cấp ít nhất ba lần truy xuất nhanh sau mỗi năm phút và cung cấp thông lượng truy xuất lên tới 150 MB/giây.

  bảng trên di động (1/2)
  bảng trên di động (2/2)
 • Truyền dữ liệu
 • Bạn phải trả phí toàn bộ băng thông vào và ra khỏi Amazon S3, trừ các trường hợp sau:

  • Tổng cộng 100GB dữ liệu đầu tiên được truyền qua Internet mỗi tháng trên tất cả các Khu vực và Dịch vụ AWS (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud)
  • Dữ liệu truyền vào từ internet.
  • Dữ liệu truyền giữa các vùng lưu trữ S3 trong cùng Khu vực AWS. 
  • Dữ liệu truyền từ vùng lưu trữ Amazon S3 đến bất kỳ dịch vụ nào của AWS trong cùng Khu vực AWS với vùng lưu trữ S3 đó (bao gồm cả truyền dữ liệu đến tài khoản khác trong cùng Khu vực AWS).
  • Dữ liệu truyền ra đến Amazon CloudFront (CloudFront).
  • Khách hàng EU có thể yêu cầu giảm tốc độ truyền dữ liệu cho các trường hợp sử dụng đủ điều kiện theo Đạo luật dữ liệu châu Âu. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của AWS để biết thêm thông tin.

  Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "vào" và "ra khỏi" Amazon S3 (qua mạng Internet công cộng)†††. Tìm hiểu thêm về giá của AWS Direct Connect.

  Nếu bạn có nhu cầu truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/tháng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Định giá Điểm truy cập đa khu vực S3

  Điểm truy cập đa khu vực Amazon S3 tăng hiệu suất lên đến 60% khi truy cập các bộ dữ liệu được sao chép trên nhiều Khu vực AWS. Dựa trên AWS Global Accelerator, Điểm truy cập đa khu vực S3 xem xét các yếu tố như tình trạng nghẽn mạng và vị trí của ứng dụng yêu cầu để định tuyến một cách linh hoạt các yêu cầu của bạn qua mạng AWS đến bản sao dữ liệu có độ trễ thấp nhất. Việc định tuyến tự động này cho phép bạn tận dụng cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS trong khi vẫn duy trì kiến trúc ứng dụng đơn giản.
  Giá định tuyến dữ liệu Điểm truy cập đa khu vực S3

  Khi sử dụng Điểm truy cập đa khu vực S3 để định tuyến các yêu cầu trong AWS, bạn phải trả chi phí định tuyến dữ liệu cho mỗi gigabyte (GB) được xử lý, cũng như các khoản phí tiêu chuẩn cho các yêu cầu S3, cho việc lưu trữ, truyền dữ liệu và sao chép.

  Định tuyến dữ liệu Điểm truy cập đa khu vực S3 Giá cả  
  Chi phí định tuyến dữ liệu 0,0033 USD cho mỗi GB  
  Giá tăng tốc Internet của Điểm truy cập đa khu vực S3

  Nếu ứng dụng chạy bên ngoài AWS và truy cập vào S3 qua Internet, Điểm truy cập đa khu vực S3 sẽ tăng cường hiệu suất bằng cách tự động định tuyến yêu cầu của bạn đến bản sao chép dữ liệu gần nhất dựa trên độ trễ truy cập thông qua vị trí biên của AWS, trong mạng AWS riêng trên toàn cầu. Khi tăng tốc các yêu cầu được thực hiện qua Internet, bạn phải trả phí định tuyến dữ liệu được nêu ở trên và phí tăng tốc Internet.

  Giá tăng tốc Internet của Điểm truy cập đa khu vực S3 thay đổi tùy thuộc vào việc máy khách nguồn ở cùng hay ở một vị trí khác với Khu vực AWS đích và đi kèm giá truyền dữ liệu tiêu chuẩn của S3. 

  Để tìm hiểu về độ khả dụng của Điểm truy cập đa khu vực S3 tại Khu vực AWS, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng.

  Giá tăng tốc Internet giữa các vị trí
  • Tăng tốc Internet TRONG khu vực Bắc Mỹ
   Mức giá
   Truyền dữ liệu VÀO từ Internet đến Amazon S3 0,0025 USD cho mỗi GB
   Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 đến Internet 0,0050 USD cho mỗi GB
      
   Tăng tốc Internet GIỮA khu vực Bắc Mỹ và bất kỳ vị trí nào khác  
   Truyền dữ liệu VÀO từ Internet đến Amazon S3 0,0500 USD cho mỗi GB
   Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 đến Internet 0,0500 USD cho mỗi GB
  • Tăng tốc Internet TRONG khu vực Châu Âu
   Mức giá
   Truyền dữ liệu VÀO từ Internet đến Amazon S3 0,0025 USD cho mỗi GB
   Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 đến Internet 0,0050 USD cho mỗi GB
      
   Tăng tốc Internet GIỮA khu vực Châu Âu và bất kỳ vị trí nào khác  
   Truyền dữ liệu VÀO từ Internet đến Amazon S3 0,0500 USD cho mỗi GB
   Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 đến Internet 0,0500 USD cho mỗi GB
  • Tăng tốc Internet TRONG khu vực Châu Á Thái Bình Dương
   Mức giá
   Truyền dữ liệu VÀO từ Internet đến Amazon S3 0,0100 USD cho mỗi GB
   Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 đến Internet 0,0150 USD cho mỗi GB
      
   Tăng tốc Internet GIỮA khu vực Châu Á Thái Bình Dương và bất kỳ vị trí nào khác  
   Truyền dữ liệu VÀO từ Internet đến Amazon S3 0,0600 USD cho mỗi Gb
   Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 đến Internet 0,0600 USD cho mỗi Gb
  • Tăng tốc Internet TRONG khu vực Nam Mỹ
   Mức giá
   Truyền dữ liệu VÀO từ Internet đến Amazon S3 0,0250 USD cho mỗi GB
   Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 đến Internet 0,0400 USD cho mỗi GB
      
   Tăng tốc Internet GIỮA khu vực Nam Mỹ và bất kỳ vị trí nào khác  
   Truyền dữ liệu VÀO từ Internet đến Amazon S3 0,0600 USD cho mỗi Gb
   Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 đến Internet 0,0600 USD cho mỗi Gb

  Định giá kiểm soát chuyển đổi dự phòng Điểm truy cập đa khu vực S3

  Kiểm soát chuyển đổi dự phòng Điểm truy cập đa khu vực S3 cho phép bạn chuyển lưu lượng yêu cầu truy cập dữ liệu S3 được định tuyến qua một Điểm truy cập đa khu vực S3 sang một Khu vực AWS thay thế chỉ trong vài phút để xây dựng ứng dụng có độ sẵn sàng cao nhằm đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh. Khi sử dụng kiểm soát chuyển đổi dự phòng, bạn phải trả phí API S3 để xem trạng thái kiểm soát định tuyến hiện tại của mỗi Khu vực và gửi bất kỳ thay đổi kiểm soát định tuyến nào để bắt đầu chuyển đổi dự phòng. 
  Ví dụ định giá Điểm truy cập đa khu vực S3
  Ví dụ 1: Sử dụng Điểm truy cập đa khu vực S3 trong một Khu vực AWS

  Bạn có một ứng dụng ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và một Điểm truy cập đa khu vực S3 được cấu hình để định tuyến linh hoạt các yêu cầu đến một vùng lưu trữ S3 ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) hoặc Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). Ứng dụng của bạn gửi 10 GB dữ liệu qua một Điểm truy cập đa khu vực S3. Trong trường hợp này, vùng lưu trữ có độ trễ thấp nhất đối với ứng dụng của bạn sẽ là vùng lưu trữ tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vậy nên, yêu cầu của bạn vẫn sẽ nằm trong khu vực đó. Chúng tôi tính mức phí bạn phải trả như sau.

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3: Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 là 0,0033 USD cho mỗi GB. Trong ví dụ này, Điểm truy cập đa khu vực S3 của bạn đã định tuyến 10 GB dữ liệu.

  Tổng chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,0033 USD * 10 GB = 0,033 USD

  Tổng phí

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,033 USD

  Tổng cộng = 0,033 USD

  Ví dụ 2: Sử dụng Điểm truy cập đa khu vực S3 trên khắp các Khu vực AWS

  Bạn có một ứng dụng ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và một Điểm truy cập đa khu vực S3 được cấu hình để định tuyến linh hoạt các yêu cầu đến một vùng lưu trữ S3 ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) hoặc Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). Ứng dụng của bạn gửi 10 GB dữ liệu qua một Điểm truy cập đa khu vực S3. Trong trường hợp này, vùng lưu trữ có độ trễ thấp nhất đối với ứng dụng của bạn sẽ là vùng lưu trữ tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio).

  Vì ứng dụng của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và vùng lưu trữ có độ trễ thấp nhất của bạn là ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), các yêu cầu của bạn sẽ tự động truyền qua mạng AWS riêng tư từ Khu vực AWS này sang Khu vực AWS khác. Do đó, ngoài chi phí định tuyến dữ liệu Điểm truy cập đa khu vực S3, bạn sẽ phải chịu phí truyền dữ liệu xuyên khu vực AWS tiêu chuẩn. Chúng tôi tính mức phí bạn phải trả như sau.

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 là 0,0033 USD cho mỗi GB. Trong ví dụ này, Điểm truy cập đa khu vực S3 của bạn đã định tuyến 10 GB dữ liệu.

  Tổng chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,0033 USD * 10 GB = 0,033 USD 

  Phí truyền dữ liệu từ Amazon EC2 tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đến Amazon S3 tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

  Phí truyền dữ liệu từ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đến Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) là 0,01 USD cho mỗi GB. Trong ví dụ này, 10 GB dữ liệu đã đi qua Điểm truy cập đa khu vực S3 của bạn và được định tuyến qua mạng AWS riêng từ ứng dụng của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), đến một vùng lưu trữ S3 ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio).

  Tổng chi phí truyền dữ liệu S3 = 0,01 USD * 10 GB = 0,10 USD 

  Tổng phí:

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,033 USD

  Phí truyền dữ liệu S3 - Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đến Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) = 0,10 USD

  Tổng cộng = 0,133 USD

  Ví dụ 3: Sử dụng Điểm truy cập đa khu vực S3 qua Internet

  Bạn có một ứng dụng hỗ trợ khách hàng tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Những khách hàng này gửi, nhận dữ liệu qua Internet đến và từ một vùng lưu trữ S3 tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) hoặc Châu Âu (Ireland). Bạn đã tạo một Điểm truy cập đa khu vực S3 để tăng tốc ứng dụng của mình bằng cách định tuyến yêu cầu của khách hàng đến vùng lưu trữ S3 gần họ nhất.

  Một khách hàng của bạn gửi 10 GB từ một máy khách tại Bắc Mỹ đến S3 qua Internet. Yêu cầu này được định tuyến tự động đến vùng lưu trữ tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Khách hàng thứ hai tải 10 GB dữ liệu qua Internet từ S3 xuống một máy khách tại châu Âu. Yêu cầu này được định tuyến tự động đến vùng lưu trữ tại châu Âu (Ireland). Khách hàng thứ ba tải 10 GB dữ liệu qua Internet từ S3 xuống một máy khách tại châu Á. Yêu cầu này cũng được định tuyến tự động đến vùng lưu trữ tại châu Âu (Ireland).

  Vì hai khách hàng của bạn truyền dữ liệu ra khỏi S3 qua Internet, ngoài chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3, bạn sẽ phải chịu phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn. Chúng tôi tính mức phí bạn phải trả như sau.

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 là 0,0033 USD cho mỗi GB. Trong ví dụ này, Điểm truy cập đa khu vực S3 đã định tuyến 30 GB dữ liệu đến vùng lưu trữ của bạn.

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,0033 USD * 30 GB = 0,099 USD

  Chi phí tăng tốc Internet của Điểm truy cập đa khu vực S3:

  Khi tải lên 10 GB từ một máy khách ở Bắc Mỹ đến một vùng lưu trữ ở Bắc Mỹ, thông qua Điểm truy cập đa khu vực S3, bạn sẽ phải chịu khoản phí 0,0025 USD cho mỗi GB.

  Khi tải 10 GB từ một vùng lưu trữ ở châu Âu xuống một máy khách ở châu Âu, thông qua Điểm truy cập đa khu vực S3, bạn sẽ phải chịu khoản phí 0,005 USD cho mỗi GB.

  Khi tải 10 GB từ một vùng lưu trữ ở châu Âu xuống một máy khách ở châu Á, thông qua Điểm truy cập đa khu vực S3, bạn sẽ phải chịu khoản phí 0,05 USD cho mỗi GB.

  Tổng chi phí tăng tốc Internet của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,0025 USD * 10 GB + 0,005 USD * 10 GB + 0,05 USD * 10 GB = 0,575 USD

  Truyền dữ liệu S3 RA từ Amazon S3 tại châu Âu (Ireland ) lên Internet

  Phí Truyền dữ liệu ra từ Amazon S3 tại châu Âu (Ireland) lên Internet là 0,09 USD cho mỗi GB. Trong ví dụ này, 20 GB được truyền ra ngoài đến một máy khách ở châu Âu và một máy khách ở châu Á.

  Tổng chi phí truyền dữ liệu = 0,09 USD * 20 GB = 1,80 USD

  Tổng phí:

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,099 USD

  Chi phí tăng tốc Internet của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,575 USD

  Phí truyền dữ liệu S3 - truyền dữ liệu RA từ Châu Âu (Ireland) đến Internet = 1,80 USD

  Tổng cộng = 2.474 USD

  Ví dụ 4: Sử dụng Điểm truy cập đa khu vực S3 với vùng lưu trữ liên tài khoản trên các Khu vực AWS

  Bạn có một ứng dụng ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và một Điểm truy cập đa khu vực S3 trong tài khoản AWS 1 được cấu hình để định tuyến linh hoạt các yêu cầu. Bạn có thể định tuyến đến một vùng lưu trữ S3 thuộc tài khoản AWS 2 riêng biệt ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) hoặc đến một vùng lưu trữ S3 thuộc tài khoản AWS 3 riêng biệt ở Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). Ứng dụng của bạn gửi 10 GB dữ liệu qua một Điểm truy cập đa khu vực S3. Trong trường hợp này, vùng lưu trữ có độ trễ thấp nhất đối với ứng dụng của bạn sẽ là vùng lưu trữ tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio).

  Vì ứng dụng của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và vùng lưu trữ có độ trễ thấp nhất của bạn là ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), các yêu cầu của bạn sẽ tự động truyền qua mạng AWS riêng từ Khu vực AWS này sang Khu vực AWS khác. Do đó, ngoài chi phí định tuyến dữ liệu Điểm truy cập đa khu vực S3, bạn sẽ phải chịu phí truyền dữ liệu xuyên Khu vực AWS tiêu chuẩn. Chúng tôi tính mức phí bạn phải trả như sau.

  Là chủ sở hữu tài khoản chỉ có Điểm truy cập đa khu vực mà không có vùng lưu trữ tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), bạn sẽ chịu những khoản phí sau:

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3:

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 là 0,0033 USD cho mỗi GB. Trong ví dụ này, Điểm truy cập đa khu vực S3 của bạn đã định tuyến 10 GB dữ liệu.

  Tổng chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,0033 USD * 10 GB = 0,033 USD

  Tổng phí:

  Chi phí định tuyến dữ liệu của Điểm truy cập đa khu vực S3 = 0,033 USD

  Chủ sở hữu vùng lưu trữ tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) sẽ chỉ chịu những khoản phí sau:

  Phí truyền dữ liệu từ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đến Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) là 0,01 USD cho mỗi GB. Trong ví dụ này, 10 GB dữ liệu đã đi qua Điểm truy cập đa khu vực S3 của bạn và được định tuyến qua mạng AWS riêng từ ứng dụng của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đến một vùng lưu trữ S3 ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio).

  Tổng chi phí truyền dữ liệu S3 = 0,01 USD * 10 GB = 0,10 USD

  Tổng phí:

  Tổng chi phí truyền dữ liệu S3 = 0,10 USD

  Chủ sở hữu vùng lưu trữ tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) sẽ không chịu bất kỳ chi phí truyền dữ liệu hoặc chi phí yêu cầu nào vì yêu cầu hiện tại không được định tuyến đến vùng lưu trữ của họ.

  Lưu ý: 

  Vùng lưu trữ tương ứng là đích đến của yêu cầu sẽ xác định thao tác cho mỗi yêu cầu đối với một Điểm truy cập đa khu vực. Là chủ sở hữu vùng lưu trữ, nếu vùng lưu trữ của bạn được cấu hình thành vùng lưu trữ Người yêu cầu trả tiền, người yêu cầu sẽ trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc sử dụng điểm cuối, bao gồm cả chi phí yêu cầu và chi phí truyền dữ liệu liên quan đến cả vùng lưu trữ và Điểm truy cập đa khu vực. Thông thường, bạn nên cấu hình vùng lưu trữ của mình là vùng lưu trữ do người yêu cầu trả phí nếu muốn chia sẻ dữ liệu mà không phải chịu phí liên quan đến việc truy cập dữ liệu của những đối tượng khác. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Người yêu cầu trả tiền S3.


  Giá S3 Transfer Acceleration

  S3 Transfer Acceleration tăng tốc độ truyền Internet giữa khách hàng và một vùng lưu trữ S3 đơn lẻ. Giá căn cứ theo vị trí biên của AWS được sử dụng để tăng tốc tác vụ truyền dữ liệu của bạn. Giá S3 Transfer Acceleration được tính thêm vào giá Truyền dữ liệu. 

  Mỗi lần bạn sử dụng S3 Transfer Acceleration để tải một đối tượng lên, chúng tôi sẽ kiểm tra xem dịch vụ này có thể nhanh hơn một tác vụ truyền dữ liệu thông thường của Amazon S3 không. Nếu chúng tôi xác định rằng dịch vụ này không nhanh hơn một tác vụ truyền dữ liệu thông thường của Amazon S3 khi cùng truyền một đối tượng sang cùng một Khu vực AWS đích, chúng tôi sẽ không tính phí sử dụng S3 Transfer Acceleration cho tác vụ truyền dữ liệu đó và có thể không dùng hệ thống S3 Transfer Acceleration cho tác vụ tải lên đó.

  Kiểm tra hiệu năng của bạn bằng công cụ so sánh tốc độ của Amazon S3 Transfer Acceleration.

  Truyền dữ liệu VÀO đến Amazon S3 từ Internet:  
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản 0.04 USD/GB
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng tất cả các Vị trí biên khác của AWS 0.08 USD/GB
     
  Truyền dữ liệu RA từ Amazon S3 lên Internet:  
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS bất kỳ 0.04 USD/GB
     
  Truyền dữ liệu giữa Amazon S3 và khu vực AWS khác:  
  Được tăng tốc bằng cách sử dụng Vị trí biên AWS bất kỳ 0,04 USD/GB

  Nếu bạn có nhu cầu truyền dữ liệu vượt quá 500 TB/tháng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Kích thước băng thông và lưu trữ bao gồm tổng phí của tập tin.

  Các bậc giá có tính đến mức sử dụng tổng hợp của bạn cho tác vụ Truyền dữ liệu đi lên Internet đối với tất cả các dịch vụ AWS.

  ††† Dữ liệu truyền đi có thể khác với dữ liệu mà ứng dụng của bạn nhận được trong trường hợp bạn dừng kết nối sớm, ví dụ: nếu bạn yêu cầu đối tượng 10 GB và dừng kết nối sau khi nhận được 2 GB dữ liệu đầu tiên. Amazon S3 sẽ cố gắng dừng việc phát trực tuyến dữ liệu. Tuy nhiên, việc này không xảy ra ngay lập tức. Ở ví dụ này, Dữ liệu truyền đi có thể bằng 3 GB (nhiều hơn 1 GB so với 2 GB bạn đã nhận). Vì vậy, bạn sẽ bị tính phí cho 3 GB Dữ liệu truyền đi.

 • Bảo mật và kiểm soát truy cập
 • Mã hóa S3
  S3 Access Grants

  Bản đồ Amazon S3 Access Grants xác định trong các thư mục như Active Directory hoặc AWS Identity and Access Management (IAM) Principals cho tập dữ liệu trong S3. Nhờ đó, bạn có thể quản lý quyền dữ liệu trên quy mô lớn bằng cách tự động cấp quyền truy cập S3 cho người dùng cuối dựa trên danh tính công ty của họ. Ngoài ra, S3 Access Grants ghi lại danh tính của người dùng cuối, cũng như ứng dụng được sử dụng để truy cập dữ liệu S3, trong AWS CloudTrail. Thông tin này cung cấp lịch sử kiểm toán chi tiết của danh tính người dùng cuối cho tất cả các hoạt động truy cập vào dữ liệu trong vùng lưu trữ S3 của bạn.

 • Quản lý và thông tin chuyên sâu
 • Bạn sẽ trả phí cho các tính năng và phân tích quản lý lưu trữ (Kho Amazon S3, Phân tích lớp lưu trữ S3, Ống kính lưu trữ S3 và Gắn thẻ đối tượng S3) được kích hoạt trong vùng lưu trữ trên tài khoản của bạn. Công tác quản lý và phân tích Lưu trữ S3 được tính phí theo từng tính năng theo thông tin chi tiết trong bảng bên dưới. Để biết giá Chỉ số Amazon CloudWatch, hãy truy cập Trang giá Amazon CloudWatch. Để biết giá Sự kiện dữ liệu S3 trong AWS CloudTrail, hãy truy cập Trang giá AWS CloudTrail.

  Quản lý lưu trữ
  Định giá Thao tác hàng loạt trong S3
  Thông tin chuyên sâu về lưu trữ
  Định giá Ống kính lưu trữ S3
  Giá phân tích lớp lưu trữ S3

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, trong đó có thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập vào trang Câu hỏi thường gặp về thuế tiêu thụ »

  Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1 GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1 TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

  Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào trang Câu hỏi thường gặp về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Công cụ tính giá AWS.

 • Sao chép
 • Sao chép liên khu vực S3, Sao chép trong cùng khu vực và Kiểm soát thời gian sao chép
  S3 Batch Replication

  Mặc dù sao chép trực tiếp như CRR và SRR sẽ tự động sao chép các đối tượng mới được tải lên khi chúng được ghi vào vùng lưu trữ của bạn,S3 Batch Replication cho phép bạn sao chép các đối tượng hiện có. S3 Batch Replication được tạo bằng S3 Batch Operations để sao chép các đối tượng dưới dạng tác vụ Batch Operations được quản lý hoàn toàn. Tương tự CRR và SRR, bạn trả phí S3 để lưu trữ trong lớp lưu trữ S3 đích đã chọn, phí lưu trữ cho bản chính, các yêu cầu PUT sao chép và các khoản phí truy xuất lưu trữ truy cập không thường xuyên được áp dụng. Khi sao chép liên Khu vực AWS, bạn cũng trả phí cho việc Truyền dữ liệu RA liên khu vực từ S3 đến mỗi Khu vực đích. Nếu đối tượng đã tồn tại trong vùng lưu trữ đích, chúng tôi sẽ kiểm tra xem đối tượng đích có đồng bộ hóa với đối tượng nguồn không. Nếu siêu dữ liệu không đồng bộ hóa và cần được sao chép, bạn sẽ phải trả phí yêu cầu PUT sao chép chứ không phải phí Truyền dữ liệu RA liên khu vực. Nếu siêu dữ liệu đồng bộ hóa, Sao chép hàng loạt sẽ không thực hiện thao tác nào và bạn không mất phí. Để biết thêm thông tin về giá sao chép, hãy đọc Câu hỏi thường gặp về giá.

  Ngoài các khoản phí này, bạn cũng trả các khoản phí S3 Batch Operations cho các tác vụ Sao chép hàng loạt. Tham khảo bảng sau để biết chi tiết.

  Cuối cùng, khi sao chép các đối tượng hiện có, bạn cần cho biết đối tượng nào cần sao chép. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách cung cấp danh sách các đối tượng cho chính S3 hoặc sử dụng tệp kê khai do AWS tạo, trong đó bạn có thể chỉ định các bộ lọc như ngày tạo đối tượng và trạng thái sao chép. Nếu sử dụng tệp kê khai, bạn phải trả phí dựa vào số đối tượng trong vùng lưu trữ nguồn.

 • Chuyển đổi và truy vấn
 • Định giá Lambda đối tượng S3
  Ví dụ về giá của S3 Object Lambda

  Bạn có 1.000.000 đối tượng chứa dữ liệu nhật ký lịch sử, được tạo ra bởi nhiều ứng dụng. Mục nhập nhật ký mật chiếm 50% lượng dữ liệu. Những nhật ký này được lưu trữ trong lớp lưu trữ S3 Standard và kích thước trung bình của đối tượng là 1000 KB. Bạn đang xây dựng một ứng dụng giúp phân tích dữ liệu này nhưng ứng dụng không được có quyền truy cập vào các mục nhập nhật ký mật.

  Bạn có thể sử dụng S3 Object Lambda để lọc ra các mục nhập nhật ký mật. Quá trình lọc này diễn ra khi nhật ký của bạn được truy xuất từ S3 với các yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn. Hàm Lambda để lọc dữ liệu của bạn được phân bổ 512 MB trong bộ nhớ, có thời gian chạy 1 giây và trả về các đối tượng đã lọc có kích thước 500 KB (trung bình) cho ứng dụng của bạn. Ví dụ này giả định một lần truy xuất mỗi tháng cho mỗi đối tượng. Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) được dùng trong ví dụ này.

  Mức phí của bạn được tính như sau:

  Phí yêu cầu Amazon S3 GET

  Các yêu cầu S3 GET từ lớp bộ nhớ S3 Standard có giá là 0,0004 USD mỗi 1.000 yêu cầu.

  Yêu cầu S3 GET có giá: 1.000.000 yêu cầu * 0,0004 USD/1000 yêu cầu = 0,40 USD

  Phí AWS Lambda

  Chi phí điện toán Lambda là 0,0000167 USD mỗi GB-giây. GB-giây được tính theo số giây mà một hàm Lambda chạy, được điều chỉnh theo dung lượng bộ nhớ được phân bổ cho hàm đó.

  Giá yêu cầu Lambda là 0,2 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

  Phí điện toán Lambda: 1.000.000 yêu cầu * 1 giây * 0,5 GB (512 MB/1024) bộ nhớ được phân bổ * 0,0000167 USD mỗi GB-giây = 8,35 USD

  Phí yêu cầu Lambda = 1.000.000 yêu cầu * 0,20 USD mỗi 1 triệu yêu cầu = 0,2 USD

  Tổng chi phí Lambda = 8,35 + 0,20 USD = 8,55 USD

  Phí S3 Object Lambda
  Sau khi hàm Lambda lọc ra đối tượng, 500 KB được trả về ứng dụng với mức phí là 0,005 USD/GB dữ liệu trả về.

  Phí trả về dữ liệu: 1.000.000 * 500 KB * 0,005 USD/GB = 2,50 USD

  Tổng phí: 

  Phí yêu cầu Amazon S3 GET = 0,4 USD

  Phí AWS Lambda = 8,55 USD

  Phí Amazon S3 Object Lambda = 2,5 USD

  Tổng cộng = 11,45 USD

  Giá S3 Select và S3 Glacier Select

Chi tiết về mức giá của S3

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, trong đó có thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Để biết thêm, hãy truy cập vào trang Câu hỏi thường gặp về thuế tiêu thụ của chúng tôi.

Mức sử dụng lưu trữ Amazon S3 được tính theo gigabyte nhị phân (GB), trong đó 1 GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1 TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

Để biết mức giá Reduced Redundancy Storage, vui lòng truy cập vào trang thông tin chi tiết của S3 Reduced Redundancy.

Để xem các ví dụ về giá S3, hãy truy cập vào trang Câu hỏi thường gặp về việc thanh toán S3 hoặc sử dụng Công cụ tính giá AWS.

Bậc miễn phí của AWS

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon S3 miễn phí. Sau khi đăng ký, khách hàng mới của AWS sẽ nhận được 5 GB dung lượng lưu trữ thuộc lớp lưu trữ S3 Standard của Amazon S3; 20.000 yêu cầu GET; 2.000 yêu cầu PUT, COPY, POST hoặc LIST và 100 GB dữ liệu truyền ra mỗi tháng.

Mức sử dụng bậc miễn phí được tính theo từng tháng trên toàn bộ các Khu vực AWS, trừ Khu vực AWS GovCloud, và được áp dụng tự động cho hóa đơn của bạn; lượng chưa dùng trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Công cụ tính giá AWS

Ước tính chi phí cho giải pháp lưu trữ của bạn. Cấu hình ước tính chi phí phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp đơn nhất của bạn với Amazon S3. Hãy dùng thử Công cụ tính giá AWS.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon S3
Xem qua các tính năng của Amazon S3

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý dữ liệu, bảo mật, quản lý truy cập, phân tích và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản AWS miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu 
Liên hệ với chuyên gia Amazon S3
Nhận trợ giúp để bắt đầu

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Hãy liên hệ chúng tôi