Tìm hiểu các khái niệm bảo mật AWS cơ bản bao gồm kiểm soát truy cập AWS, quản trị, phương thức mã hóa và nhiều khái niệm khác

Trong khóa đào tạo theo nhịp độ cá nhân này, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây và bảo mật AWS, bao gồm kiểm soát và quản lý truy cập, quản trị, ghi nhật ký và phương thức mã hóa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về giao thức tuân thủ liên quan đến bảo mật, chiến lược quản lý rủi ro và quy trình liên quan đến kiểm tra hạ tầng bảo mật AWS của bạn.

Cấp độ

Cơ bản

Cách thức

Đào tạo kỹ thuật số

Thời lượng

4 giờ

Khóa học này dành cho:

 • Người dùng cấp doanh nghiệp CNTT và chuyên gia quan tâm đến các phương pháp thực hành bảo mật trên đám mây
 • Kiểm toán CNTT, nhà phân tích và nhà lập pháp
 • Chuyên gia bảo mật có kiến thức chuyên môn tối thiểu về AWS

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

 • Xác định các lợi ích của bảo mật và tuân thủ khi sử dụng Đám mây AWS
 • Mô tả các tính năng kiểm soát truy cập và quản lý truy cập của AWS và phương thức mã hóa dữ liệu để bảo mật dữ liệu nhạy cảm
 • Sử dụng dịch vụ AWS để ghi nhật ký và giám sát bảo mật và xác định sử dụng dịch vụ nào cho bảo mật mạng
 • Đảm bảo quản trị hiệu quả tài nguyên AWS và xác định các dịch vụ được dùng để duy trì quản trị của các môi trường kiểm soát
 • Sử dụng tính năng kiểm tra AWS, kiểm tra một môi trường AWS và xác định xem kiểm tra AWS và chứng thực xác minh các kiểm soát bảo mật có được triển khai và hoạt động hiệu quả không
 • Giải thích các chương trình tuân thủ và bảo đảm AWS
 • Không có

Khóa học này được cung cấp dưới hình thức:

 • Đào tạo kỹ thuật số
Đăng ký ngay tại địa chỉ aws.training