Với AWS X-Ray, bạn sẽ không phải trả phí hay cam kết trước. Bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng, dựa trên số lượng dấu vết được ghi lại, truy xuất và quét được. Dấu vết thể hiện một yêu cầu được gửi đến ứng dụng của bạn và có thể bao gồm nhiều điểm dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như các lệnh gửi đến các dịch vụ và khác và truy cập cơ sở dữ liệu. X-Ray đảm bảo cung cấp kích thước dấu vết tối thiểu là 100 KB. Dữ liệu dấu vết được lưu giữ trong 30 ngày kể từ khi nó được ghi lại và không bị tính thêm phí.

Bậc miễn phí vĩnh viễn

  • Miễn phí 100.000 dấu vết đầu được ghi lại trong mỗi tháng.
  • Miễn phí 1.000.000 dấu vết truy xuất hoặc quét được trong mỗi tháng.

Phụ phí

Ví dụ về giá

Nếu bạn có ứng dụng nhận được 2.000 yêu cầu gửi đến mỗi giờ và bạn đang sử dụng tỷ lệ lấy mẫu 10%, chi phí của bạn được tính như sau:

Dấu vết được ghi lại
Dấu vết được ghi lại mỗi tháng = 2.000 yêu cầu mỗi giờ x 24 giờ x 31 ngày x 10% = 148.800 dấu vết
Dấu vết được ghi lại phải trả phí mỗi tháng = 148.800 dấu vết - 100.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 48.800 dấu vết
Phí hàng tháng của dấu vết được ghi lại = 48.800 dấu vết * 0.000005 USD = 0.24 USD
 
Ngoài ra, giả sử bạn thực hiện 100 truy vấn mỗi ngày, mỗi truy vấn quét dữ liệu thu thập trong giờ cuối cùng (200 dấu vết) và truy xuất toàn bộ dữ liệu dấu vết cho 50 dấu vết mỗi truy vấn.
 
Dấu vết truy xuất và quét được
Dấu vết quét được mỗi tháng = 100 truy vấn x 200 dấu vết mỗi giờ x 31 ngày = 620.000 dấu vết
Dấu vết truy xuất được mỗi tháng = 100 truy vấn x 50 dấu vết mỗi truy vấn x 31 ngày = 155.000 dấu vết
Tổng dấu vết truy xuất/quét được mỗi tháng = 155.000 dấu vết + 620.000 dấu vết = 775.000 dấu vết
Dấu vết truy xuất/quét được phải trả phí mỗi tháng = 775.000 dấu vết - 1.000.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 0 dấu vết
Phí hàng tháng của dấu vết truy xuất và quét được = 0 dấu vết * 0.0000005 USD = 0 USD
 

Ngoài ra, hãy giả định rằng bạn đã bật X-Ray Insights cho bất kỳ hoặc tất cả các nhóm X-Ray.

Dấu vết X-Ray Insights được xử lý
Dấu vết được ghi lại mỗi tháng = 2.000 yêu cầu mỗi giờ x 24 giờ x 31 ngày x 10% = 148.800 dấu vết
Phí dấu vết X-Ray Insights được xử lý mỗi tháng = 148.800 dấu vết * 0.000001 USD = 0.15 USD

Tổng phí mỗi tháng của bạn cho việc sử dụng AWS X-Ray bằng 0.24 USD + 0.15 USD = 0.39 USD.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS X-Ray

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS X-Ray
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi