Với AWS X-Ray, bạn sẽ không phải trả phí hay cam kết trước. Bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng, dựa trên số lượng dấu vết được ghi lại, truy xuất và quét được. Dấu vết thể hiện một yêu cầu được gửi đến ứng dụng của bạn và có thể bao gồm nhiều điểm dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như các lệnh gửi đến các dịch vụ và khác và truy cập cơ sở dữ liệu. X-Ray đảm bảo cung cấp kích thước dấu vết tối thiểu là 100 KB. Dữ liệu dấu vết được lưu giữ trong 30 ngày kể từ khi nó được ghi lại và không bị tính thêm phí.

Bậc miễn phí vĩnh viễn

  • Miễn phí 100.000 dấu vết đầu được ghi lại trong mỗi tháng.
  • Miễn phí 1.000.000 dấu vết truy xuất hoặc quét được trong mỗi tháng.

Phụ phí

Ví dụ 1 – Truy dấu X-Ray

Nếu bạn có một ứng dụng tiếp nhận 2.000 yêu cầu gửi đến mỗi giờ và bạn đang sử dụng tỷ lệ lấy mẫu 10%, chi phí của bạn được tính như sau:

Dấu vết được ghi lại
Dấu vết được ghi lại mỗi tháng = 2.000 yêu cầu mỗi giờ x 24 giờ x 31 ngày x 10% = 148.800 dấu vết
Dấu vết được ghi lại phải trả phí mỗi tháng = 148.800 dấu vết - 100.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 48.800 dấu vết
Phí hàng tháng của dấu vết được ghi lại = 48.800 dấu vết * 0.000005 USD = 0.24 USD
 
Ngoài ra, giả sử bạn thực hiện 100 truy vấn mỗi ngày, mỗi truy vấn quét dữ liệu thu thập trong giờ cuối cùng (200 dấu vết) và truy xuất toàn bộ dữ liệu dấu vết cho 50 dấu vết mỗi truy vấn.
 
Dấu vết truy xuất và quét được
Dấu vết quét được mỗi tháng = 100 truy vấn x 200 dấu vết mỗi giờ x 31 ngày = 620.000 dấu vết
Dấu vết truy xuất được mỗi tháng = 100 truy vấn x 50 dấu vết mỗi truy vấn x 31 ngày = 155.000 dấu vết
Tổng dấu vết truy xuất/quét được mỗi tháng = 155.000 dấu vết + 620.000 dấu vết = 775.000 dấu vết
Dấu vết truy xuất/quét được phải trả phí mỗi tháng = 775.000 dấu vết - 1.000.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 0 dấu vết
Phí hàng tháng của dấu vết truy xuất và quét được = 0 dấu vết * 0.0000005 USD = 0 USD
 

Ngoài ra, hãy giả định rằng bạn đã bật X-Ray Insights cho bất kỳ hoặc tất cả các nhóm X-Ray.

Dấu vết X-Ray Insights được xử lý
Dấu vết được ghi lại mỗi tháng = 2.000 yêu cầu mỗi giờ x 24 giờ x 31 ngày x 10% = 148.800 dấu vết
Phí dấu vết X-Ray Insights được xử lý mỗi tháng = 148.800 dấu vết * 0.000001 USD = 0.15 USD

Tổng phí mỗi tháng của bạn cho việc sử dụng AWS X-Ray bằng 0,24 USD + 0,15 USD = 0,39 USD.

Ví dụ 2 – Giám sát hiệu năng ứng dụng với Tín hiệu ứng dụng (Xem trước), Dấu vết AWS X-Ray và Mục tiêu cấp dịch vụ (SLO)

Tín hiệu ứng dụng (Xem trước):

Nếu bạn giám sát một ứng dụng tiếp nhận 25.000 yêu cầu mỗi phút (yêu cầu dịch vụ đến) và đối với mỗi yêu cầu đến, ứng dụng sẽ thực hiện 2 yêu cầu tới các thành phần phụ thuộc (yêu cầu thành phần phụ thuộc đi), mức phí của bạn sẽ được tính như sau:

Tín hiệu ứng dụng cho các yêu cầu dịch vụ đến: 25.000 yêu cầu mỗi phút * 43.800 phút trong một tháng = 1.095.000.000 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

Tín hiệu ứng dụng cho các yêu cầu thành phần phụ thuộc đi: 25.000 yêu cầu mỗi phút * 2 yêu cầu thành phần phụ thuộc đi * 43.800 phút trong một tháng = 2.190.000.000 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

Tổng số tín hiệu ứng dụng từ các yêu cầu = 1.095.000.000 + 2.190.000.000 = 3.285.000.000 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

Mục tiêu cấp dịch vụ (SLO):

Mỗi mục tiêu cấp dịch vụ (SLO) tạo ra hai Tín hiệu ứng dụng cho mỗi thời lượng chỉ số SLI. Nếu bạn tạo 10 SLO với thời lượng chỉ số SLI 1 phút, 10 SLO với thời lượng chỉ số SLI 5 phút và 10 SLO với thời lượng chỉ số SLI 10 phút, tổng số tín hiệu ứng dụng của bạn sẽ được tính như sau:

Số tín hiệu ứng dụng cho SLO với thời lượng chỉ số SLI 1 phút: (10 SLO * 2 Tín hiệu ứng dụng * 43.800 phút trong một tháng) / thời lượng chỉ số SLI 1 phút = 876.000 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

Số tín hiệu ứng dụng cho SLO với thời lượng chỉ số SLI 5 phút: (10 SLO * 2 Tín hiệu ứng dụng * 43.800 phút trong một tháng) / thời lượng chỉ số SLI 5 phút = 175.200 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

Số tín hiệu ứng dụng cho SLO với thời lượng chỉ số SLI 10 phút: (10 SLO x 2 Tín hiệu ứng dụng x 43.800 phút trong một tháng) / thời lượng chỉ số SLI 10 phút = 87.600 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

Tổng số tín hiệu ứng dụng từ SLO: 876.000 + 175.200 + 87.600 = 1.138.800 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

Tổng số Tín hiệu ứng dụng từ các yêu cầu và SLO = 3.285.000.000 + 1.138.800 = 3.286.138.800 Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng

Tổng phí cho Tín hiệu ứng dụng:

100 triệu tín hiệu đầu tiên * 1,50 USD mỗi 1 triệu Tín hiệu ứng dụng = 150 USD
900 triệu tín hiệu tiếp theo * 0,75 USD mỗi 1 triệu Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng = 675 USD
2.286.138.800 tín hiệu còn lại * 0,30 USD mỗi 1 triệu Tín hiệu ứng dụng mỗi tháng = 685,84 USD

Tổng phí cho Tín hiệu ứng dụng và SLO = 150 USD + 675 USD + 685,84 USD = 1.510,84 USD mỗi tháng

Dấu vết X-Ray:

Theo mặc định, tính năng truy dấu X-Ray được bật với tỷ lệ lấy mẫu 5% khi triển khai Tín hiệu ứng dụng. Tỷ lệ truy dấu mặc định này có thể tùy chọn điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn.

Nếu bạn giám sát 1 ứng dụng tiếp nhận 25.000 yêu cầu mỗi phút (yêu cầu dịch vụ đến) và bạn đang sử dụng tỷ lệ lấy mẫu 5% mặc định, phí truy dấu của bạn sẽ được tính như sau:

Dấu vết được lưu trữ:

Số dấu vết được lưu trữ mỗi tháng = 25.000 yêu cầu mỗi phút * 43.800 phút mỗi tháng * tỷ lệ lấy mẫu 5% = 54.750.000 dấu vết được lưu trữ mỗi tháng

Số dấu vết được lưu trữ có thể tính phí = 54.750.000 dấu vết được lưu trữ – 100.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 54.650.000 dấu vết được lưu trữ mỗi tháng

Phí cho các dấu vết được lưu trữ = 54.650.000 dấu vết được lưu trữ * 0,000005 USD = 273,25 USD mỗi tháng

Ngoài ra, giả sử bạn thực hiện 100 truy vấn mỗi ngày, với mỗi truy vấn quét dữ liệu thu thập trong giờ cuối cùng ảnh hưởng đến 75.000 dấu vết và truy xuất toàn bộ dữ liệu dấu vết cho 50 dấu vết mỗi truy vấn.

Dấu vết truy xuất và quét được:

Số dấu vết quét được = 100 truy vấn * 75.000 dấu vết mỗi giờ * 31 ngày = 232.500.000 dấu vết quét được mỗi tháng

Số dấu vết truy xuất được = 100 truy vấn * 50 dấu vết trên mỗi truy vấn * 31 ngày = 155.000 dấu vết truy xuất được mỗi tháng

Tổng số dấu vết truy xuất và quét được = 155.000 dấu vết + 232.500.000 dấu vết = 232.655.000 dấu vết truy xuất/quét được mỗi tháng

Số dấu vết có thể tính phí truy xuất và quét được = 232.655.000 dấu vết - 1.000.000 dấu vết thuộc bậc miễn phí = 231.655.000 dấu vết truy xuất và quét được mỗi tháng

Phí dấu vết truy xuất và quét được = 231.655.000 dấu vết * 0,0000005 USD = 115,82 USD mỗi tháng

Tổng phí truy dấu X-Ray = 273,25 USD cho dấu vết được lưu trữ + 115,82 USD cho dấu vết đã quét/truy xuất được = 389,07 USD mỗi tháng


Tổng phí: 1.510,84 USD cho Tín hiệu ứng dụng và SLO + 389,07 USD cho dấu vết X-Ray = 1.899,91 USD mỗi tháng

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Chức năng tổng hợp và RUM (theo dõi người dùng thực) với Tín hiệu ứng dụng. Tham khảo ví dụ về từng mức giá để biết các khoản phí.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS X-Ray

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS X-Ray
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi