Lưu kho dữ liệu là một thành phần quan trọng để phân tích và trích xuất thông tin chuyên sâu có ích từ dữ liệu của bạn. Amazon Redshift cho phép bạn triển khai kho dữ liệu có quy mô linh hoạt chỉ trong vài phút và bắt đầu phân tích dữ liệu ngay lập tức bằng các công cụ nghiệp vụ thông minh có sẵn. Đó là một hệ thống lưu kho dữ liệu tốc độ cao, được quản lý toàn phần và có chi phí phải chăng.

Trong dự án này, bạn sẽ tạo và định cấu hình một kho dữ liệu Amazon Redshift, tải dữ liệu và phân tích dữ liệu đó bằng máy khách SQL.

Những điều bạn sẽ đạt được:

Tạo một cụm Amazon Redshift từ Bảng điều khiển quản lý AWS.

Định cấu hình cụm bằng cách chọn loại phiên bản và chọn số lượng nút.

Bảo mật cho cụm bằng AWS IAM và thiết lập quyền truy cập cụm.

Tải dữ liệu mẫu vào cụm từ Amazon S3 sau khi định nghĩa sơ đồ và tạo bảng.

Thiết lập SQL Workbench/J để truy cập vào dữ liệu của bạn trong cụm Amazon Redshift bằng trình điều khiển JDBC của Amazon Redshift.

Phân tích dữ liệu bằng SQL tiêu chuẩn từ SQL Workbench/J.

Những điều bạn cần trước khi bắt đầu:

Một tài khoản AWS: Bạn cần có tài khoản AWS để bắt đầu cung cấp tài nguyên để lưu trữ trang web của mình. Đăng ký AWS.

Mức kỹ năng CNTT: Bạn sẽ cần có hiểu biết cơ bản về các công nghệ web và quen thuộc với SQL để hoàn thành dự án này.

Kinh nghiệm sử dụng AWS:  Không cần kinh nghiệm trước đây với AWS để hoàn thành dự án này.

Cấu hình mặc định được đề xuất trong hướng dẫn này thường mất 0.00 USD/tháng trừ khi bạn vượt quá giới hạn Bậc miễn phí của AWS. Để biết chi tiết các dịch vụ được sử dụng và chi phí liên quan, hãy xem Dịch vụ sử dụng và chi phí.

Ước tính chi phí:

Chi phí để hoàn thành dự án: Chi phí ước tính để hoàn thành dự án này là 0,00 USD. Chi phí này giả định rằng bạn sử dụng trong giới hạn của Bậc miễn phí của AWS, bạn tuân thủ các cấu hình được đề xuất và chấm dứt tất cả các tài nguyên trong vòng 1 giờ sau khi hoàn thành dự án. Trường hợp sử dụng của bạn có thể cần đến các cấu hình khác nhau và điều đó có thể khiến chi phí của bạn thay đổi. Sử dụng Công cụ tính giá để ước tính các chi phí được tính riêng cho nhu cầu của bạn.

Ước tính hóa đơn hàng tháng: Tổng chi phí cho việc xây dựng kho dữ liệu Amazon Redshift sẽ thay đổi tùy theo mức độ sử dụng và cài đặt cấu hình của bạn. Sử dụng cấu hình mặc định được đề xuất trong hướng dẫn này, bạn thường sẽ phải thanh toán 0,00 USD/tháng nếu bạn sử dụng trong giới hạn Bậc miễn phí của AWS và 183,04 USD/tháng nếu bạn sử dụng vượt quá giới hạn Bậc miễn phí của AWS. Để xem chi tiết các dịch vụ được sử dụng và chi phí liên quan, hãy xem Dịch vụ sử dụng và chi phí.

Cloudwick

Tận dụng chuyên môn trong lĩnh vực của Cloudwick trên Amazon Web Services (AWS) để phát triển nền tảng kho dữ liệu và giải pháp kho dữ liệu hiện đại, từ đó rút ngắn thời gian có được thông tin phân tích chuyên sâu. Tìm hiểu thêm từ sách điện tử về giải pháp của Cloudwick, tổng quan về kiến trúc và Gói dịch vụ Khởi đầu nhanh được giảm giá của họ về chứng minh khái niệm.

NorthBay

Tạo và định cấu hình kho dữ liệu Amazon Redshift với các chuyên gia từ NorthBay, một Đối tác tư vấn nâng cao trong Mạng lưới đối tác AWS. NorthBay giúp khách hàng AWS chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu, thử nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến về kho dữ liệu trên đám mây để các khách hàng có thể nhanh chóng áp dụng thông tin chuyên sâu vào hành động.


Khai thác thông tin chuyên sâu và giảm bớt chi phí bằng cách hiện đại hóa kho dữ liệu của bạn với một Đối tác AWS.

Trong báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin thiết yếu bạn cần biết để tận dụng các dịch vụ AWS cho nhu cầu phân tích và lưu kho dữ liệu của mình.

Tìm hiểu thêm về Amazon Redshift với các tài liệu, biện pháp tốt nhất, tập lệnh và công cụ.

Bạn cần thêm tài nguyên để bắt đầu sử dụng AWS? Truy cập Trung tâm tài nguyên về Bắt đầu để tìm hiểu thêm.