Bậc miễn phí

Bạn có thể bắt đầu với dịch vụ bảng điều khiển AWS DeepRacer để tạo model đầu tiên, huấn luyện (trong tối đa sáu giờ), đánh giá và gửi model đó đến Giải đua AWS DeepRacer League hoàn toàn miễn phí. Vào lần đầu tiên sử dụng mô phỏng AWS DeepRacer trong bảng điều khiển AWS, khách hàng mới sẽ nhận được 10 giờ huấn luyện Amazon SageMaker và 60 giờ Đơn vị mô phỏng (hay SU) dành cho Amazon RoboMaker dưới dạng điểm tín dụng dịch vụ tương đương 30 USD. Tín dụng dịch vụ được áp dụng vào cuối tháng và khả dụng trong 30 ngày. Một mô phỏng AWS DeepRacer thông thường sử dụng 6 đến 9 Đơn vị mô phỏng mỗi giờ, do đó, bậc miễn phí sẽ cho phép bạn chạy mô phỏng AWS DeepRacer thông thường miễn phí trong từ 6 đến 10 giờ.

AWS DeepRacer tích hợp với Amazon SageMaker để huấn luyện model học tăng cường, AWS RoboMaker để cung cấp bộ giả lập đua xe, Amazon Kinesis Video Streams để truyền phát video hậu trường mô phỏng ảo, Amazon S3 để lưu trữ model và Amazon CloudWatch để ghi nhật ký. Vào lần đầu sử dụng dịch vụ AWS DeepRacer, các vai trò IAM cần thiết để thay bạn gọi ra các dịch vụ tích hợp, cũng như các ngăn xếp Virtual Private Cloud (VPC) cần thiết để chạy Amazon SageMaker và AWS RoboMaker, sẽ được tạo ra trong tài khoản của bạn. Quá trình tạo và sử dụng VPC không mất phí, nhưng tốc độ truyền dữ liệu EC2 tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho lưu lượng truy cập mạng phát sinh từ các tác vụ mô phỏng của bạn. Để biết thêm chi tiết về tốc độ truyền dữ liệu EC2 ml.c4.2xlarge, nhấp vào đây.  

Ví dụ về giá cả 1 (khi nằm ngoài Bậc miễn phí)

Khi bắt đầu sử dụng AWS DeepRacer, nhà phát triển cần huấn luyện một model học tăng cường. Dịch vụ bảng điều khiển AWS DeepRacer sẽ hướng dẫn bạn tạo model đầu tiên với hàng loạt giá trị mặc định hợp lý, sau đó huấn luyện trong bộ giả lập ảo. Chúng tôi khuyên bạn nên huấn luyện model của mình trong ít nhất một giờ bằng cách sử dụng cài đặt mặc định, nhưng thời gian huấn luyện có thể thay đổi tùy thuộc vào tham số của bạn. Trong quá trình huấn luyện, AWS DeepRacer sẽ thay bạn sử dụng các dịch vụ AWS, bao gồm Amazon SageMaker, AWS RoboMaker và các dịch vụ khác. Ví dụ: AWS RoboMaker tạo ra môi trường mô phỏng được sử dụng trong quá trình huấn luyện.


Sau khi huấn luyện, bạn sẽ sử dụng dịch vụ bảng điều khiển AWS DeepRacer để đánh giá hoạt động của model được huấn luyện của mình, bằng cách để model lái tự động trên đường đua ảo. Điều này cho phép bạn đánh giá hiệu suất cho model của mình. Tại đây, AWS DeepRacer sẽ lại thay bạn sử dụng các dịch vụ, bao gồm AWS RoboMaker, Amazon S3 và Amazon Kinesis Video Streams. Giá của các hoạt động này như sau:

Amazon SageMaker
Dịch vụ Phiên bản đào tạo Số giờ sử dụng Chi phí mỗi giờ Tổng (USD)
Amazon SageMaker – Huấn luyện ML.C4.2XL 1 0.56 USD 0.56 USD
AWS RoboMaker

Số đơn vị mô phỏng dự kiến/giờ dựa trên phạm vi theo dõi và yêu cầu tính toán. Giá trị này dao động từ 6 Đơn vị mô phỏng RoboMaker cho đường đua re:Invent đến 9 Đơn vị mô phỏng cho đường đua tháng 7 năm 2019, trong Vòng đua ảo Giải đua AWS DeepRacer hàng tháng. Ví dụ dưới đây minh họa mức giá dựa trên đường đua re:Invent.


Dịch vụ Số đơn vị mô phỏng dự kiến/giờ Số giờ sử dụng Chi phí trên mỗi đơn vị mô phỏng/giờ (USD) Tổng (USD)
AWS RoboMaker – Đào tạo 6 1 0.40 USD 2.40 USD
AWS RoboMaker – Đánh giá 6 0,17 0.40 USD 0.40 USD
Tổng       2.80 USD
Amazon S3
Dịch vụ Dung lượng dữ liệu dự kiến (GB) Chi phí trên mỗi GB (USD) Tổng (USD)
Amazon S3 – Huấn luyện – Thu nạp 0,832 0.00 USD 0.00 USD
Amazon S3 – Đánh giá – Truy xuất 0,025 0.00 USD 0.00 USD
Tổng 0,857   0.00 USD
Amazon Kinesis Video Streams
Dịch vụ Dung lượng dữ liệu dự kiến/giờ (GB) Giờ Tổng dung lượng dữ liệu (GB) Chi phí trên mỗi GB (USD) Tổng (USD)
KVS – Đào tạo – Lưu trữ 0,3 1 0,3 0.0085 USD 0.00 USD
KVS – Đào tạo – Phát HLS 0,3 1 0,3 0.0119 USD 0.00 USD
KVS – Đánh giá – Lưu trữ 0,3 0,17 0,05 0.0085 USD 0.00 USD
KVS – Đánh giá – Phát HLS 0,3 0,17 0,05 0.0119 USD 0.00 USD
Tổng     0,7   0.01 USD
Amazon CloudWatch Metrics
Dịch vụ Số yêu cầu dữ liệu dự kiến/giờ Giờ Tổng số yêu cầu dữ liệu Chi phí trên 1000 yêu cầu dữ liệu (USD) Tổng (USD)
Amazon CloudWatch – Đào tạo – Yêu cầu 60 1 60 0.01 USD 0.00 USD

Trong ví dụ này, tổng chi phí là 3.36 USD. 

Ví dụ về giá cả 2 (khi nằm ngoài Bậc miễn phí)

Mặc dù model đã tạo trong Ví dụ 1 khá tốt, bạn cho rằng có thể cải tiến hành vi lái của model và qua đó cải thiện thời gian hoàn thành vòng đua. Bạn sẽ trải qua 3 lần chỉnh sửa các thông số của model, huấn luyện, sau đó đánh giá model đó trong bộ giả lập ảo. Model của bạn hiện đang chạy tốt hơn và thời gian hoàn thành vòng đua được cải thiện đáng kể. Cuối cùng, bạn quyết định thử các giải pháp tối ưu của mình trong thế giới thực bằng cách triển khai model cuối vào chiếc xe AWS DeepRacer của bạn. Số đơn vị mô phỏng dự kiến/giờ dựa trên phạm vi theo dõi và yêu cầu tính toán. Ví dụ dưới đây minh họa mức giá dựa trên đường đua re:Invent sử dụng 6 Đơn vị mô phỏng. Số đơn vị mô phỏng RoboMaker dự kiến/giờ dựa trên phạm vi theo dõi và yêu cầu tính toán. Giá trị này dao động từ 6 Đơn vị mô phỏng cho đường đua re:Invent đến 9 Đơn vị mô phỏng cho đường đua tháng 7 năm 2019, trong Vòng đua ảo Giải đua AWS DeepRacer hàng tháng.


Chi phí đào tạo
Dịch vụ Số tác vụ trong 1 giờ Chi phí dự kiến cho mỗi giờ đào tạo (USD) Tổng
Amazon SageMaker 3 0.56 USD 1.67 USD
AWS RoboMaker 3 2.40 USD 7.20 USD
Amazon Kinesis Video Streams 3 0.01 USD 0.02 USD
Amazon CloudWatch 3 0.001 USD 0.002 USD
Tổng     8.89 USD
Đánh giá
Dịch vụ Số tác vụ trong 10 phút Chi phí dự kiến trên mỗi đánh giá 10 phút (USD) Tổng
AWS RoboMaker 3 0.40 USD 1.20 USD
Amazon Kinesis Video Streams 3 0.001 USD 0.01 USD
Tổng     1.21 USD
Triển khai model
Dịch vụ Dung lượng dữ liệu dự kiến (GB) Chi phí trên mỗi GB (USD) Tổng (USD)
Amazon S3 – Truy xuất 0,15 0.09 USD 0.01 USD

Trong ví dụ này, tổng chi phí là 10.10 USD.

Ví dụ về giá cả 3 (khi nằm ngoài Bậc miễn phí)

Bạn quyết định dừng sử dụng các model của mình từ các ví dụ 1 và 2 trên Amazon S3 và dữ liệu trong Amazon Kinesis Video Streams. Bảng dưới đây liệt kê chi phí trong một tháng lưu trữ.

Dịch vụ Dung lượng dữ liệu lưu trữ dự kiến (GB)  Chi phí trên mỗi GB mỗi tháng Tổng
Amazon S3 – Dữ liệu model 2,4 0.02 USD 0.08 USD
Amazon Kinesis Video Streams 2,8 0.02 USD 0.06 USD
Tổng 5,2   0.14 USD

Tổng chi phí lưu trữ trong một tháng là 0.14 USD.

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Bắt đầu

Thông tin hướng dẫn bắt đầu sử dụng AWS DeepRacer.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Quy tắc của Giải đua AWS DeepRacer

Thông tin của AWS về các quy tắc và yêu cầu để đủ điều kiện tham gia Giải đua AWS DeepRacer.

Xem quy tắc 
Next-steps-icon_Silverstone
Đặt trước AWS DeepRacer

Trải nghiệm thực tế với RL, thử nghiệm và học hỏi thông qua lái xe tự hành.

Đặt trước ngay