02/05/2017 05:00 sáng Giờ PDT

Đội ngũ Bảo mật Xen đã phát hành các bản Tư vấn bảo mật Xen 213, 214215 liên quan đến trình giám sát máy ảo Xen. Dữ liệu và phiên bản của khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, và khách hàng không cần thực hiện hành động nào khác.