11/11/2016 2:30 CH PDT

Chúng tôi đã xem xét Amazon RDS để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của những sự cố được mô tả trong CVE-2016-6663CVE-2016-6664. Chúng tôi đã xác định rằng các tài nguyên của khách hàng AWS không bị ảnh hưởng bởi những sự cố này.