Esquema Nacional de Seguridad High

Tổng quan

Logo ENS High

Amazon Web Services (AWS) được chứng nhận Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High. Chứng nhận này thiết lập các tiêu chuẩn bảo mật áp dụng cho tất cả cơ quan chính phủ và tổ chức công ở Tây Ban Nha cũng như các nhà cung cấp dịch vụ mà dịch vụ công phụ thuộc vào họ.

 • Những vùng AWS nào được áp dụng chứng nhận ENS High?

  Châu Âu (Dublin, Ai-len) và Châu Âu (Frankfurt, Đức)

 • Những dịch vụ AWS nào được áp dụng chứng nhận ENS High?

  Bạn có thể tìm những dịch vụ AWS được áp dụng mà đã nằm trong phạm vi của chứng nhận ENS trên trang Dịch vụ AWS trong phạm vi của chương trình tuân thủ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng những dịch vụ này và/hoặc quan tâm tới các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 • Chứng nhận ENS High là gì?

  Chương trình chứng nhận ENS (Esquema Nacional de Seguridad) được Bộ Tài chính và Quản lý Công và CCN (National Cryptologic Centre) phát triển. Chương trình này gồm các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu tối thiểu cần thiết để bảo vệ thông tin một cách thỏa đáng.

  Để đạt được chứng nhận ENS High, AWS đã được kiểm tra thành công bởi một đánh giá viên độc lập được công nhận. Do tính chất khu vực của chứng nhận này mà phạm vi chứng nhận được giới hạn trong Châu Âu.

 • Ai là người đã tạo ra tiêu chuẩn ENS High?

  ENS (Esquema Nacional de Seguridad) là một chứng nhận của Tây Ban Nha được phát triển trong khuôn khổ Nghị định Hoàng gia số 3/2010 ngày 08/01. Nghị định Hoàng gia số 3/2010 được ban hành theo một nghị định trước đó của Tây Ban Nha, Nghị định Hoàng gia số 421/2004, trong đó quy định Trung tâm Mật mã Quốc gia có chức năng tạo và phổ biến các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị liên quan tới bảo mật thông tin.

  Tiêu chuẩn ENS hiện tại được tạo và ban hành bởi Trung tâm Mật mã Quốc gia của Tây Ban Nha và thiết lập các biện pháp bảo mật mà nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ, sao cho các cơ quan và khách hàng của chính phủ Tây Ban Nha đáp ứng yêu cầu nêu trong Nghị định Hoàng gia số 3/2010.

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »