Video trình bày

Tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng và tính năng của Amazon Rekognition Video

Hội thảo trực tuyến này cung cấp thông tin tổng quan về Amazon Rekognition video, một dịch vụ phân tích video sử dụng deep learning, có thể theo dõi con người, phát hiện các hành động và nhận ra các vật thể, người nổi tiếng và nội dung không phù hợp. (41:40)

Sự kiện AWS re:Invent 2017 Cập nhật tính năng của Amazon Rekognition

Bài thuyết trình này cung cấp các tính năng mới nhất của Amazon Rekognition được công bố tại sự kiện AWS re:Invent 2017, bao gồm nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực, nhận dạng văn bản trong hình ảnh và phát hiện khuôn mặt chính xác hơn. (46:34)

Hướng dẫn từng bước

Khám phá thêm các tài nguyên Amazon Rekognition

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Rekognition
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi