Video trình bày

Tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng và tính năng của Amazon Rekognition Video

Hội thảo trực tuyến này cung cấp thông tin tổng quan về Amazon Rekognition Video, một dịch vụ phân tích video sử dụng deep learning, có thể theo dõi con người, phát hiện các hành động và nhận ra các vật thể, người nổi tiếng và nội dung không phù hợp. (41:40)

AWS re:Invent 2017 Cập nhật tính năng của Amazon Rekognition

Bài thuyết trình này cung cấp các tính năng mới nhất của Amazon Rekognition được công bố tại sự kiện AWS re:Invent 2017, bao gồm nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực, nhận dạng văn bản trong hình ảnh và phát hiện khuôn mặt chính xác hơn. (46:34)

Tận dụng dịch vụ ML để nâng cao các đề xuất về nội dung

Hội thảo trực tuyến này phân tích chuyên sâu về cách khách hàng sử dụng Amazon Rekognition, Amazon Transcribe và Amazon Comprehend, để cung cấp nội dung phù hợp hơn bằng cách sử dụng siêu dữ liệu được trích xuất. (48:38)

Khám phá thêm các tài nguyên Amazon Rekognition

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Rekognition
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi