Wavelength tích hợp lưu trữ và điện toán AWS bên trong mạng 5G của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng cho người dùng cuối di động và các thiết bị biên không dây có độ trễ vài mili giây. Wavelength mở rộng đám mây AWS ra mạng toàn cầu của các vị trí biên 5G để cho phép các nhà phát triển đổi mới và xây dựng một cấp ứng dụng hoàn toàn mới yêu cầu độ trễ cực thấp.

Điện toán và lưu trữ

Wavelength cung cấp lựa chọn dòng phiên bản Amazon EC2 cũng như ổ đĩa Amazon EBS để lưu trữ cục bộ dạng khối liên tục.

Kết nối mạng

Bạn có thể mở rộng các Amazon VPC trong một tài khoản để mở rộng nhiều Vùng sẵn sàng, bao gồm các Vùng Wavelength. Các phiên bản Amazon EC2 và dịch vụ có liên quan sẽ xuất hiện như một phần của VPC khu vực của bạn.

Dịch vụ AWS

Dịch vụ AWS trên Vùng Wavelength

Các dịch vụ AWS bao gồm Amazon EC2, Amazon ECS và Amazon EKS có thể được ra mắt tại địa phương trong Vùng Wavelength, với nhiều dịch vụ được thêm vào trong tương lai.

Truy cập các dịch vụ khu vực

Bạn có thể kết nối liền mạch với các dịch vụ ứng dụng và logic kinh doanh khác đang chạy trong các khu vực AWS, cho phép bạn xây dựng và cung cấp các ứng dụng mở rộng từ đám mây đến vùng biên và cung cấp độ trễ vài mili giây cho người dùng cuối và các thiết bị biên.

Công cụ AWS

Bạn có thể sử dụng các công cụ AWS như AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail và nhiều công cụ khác để chạy và quản lý khối lượng công việc trong Vùng Wavelength giống như đối với các khối lượng công việc trên Đám mây hiện nay.

Đăng ký để tìm hiểu thêm
Đăng ký