AWS Direct Connect เป็นบริการระบบคลาวด์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายของคุณโดยตรงกับ AWS เพื่อมอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและมีเวลาแฝงต่ำ เมื่อใช้ AWS Direct Connect คุณจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่ใช้ และไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ไม่มีค่าบริการในการติดตั้ง และคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม บริการที่คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect หรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นรายอื่นๆ นำเสนออาจมีเงื่อนไขอื่นๆ

เมื่อคุณเชื่อมโยงตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับ AWS Direct Connect แล้ว คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่างตำแหน่งที่ตั้งเหล่านั้นได้โดยใช้ SiteLink เมื่อใช้ SiteLink ข้อมูลจะเดินทางผ่านเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ คุณสมบัติ SiteLink จะปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดหรือปิดได้ตลอดเวลา

องค์ประกอบราคา

เมื่อเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่ทำงานในรีเจี้ยน AWS (เช่น Amazon Virtual Private Cloud หรือ AWS Transit Gateway) มีปัจจัยสามประการที่กำหนดราคา ได้แก่ ความจุ พอร์ตต่อชั่วโมง และการถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO)

ความจุคืออัตราสูงสุดที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ ความจุของการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect วัดเป็นเมกะบิตต่อวินาที (Mbps) หรือกิกะบิตต่อวินาที (Gbps) หนึ่งกิกะบิตต่อวินาทีหรือ 1 Gbps เท่ากับ 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (1,000 Mbps)

พอร์ตต่อชั่วโมงวัดเวลาที่มีการจัดเตรียมพอร์ตสำหรับการใช้งานของคุณกับอุปกรณ์ด้านเครือข่ายของ AWS หรือคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ภายในตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect หนึ่งแห่ง แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลผ่านพอร์ต แต่คุณจะยังถูกคิดค่าบริการตามการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง ราคาพอร์ตต่อชั่วโมงได้รับการกำหนดโดยประเภทการเชื่อมต่อ ได้แก่ แบบเฉพาะ หรือที่โฮสต์

การเชื่อมต่อเฉพาะคือการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างพอร์ตเครือข่ายของคุณกับพอร์ตเครือข่าย AWS ภายในตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect การใช้พอร์ตต่อชั่วโมงแบบเฉพาะจะคิดค่าบริการตราบใดที่มีการจัดเตรียมพอร์ตนั้นไว้สำหรับการใช้งานของคุณ คุณขอการเชื่อมต่อเฉพาะผ่านส่วน AWS Direct Connect ของ AWS Management Console

การเชื่อมต่อที่โฮสต์คือการเชื่อมต่อเชิงตรรกะที่คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect จัดเตรียมในนามของคุณ เมื่อใช้การเชื่อมต่อที่โฮสต์ คุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย AWS โดยใช้พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งของคู่ค้า คุณขอการเชื่อมต่อที่โฮสต์โดยติดต่อคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect โดยตรง

การถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO) หมายถึงการรับส่งข้อมูลเครือข่ายสะสมที่ส่งผ่าน AWS Direct Connect ไปยังปลายทางภายนอก AWS ซึ่งจะคิดค่าบริการต่อกิกะไบต์ (GB) โดย DTO หมายถึงปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอน ไม่ใช่ความเร็ว ซึ่งต่างจากการวัดความจุ เมื่อคำนวณ DTO ราคาที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับ AWS Region หรือ AWS Local Zone และ AWS Direct Connect ที่คุณใช้ (ดูตารางด้านล่าง) 

การถ่ายโอนข้อมูลเข้าหมายถึงการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่ส่งไปยัง AWS จากภายนอกผ่าน AWS Direct Connect การถ่ายโอนข้อมูลใน AWS Direct Connect คิดค่าบริการ 0.00 USD ต่อ GB ในทุกตำแหน่งที่ตั้ง

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่การเก็บค่าบริการของประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการในรีเจี้ยนเอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) จะมีการคิดภาษีการบริโภคของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อส่งการรับส่งข้อมูลเครือข่ายจากจุดแสดงตน (PoP) ของ AWS Direct Connect หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลหรือสำนักงานสาขาสองแห่งขึ้นไป มีสองปัจจัยที่กำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ ชั่วโมงของ SiteLink และการถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink

ชั่วโมงของ SiteLink แสดงถึงจำนวนชั่วโมงที่อินเทอร์เฟซเสมือน (VIF) ของ AWS Direct Connectเปิดใช้งานคุณสมบัติ SiteLink

การถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink หมายถึงปริมาณข้อมูลที่ไหลผ่านระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect และคุณจ่ายต่อกิกะไบต์ (GB) อัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink เปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับต้นทางและปลายทางของการรับส่งข้อมูลเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ส่งจากยุโรปไปยังแคนาดาจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่แตกต่างจากข้อมูลที่ส่งจากยุโรปไปยังอินเดีย

พอร์ตต่อชั่วโมง: การเชื่อมต่อเฉพาะ

ราคาการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงสำหรับการเชื่อมต่อเฉพาะมีความสอดคล้องกันในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ AWS Direct Connect ทั่วโลก ยกเว้นในญี่ปุ่น ตารางด้านล่างนี้จะแสดงราคาการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงตามความจุการเชื่อมต่อเฉพาะที่เลือกไว้

ความจุ อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง
(ไม่รวมญี่ปุ่น)
อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงในญี่ปุ่น
1 Gbps
0.30 USD/ชั่วโมง 0.285 USD/ชั่วโมง
10 Gbps
2.25 USD/ชั่วโมง 2.142 USD/ชั่วโมง
100 Gbps 22.50 USD/ชั่วโมง 22.50 USD/ชั่วโมง

พอร์ตต่อชั่วโมง: การเชื่อมต่อที่โฮสต์

เชื่อมต่อคู่ค้า AWS Direct Connect เพื่อสั่งการเชื่อมต่อที่โฮสต์ ราคาการใช้พอร์ตการเชื่อมต่อที่โฮสต์ต่อชั่วโมงมีความสอดคล้องกันในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของ AWS Direct Connect ทั่วโลก ยกเว้นญี่ปุ่น ตารางด้านล่างนี้จะแสดงราคาการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงตามความจุการเชื่อมต่อที่โฮสต์ซึ่งเลือกไว้

ความจุ อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง
(ไม่รวมญี่ปุ่น)
อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงในญี่ปุ่น
50 Mbps 0.03 USD/ชั่วโมง 0.029 USD/ชั่วโมง
100 Mbps 0.06 USD/ชั่วโมง 0.057 USD/ชั่วโมง
200 Mbps 0.08 USD/ชั่วโมง 0.076 USD/ชั่วโมง
300 Mbps 0.12 USD/ชั่วโมง 0.114 USD/ชั่วโมง
400 Mbps 0.16 USD/ชั่วโมง 0.152 USD/ชั่วโมง
500 Mbps 0.20 USD/ชั่วโมง 0.190 USD/ชั่วโมง
1 Gbps*
0.33 USD/ชั่วโมง 0.314 USD/ชั่วโมง
2 Gbps* 0.66 USD/ชั่วโมง 0.627 USD/ชั่วโมง
5 Gbps* 1.65 USD/ชั่วโมง 1.568 USD/ชั่วโมง
10 Gbps*
2.48 USD/ชั่วโมง 2.361 USD/ชั่วโมง

* มีความจุเหล่านี้ให้เลือกจากคู่ค้า AWS Direct Connect บางราย

ราคาการถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO) สำหรับ AWS Direct Connect

ราคา DTO ขึ้นอยู่กับรีเจี้ยน AWS และตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect ต้นทาง เริ่มต้นด้วยการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect ของคุณจากแท็บที่เกี่ยวข้องด้านล่างเพื่อรับราคาในหน่วย USD ต่อ GB สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนออกจากแต่ละรีเจี้ยน AWS ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect หรือหากคุณต้องการ ตารางราคาสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบเต็มก็มีให้ใช้งาน หากคุณใช้เกตเวย์ AWS Direct Connect คุณจะต้องชำระค่าบริการตามอัตรา DTO ที่เกี่ยวข้องตามรีเจี้ยน AWS ที่เป็นต้นทางของการรับส่งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect ที่เชื่อมต่อ

 • สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา
 • EMEA
 • ญี่ปุ่น
 • เอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่น
 • อินเดีย
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • สหรัฐอเมริกา
 •   การถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยน AWS
  ไปยัง Direct Connect
  ตำแหน่งที่ตั้ง
  สหรัฐฯ ทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  แคนาดา
  (ตอนกลาง)
   ยุโรปทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  เอเชียแปซิฟิก
  (โตเกียว โอซาก้า)
  เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง)
  เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)  เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู) เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน) แอฟริกา (เคปทาวน์)
  165 Halsey Street, นวร์ก 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD  0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Cologix COL2, โคลัมบัส 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Cologix MIN3, มินนีแอโพลิส 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  CoreSite DE1, เดนเวอร์ 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  CoreSite NY1, นิวยอร์ก 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  CoreSite LA1, ลอสแอนเจลิส 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  CoreSite SV2, มิลพิทาส 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  CoreSite SV4, ซานตาคลารา 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  CoreSite VA1, เรสตัน 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  CyrusOne West III, ฮิวสตัน 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Databank LAS1, ลาสเวกัส  0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1100 USD
  Digital Realty ATL1, แอตแลนตา 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  EdgeConneX, พอร์ตแลนด์ 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Equinix CH2, ชิคาโก 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Equinix DA2, ดัลลัส 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Equinix DC2/DC11, แอชเบิร์น 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Equinix LA3, เอลเซกันโด 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Equinix MI1, ไมแอมี 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Equinix NY5, เซคอคัส  0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Equinix SV5, ซันโฮเซ
  0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  CrownCastle (เดิมชื่อ Lightower), ฟิลาเดลเฟีย 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Markley, One Summer Street, บอสตัน 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Netrality Properties 1102 Grand, แคนซัสซิตี 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  PhoenixNAP, ฟีนิกซ์ 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Pittock Block, พอร์ตแลนด์ 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  QTS, ชิคาโก 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Switch SUPERNAP 8, ลาสเวกัส 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  T5 ที่ El Segundo ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1100 USD
  TierPoint, ซีแอตเทิล 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD 
  Westin Building Exchange 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD 
 • แคนาดา
 •   จากรีเจี้ยน AWS
  ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง Direct Connect สหรัฐฯ ทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  แคนาดา (ภาคกลาง)  ยุโรปทั้งหมด
  รีเจี้ยน
   
  เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว โอซาก้า) เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง) เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)  เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)  เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน) แอฟริกา (เคปทาวน์)
  Allied 250 Front Street W, โทรอนโต 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD  0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Cologix MTL3, มอนทรีออล 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  Cologix VAN2, แวนคูเวอร์ 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
  eStruxture, มอนทรีออล
  0.0200 USD 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0900 USD 0.0900 USD
  0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD
  0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
 • EMEA
 •   การถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยน AWS
  ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง Direct Connect รีเจี้ยนสหรัฐฯ ทั้งหมด แคนาดา (ภาคกลาง) ยุโรปทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว โอซาก้า) เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง) เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)  เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)  เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน) แอฟริกา (เคปทาวน์)
  AWS Bahrain DC52, มานามา, บาห์เรน 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1000 USD 0.1500 USD 0.1500 USD 0.1700 USD 0.1030 USD 0.1600 USD 0.1900 USD  0.0900 USD 0.1700 USD
  AWS Bahrain DC53, มานามา, บาห์เรน 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1000 USD 0.1500 USD 0.1500 USD 0.1700 USD 0.1030 USD 0.1600 USD 0.1900 USD  0.0900 USD 0.1700 USD
  CDLAN Srl ใน Via Caldera 21, มีลาโน 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD  0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD 
  CE Colo, ปราก 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Digital Realty (UK), Docklands, ลอนดอน 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  DigiPlex Ulven, ออสโล 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Eircom Clonshaugh, ดับลิน 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix AM3, อัมสเตอร์ดัม 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD
  0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD
  0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix DX1, ดูไบ 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1000 USD 0.1500 USD 0.1500 USD 0.1062 USD 0.1030 USD 0.1600 USD 0.1900 USD 0.0900 USD  0.1100 USD
  Equinix FR5, แฟรงเฟิร์ต 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix HE6, เฮลซิงกิ 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix LD5, สลาวห์ 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix MA3, แมนเชสเตอร์ 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix ML2, มิลาโน, อิตาลี 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix MU1, มิวนิก 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix PA3, ปารีส 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix SK1, สตอกโฮล์ม 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix ITConic MD 2, มาดริด 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Equinix WA1, วอร์ซอ 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Etisalat Smart Hub Data Center, ฟูไจราห์ 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1000 USD 0.1500 USD 0.1500 USD 0.1700 USD 0.1030 USD 0.1600 USD 0.1900 USD 0.0900 USD  0.1100 USD
  Interxion AMS7, อัมสเตอร์ดัม 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Interxion CPH2, โคเปนเฮเกน 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Interxion DUB2, ดับลิน 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.130 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Interxion FRA6, แฟรงเฟิร์ต 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Interxion MAD2, มาดริด 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Interxion PAR7, ปารีส 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Interxion STO1, สตอกโฮล์ม 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Interxion VIE2, เวียนนา 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Interxion ZUR1, ซูริก 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Interxion MRS1, มาร์แซย์ 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Servecentric Blanchardstown, ดับลิน 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.130 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  IPB, เบอร์ลิน 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  MedOne ในไฮฟา, อิสราเอล 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1000 USD 0.1500 USD 0.1500 USD 0.1700 USD 0.1030 USD 0.1600 USD 0.1900 USD  0.0900 USD 0.1700 USD
  Telehouse West, ลอนดอน 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Telehouse Voltaire, ปารีส 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
  Teraco CT1, เคปทาวน์ 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1700 USD 0.1600 USD 0.1923 USD 0.1400 USD 0.1600 USD 0.1900 USD 0.1700 USD  0.1100 USD
  Teraco JB1, โจฮันเนสเบิร์ก 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1700 USD 0.1600 USD 0.1923 USD  0.1400 USD 0.1600 USD 0.1900 USD 0.1700 USD  0.1100 USD
 • ญี่ปุ่น
 •   การถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยน AWS
  ไปยัง Direct Connect
  ตำแหน่งที่ตั้ง
  สหรัฐฯ ทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  แคนาดา
  (ตอนกลาง)
   ยุโรปทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  เอเชียแปซิฟิก
  (โตเกียว โอซาก้า)
  เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง) เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)
  เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู) เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน) แอฟริกา (เคปทาวน์)  
  AT Tokyo CC1 Chuo Data Center, โตเกียว 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0410 USD 0.0420 USD 0.0547 USD  0.1132 USD 0.1700 USD 0.1132 USD 0.1500 USD  0.1700 USD
  Equinix OS1, โอซาก้า 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0410 USD 0.0420 USD 0.0547 USD 0.1132 USD 0.1700 USD 0.1132 USD 0.1500 USD  0.1700 USD
  Equinix TY2, โตเกียว 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0410 USD 0.0420 USD 0.0547 USD 0.1132 USD 0.1700 USD 0.1132 USD 0.1500 USD  0.1700 USD
 • เอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่น
 •   การถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยน AWS
  ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง Direct Connect สหรัฐฯ ทั้งหมด
  รีเจี้ยน
   แคนาดา (ภาคกลาง)  ยุโรปทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว โอซาก้า) เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง) เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)  เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)  เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน) แอฟริกา (เคปทาวน์)
  Chief Telecom LY, ไทเป 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0410 USD 0.0410 USD 0.0594 USD  0.1000 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
  Chunghwa Telecom, ไทเป, ไต้หวัน 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0410 USD 0.0410 USD 0.0594 USD 0.1000 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
  DCI JK3, อินโดนีเซีย  0.1062 USD  0.1062 USD 0.1062 USD 0.0547 USD  0.0594 USD  0.0484 USD  0.1306 USD  0.1306 USD 0.1306 USD 0.1770 USD 0.1923 USD 
  Equinix HK1, ฉวนวาน, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0420 USD 0.0410 USD 0.0594 USD 0.1000 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
  Equinix SG2, สิงคโปร์ 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0420 USD 0.0410 USD 0.0594 USD 0.1000 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
  Global Switch, สิงคโปร์ 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0420 USD 0.0410 USD 0.0594 USD 0.1000 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
  iAdvantage Mega-i, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0420 USD 0.0410 USD 0.0594 USD 0.1000 USD 0.1700 USD
  0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
  KINX, โซล 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0420 USD 0.0410 USD 0.0594 USD 0.1000 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
  LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, โซล 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0420 USD 0.0410 USD 0.0594 USD 0.1000 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
  Menara AIMS, กัวลาลัมเปอร์ 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0420 USD 0.0410 USD 0.0594 USD 0.1000 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD

  NTT Jakarta 2 Data Center, อินโดนีเซีย

  0.1062 USD  0.1062 USD 0.1062 USD 0.0547 USD  0.0594 USD  0.0484 USD 0.1306 USD  0.1306 USD 0.1306 USD 0.1770 USD 0.1923 USD
 • อินเดีย
 •   การถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยน AWS
  ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง Direct Connect สหรัฐฯ ทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  แคนาดา (ภาคกลาง)  ยุโรปทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว โอซาก้า) เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง) เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)  เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)  เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน) แอฟริกา (เคปทาวน์)
  GPX, มุมไบ 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD  0.0450 USD 0.1800 USD 0.1400 USD 0.1030 USD  0.1400 USD
  NetMagic DC2, บังคาลอร์ 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.0450 USD 0.1800 USD 0.1400 USD 0.1030 USD  0.1400 USD
  Sify Rabale, มุมไบ 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.0450 USD 0.1800 USD 0.1400 USD 0.1030 USD  0.1400 USD
  STT Delhi DC2, เดลี 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.0450 USD 0.1800 USD 0.1400 USD 0.1030 USD  0.1400 USD
  STT GDC India Pvt. Ltd. VSB, เจนไน 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.0450 USD 0.1800 USD 0.1400 USD 0.1030 USD  0.1400 USD
  STT Hyderabad DC1, ไฮเดอราบาด 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.0450 USD 0.1800 USD 0.1400 USD 0.1030 USD  0.1400 USD
 • อเมริกาใต้
 •   การถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยน AWS
  ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง Direct Connect รีเจี้ยนสหรัฐฯ ทั้งหมด แคนาดา (ภาคกลาง) ยุโรปทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว โอซาก้า) เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง) เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)  เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)  เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน) แอฟริกา (เคปทาวน์)
  Equinix RJ2, รีโอเดจาเนโร 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1600 USD 0.1100 USD 0.1900 USD 0.1600 USD  0.1600 USD
  Equinix SP4, เซาเปาลู  0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1600 USD 0.1100 USD 0.1900 USD 0.1600 USD  0.1600 USD
  Tivit, เซาเปาลู 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1600 USD 0.1100 USD 0.1900 USD 0.1600 USD  0.1600 USD
 • ออสเตรเลีย
 •                        
    การถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยน AWS
  ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง Direct Connect สหรัฐฯ ทั้งหมด
  รีเจี้ยน
  แคนาดา (ภาคกลาง)  รีเจี้ยนยุโรปทั้งหมด
  เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว โอซาก้า) เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง) เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)  เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)  เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน) แอฟริกา (เคปทาวน์)
  Equinix SY3, ซิดนีย์ 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1100 USD 0.1800 USD 0.0420 USD 0.1900 USD  0.1900 USD 
  Global Switch, ซิดนีย์ 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1100 USD 0.1800 USD 0.0420 USD 0.1900 USD  0.1900 USD 
  NEXTDC C1, แคนเบอร์รา 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1100 USD 0.1800 USD 0.0420 USD 0.1900 USD  0.1900 USD 
  NEXTDC M1, เมลเบิร์น 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1100 USD 0.1800 USD 0.0420 USD 0.1900 USD  0.1900 USD 
  NEXTDC P1, เพิร์ท 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1100 USD 0.1800 USD
  0.0420 USD 0.1900 USD  0.1900 USD 
  NEXTDC S2 ซิดนีย์
  0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1100 USD 0.1800 USD
  0.0420 USD 0.1900 USD  0.1900 USD

ราคาการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสำหรับ AWS Direct Connect

การถ่ายโอนข้อมูลเข้ามีค่าบริการอยู่ที่ 0.00 USD ต่อกิกะไบต์ที่ตำแหน่งที่ตั้ง Direct Connect ทั้งหมด

ข้อมูลสรุปประจำรีเจี้ยน - ราคาการถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO) สำหรับ AWS Direct Connect

การถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยน AWS
 
ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง Direct Connect สหรัฐฯ ทั้งหมด
รีเจี้ยน
แคนาดา (ภาคกลาง)  ยุโรปทั้งหมด
รีเจี้ยน
เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว โอซาก้า) เอเชียแปซิฟิก (โซล สิงคโปร์ ฮ่องกง) เอเชียแปซิฟิก (อินโดนีเซีย)  เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)  เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) ตะวันออกกลาง (บาห์เรน) แอฟริกา (เคปทาวน์)
ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect ใน:                      
สหรัฐอเมริกา 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0282 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD
0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1100 USD
แคนาดา 0.0200 USD 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1500 USD 0.1300 USD 0.1100 USD  0.1100 USD
ยุโรป 0.0200 USD 0.0300 USD 0.0200 USD 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1062 USD 0.0850 USD 0.1107 USD 0.1300 USD 0.1000 USD  0.1100 USD
ญี่ปุ่น 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0410 USD 0.0420 USD 0.0547 USD 0.1132 USD 0.1700 USD 0.1132 USD 0.1500 USD  0.1700 USD
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไต้หวัน 0.0491 USD 0.0500 USD 0.0600 USD 0.0410 USD 0.0410 USD 0.0594 USD  0.1000 USD 0.1700 USD
0.1107 USD 0.1500 USD  0.1600 USD
อินโดนีเซีย  0.1062 USD 0.1062 USD  0.1062 USD 0.0547 USD
0.0594 USD 0.0484 USD  0.1306 USD 0.1306 USD 0.1306 USD 0.1770 USD 0.1923 USD
อินเดีย 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0625 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD  0.0450 USD 0.1800 USD 0.1400 USD 0.1030 USD  0.1400 USD
อเมริกาใต้ 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1700 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1600 USD 0.1100 USD 0.1900 USD 0.1600 USD  0.1600 USD
ออสเตรเลีย 0.0600 USD 0.0600 USD 0.0600 USD 0.1132 USD 0.1107 USD 0.1306 USD 0.1100 USD 0.1800 USD 0.0420 USD 0.1900 USD  0.1900 USD
แอฟริกาใต้ 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1700 USD 0.1600 USD 0.1923 USD  0.1400 USD 0.1600 USD 0.1900 USD 0.1700 USD  0.1100 USD
ตะวันออกกลาง (บาห์เรน, อิสราเอล, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1000 USD 0.1500 USD 0.1500 USD 0.1700 USD  0.1030 USD 0.1600 USD 0.1900 USD 0.0900 USD  0.1700 USD

คุณจ่ายในอัตราคงที่ที่ 0.50 USD ต่อชั่วโมงสำหรับ VIF แต่ละรายการที่เปิดใช้งาน SiteLink ซึ่งเป็นจริงสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง ความเร็วในการเชื่อมต่อ และประเภทการเชื่อมต่อทั้งหมด และคุณต้องชำระเงินสำหรับชั่วโมงของ SiteLink แม้ว่าจะไม่ได้ส่งหรือรับข้อมูลก็ตาม

ค้นหาอัตราที่ใช้กับกรณีการใช้งานของคุณโดยค้นหาแถวที่แหล่งข้อมูลของคุณตั้งอยู่ จากนั้นกำหนดหาจุดที่ตัดกับคอลัมน์ที่แสดงถึงปลายทางของคุณ

        ปลายทาง          
ต้นทาง ยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไต้หวัน ญี่ปุ่น
ยุโรป 0.0200 USD 0.0282 USD 0.1000 USD 0.0300 USD 0.0850 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1107 USD 0.0900 USD 0.0600 USD
สหรัฐอเมริกา 0.0282 USD 0.0200 USD 0.1100 USD 0.0200 USD 0.0850 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1500 USD 0.0900 USD 0.0900 USD
ตะวันออกกลาง 0.1000 USD 0.1100 USD 0.0900 USD 0.1100 USD 0.1030 USD 0.1900 USD 0.1700 USD 0.1600 USD 0.1500 USD 0.1500 USD
แคนาดา 0.0300 USD 0.0200 USD 0.1100 USD 0.0200 USD 0.0850 USD 0.1300 USD 0.1100 USD 0.1500 USD 0.0900 USD 0.0900 USD
อินเดีย 0.0850 USD 0.0850 USD 0.1030 USD 0.0850 USD 0.0450 USD 0.1400 USD 0.1400 USD 0.1800 USD 0.1107 USD 0.1132 USD
ออสเตรเลีย 0.1300 USD 0.1300 USD 0.1900 USD 0.1300 USD 0.1400 USD 0.0420 USD 0.1900 USD 0.1900 USD 0.1107 USD 0.1132 USD
แอฟริกาใต้ 0.1100 USD 0.1100 USD 0.1700 USD 0.1100 USD 0.1400 USD 0.1900 USD 0.1100 USD 0.1600 USD 0.1600 USD 0.1700 USD
อเมริกาใต้ 0.1107 USD 0.1500 USD 0.1600 USD 0.1500 USD 0.1800 USD 0.1900 USD 0.1600 USD 0.1100 USD 0.1700 USD 0.1700 USD
ฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไต้หวัน 0.0900 USD 0.0900 USD 0.1500 USD 0.0900 USD 0.1107 USD 0.1107 USD 0.1600 USD 0.1700 USD 0.0410 USD 0.0420 USD
ญี่ปุ่น 0.0600 USD 0.0900 USD 0.1500 USD 0.0900 USD 0.1132 USD 0.1132 USD 0.1700 USD 0.1700 USD 0.0420 USD 0.0410 USD

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: ปริมาณงานที่สำคัญที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

คุณทำงานให้กับบริษัทผู้ผลิตขนาดกลางที่ย้ายระบบการจัดการสินค้าคงคลังไปยัง AWS ระบบนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของคุณ แต่ไม่จำเป็นต้องประมวลผลธุรกรรมในแบบเรียลไทม์ ยอดการเรียกเก็บเงิน AWS Direct Connect รายเดือนของคุณจะเป็นผลรวมของการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงและค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

การคำนวณค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงรายเดือนสำหรับ AWS Direct Connect

ลองสมมติตามคำแนะนำด้านความยืดหยุ่นของ AWS Direct Connect ว่าคุณทำงานร่วมกับคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect เพื่อติดตั้งใช้สถาปัตยกรรมที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าพอร์ตหนึ่งพอร์ตที่ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect สองแห่งแยกกัน (หนึ่งแห่งในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และอีกหนึ่งแห่งในโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ) ตำแหน่งที่ตั้งทั้งสองนี้เชื่อมโยงกับรีเจี้ยน AWS ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) ในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะเชื่อมต่อกับพอร์ตที่โฮสต์ 2 Gbps (กิกะบิตต่อวินาที) เสมอ แม้ว่าจะไม่มีการส่งหรือรับข้อมูลก็ตาม


จำนวนตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect

2 ตำแหน่งที่ตั้ง

พอร์ตที่ใช้ต่อตำแหน่งที่ตั้ง

1 พอร์ต

ประเภทพอร์ต

ที่โฮสต์

ความจุของพอร์ต

2 Gbps

อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง

0.66 USD ต่อชั่วโมง

ชั่วโมงที่เชื่อมต่อ

730 ชั่วโมง*
ค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงทั้งหมด
963.60 USD ต่อเดือน
(2 ตำแหน่งที่ตั้ง x 1 พอร์ตต่อตำแหน่งที่ตั้ง) x 0.66 USD ต่อชั่วโมง x 730 ชั่วโมง
* ในตัวอย่างนี้ เราถือว่า 8,760 ชั่วโมงในหนึ่งปี/12 เดือน = 730 ชั่วโมง

การคำนวณค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลรายเดือนสำหรับ AWS Direct Connect

ต้นทางของการรับส่งข้อมูลของคุณคืออินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ภายใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ที่ทำงานในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) อินสแตนซ์ EC2 นี้จะส่งข้อมูล 1 เทราไบต์ออกจาก AWS ในแต่ละเดือน และรับข้อมูล 2 เทราไบต์จากภายนอก AWS

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO)  

รีเจี้ยน AWS ที่ส่งข้อมูล

สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect

โคลัมบัส, โอไฮโอ

ข้อมูลที่ถ่ายโอนออก

1,024 GB*

อัตราการถ่ายโอนข้อมูลออก

0.02 USD ต่อชั่วโมง
ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกทั้งหมด
20.48 USD ต่อเดือน
  1,024 GB x 0.02 USD
* 1 TB = 1,024 GB

ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยัง AWS
ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยัง AWS ผ่าน AWS Direct Connect มีค่าบริการอยู่ที่ 0.00 USD ต่อ GB โดยไม่คำนึงถึงปริมาณและตำแหน่งที่ตั้ง

ค่าบริการ AWS Direct Connect ทั้งหมดสำหรับตัวอย่างที่ 1
จากผลลัพธ์เหล่านี้ ยอดการเรียกเก็บเงิน AWS Direct Connect รายเดือนของคุณมีมูลค่า 984.08 USD ต่อเดือน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจมาจากคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect หรือผู้ให้บริการรายอื่น

ค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงทั้งหมด

963.60 USD ต่อเดือน

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด

20.48 USD ต่อเดือน
รวมทั้งหมด 
984.08 USD ต่อเดือน
  963.60 USD + 20.48 USD
 

ตัวอย่างที่ 2: ปริมาณงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงสุด

คุณมีหน้าที่ดูแลเครือข่ายทั่วโลกสำหรับบริษัทเกมหน้าใหม่ที่กำลังมาแรง และคุณต้องออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ การเรียกเก็บเงิน AWS Direct Connect รายเดือนของคุณจะเป็นผลรวมของการใช้พอร์ตต่อชั่วโมงและค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลที่เกิดจากปริมาณงานของคุณ

การคำนวณค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงรายเดือนสำหรับ AWS Direct Connect
เมื่อได้รับคำปรึกษาจากคำแนะนำด้านความยืดหยุ่นของ AWS Direct Connect ในการออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด คุณจึงได้สร้างการเชื่อมต่อสองพอร์ตที่ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect สองแห่งที่แยกจากกันตามภูมิศาสตร์ (หนึ่งแห่งในนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซี และอีกหนึ่งแห่งในโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ) คุณกำลังใช้เกตเวย์ AWS Direct Connect เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกรีเจี้ยน AWS (ยกเว้นรีเจี้ยน AWS ในจีน) จากตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect เหล่านี้ ในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะเชื่อมต่อกับพอร์ตเฉพาะที่มีระบบสำรอง 10 Gbps (กิกะบิตต่อวินาที) เสมอ แม้ว่าจะไม่มีการส่งหรือรับข้อมูลก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณได้เลือกความจุของพอร์ตไว้แล้ว เพื่อที่ว่าหากการเชื่อมโยงใดๆ ถูกขัดจังหวะ การเชื่อมโยงอื่นๆ จะมีความจุส่วนเกินเพียงพอที่จะรับภาระเพิ่มเติมได้อย่างราบรื่น


จำนวนตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect

2 ตำแหน่งที่ตั้ง

พอร์ตที่ใช้ต่อตำแหน่งที่ตั้ง

2 พอร์ต

ประเภทพอร์ต

เฉพาะ

ความจุของพอร์ต

10 Gbps

อัตราการใช้พอร์ตต่อชั่วโมง

2.25 USD ต่อชั่วโมง

ชั่วโมงที่เชื่อมต่อ

730 ชั่วโมง*
ค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงทั้งหมด
6,570.00 USD ต่อเดือน
(2 ตำแหน่งที่ตั้ง x 2 พอร์ตต่อตำแหน่งที่ตั้ง) x 2.25 USD ต่อชั่วโมง x 730 ชั่วโมง
* ในตัวอย่างนี้ เราถือว่า 8,760 ชั่วโมงในหนึ่งปี/12 เดือน = 730 ชั่วโมง

การคำนวณค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลรายเดือนสำหรับ AWS Direct Connect

การรับส่งข้อมูลขาออกของคุณมาจาก Amazon VPC ขนาดใหญ่ 10 แห่งที่ตั้งอยู่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) ที่ถ่ายโอนข้อมูล 400 TB ออกจาก AWS และไปยังลูกค้าของคุณในแต่ละเดือน ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีการส่งข้อมูล 1 PB ไปยัง VPC เหล่านี้จากภายนอก AWS โดยใช้การเชื่อมต่อ AWS Direct Connect ของคุณ

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออก (DTO)  

รีเจี้ยน AWS ที่ส่งข้อมูล

สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

ตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect

165 Halsey St, นวร์ก

ข้อมูลที่ถ่ายโอนออก

409,600 GB*

อัตราการถ่ายโอนข้อมูลออก

0.02 USD ต่อ GB
ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกทั้งหมด
8,192.00 USD ต่อเดือน
  409,600 GB x 0.02 USD
* 1 TB = 1,024 GB

ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยัง AWS
ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดผ่าน AWS Direct Connect มีค่าบริการอยู่ที่ 0.00 USD ต่อ GB โดยไม่คำนึงถึงปริมาณ

ค่าบริการ AWS Direct Connect ทั้งหมดสำหรับตัวอย่างที่ 2
ตามสมมติฐานเหล่านี้ ค่าบริการ AWS Direct Connect รายเดือนของคุณจะอยู่ที่ 14,762.00 USD ต่อเดือน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจมาจากคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect หรือผู้ให้บริการรายอื่น

ค่าบริการพอร์ตต่อชั่วโมงทั้งหมด

6,570.00 USD ต่อเดือน

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด

8,192.00 USD ต่อเดือน
รวมทั้งหมด 
14,762.00 USD ต่อเดือน
  6,570.00 USD + 8,192.00 USD
 

สมมติว่าองค์กรของคุณได้ปรับใช้ AWS Direct Connect ณ ตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ในนิวยอร์กและอัมสเตอร์ดัม นอกจากการส่งข้อมูลไปยังทรัพยากรในรีเจี้ยน AWS ผ่านการเชื่อมต่อเหล่านี้แล้ว คุณยังต้องการส่งข้อมูลระหว่างรีเจี้ยนต่างๆ โดยใช้ SiteLink อีกด้วย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือผลรวมของชั่วโมง SiteLink และการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน SiteLink

การคำนวณชั่วโมง SiteLink

สมมติว่าในเดือนทั่วไป SiteLink มีการใช้งานแบบเต็มเวลาบนอินเทอร์เฟซเสมือน (VIF) สองอินเทอร์เฟซ ณ ตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่ง รวมถึงในเวลาที่ไม่มีข้อมูลไหลผ่านการเชื่อมต่อนี้ VIF สองอินเทอร์เฟซนี้ใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

จำนวนตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect
2 ตำแหน่งที่ตั้ง
VIF ที่เปิดใช้งาน SiteLink ต่อตำแหน่งที่ตั้ง 2 VIF
ชั่วโมงที่ใช้งานในหนึ่งเดือน 730*
อัตรารายชั่วโมงของ SiteLink 0.50 USD ต่อชั่วโมง
ค่าบริการทั้งหมดของ SiteLink 1,460.00 USD ต่อเดือน
(2 ตำแหน่งที่ตั้ง x 2 VIF ต่อตำแหน่งที่ตั้ง) * 730 ชั่วโมง * 0.50 USD = 1,460 USD
* ในตัวอย่างนี้ เราถือว่ามี 8,760 ชั่วโมงในหนึ่งปี / 12 เดือน = 730 ชั่วโมงต่อเดือน

การคำนวณการถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink

เดือนที่ผ่านมา ตำแหน่งที่ตั้งในนิวยอร์กของคุณส่งข้อมูล 60 TB ไปยังอัมสเตอร์ดัม และอัมสเตอร์ดัมก็ส่งข้อมูล 40 TB กลับมาที่นิวยอร์ก

ข้อมูลที่ส่งไปยังนิวยอร์ก 40,960 GB*
ข้อมูลที่ส่งไปยังอัมสเตอร์ดัม 61,440 GB
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ SiteLink ระหว่างสหรัฐฯ-ยุโรป 0.0282 USD ต่อ GB
ค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของ SiteLink 2,887.68 USD ต่อเดือน
(40,960 GB + 61,440 GB) x 0.0282 USD = 2,887.68 USD
* 1 TB = 1,024 GB
ค่าบริการทั้งหมดของ SiteLink

จากสมมติฐานเหล่านี้ ระบบจะเพิ่มยอด 4,347.68 USD ลงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของคุณสำหรับ SiteLink (นอกเหนือจากค่าบริการ AWS Direct Connect อื่นๆ ของคุณ)
SiteLink ทั้งหมด  1,460.00 USD ต่อเดือน
การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของ SiteLink  2,887.68 USD ต่อเดือน
รวมทั้งหมด 4,347.68 USD ต่อเดือน
1,460.00 USD + 2,887.68 USD = 4,347.68 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากร AWS Direct Connect เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เข้าสู่ระบบ AWS Management Console
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา