ราคา AWS Lambda

ราคาสำหรับระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณใช้กับฟังก์ชันของคุณ คุณสามารถจัดสรรหน่วยความจำในฟังก์ชันของคุณระหว่าง 128 MB ถึง 10,240 MB โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 MB ตารางด้านล่างมีตัวอย่างของราคาต่อ 1 ms ที่เกี่ยวข้องกับขนาดหน่วยความจำอื่น 

ตัวอย่างด้านล่างทุกตัวอย่างจะเป็นไปตามราคาในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

 • ตัวอย่างที่ 1

  หากคุณใช้งานฟังก์ชันไป 512MB ของหน่วยความจำ ซึ่งใช้งาน 3 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 1 วินาทีในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:
  หากคุณใช้งานฟังก์ชันไป 512MB ของหน่วยความจำ ซึ่งใช้งาน 3 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 1 วินาทีในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  ราคาการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00001667 USD ต่อ GB-วินาที และ Free Tier ใช้ฟรี 400,000 GB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 3 ล้าน * (1 วินาที) = 3,000,000 วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (GB-วินาที) = 3,000,000 * 512MB/1024 = 1,500,000 GB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด – ประมวลผลโหมด Free Tier = ค่าบริการประมวลผลรายเดือน GB- วินาที

  1,500,000 GB-วินาที – 400,000 GB-วินาที สำหรับ Free Tier = 1,100,000 GB-วินาที

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 1,100,000 * 0.00001667 USD = 18.34 USD

   

  ค่าบริการคำขอรายเดือน

  ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ และ Free Tier ใช้ฟรี 1 ล้านคำขอต่อเดือน

  คำขอทั้งหมด – คำขอ Free Tier = ค่าบริการคำขอต่อเดือน

  คำขอ 3 ล้านคำขอ – คำขอ Free Tier 1 ล้านคำขอ = ค่าบริการคำขอต่อเดือน 2 ล้านคำขอ

  ราคาคำขอรายเดือน = 2 ล้านคำขอ * 0.2 USD/ล้าน = 0.40 USD

   

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 18.34 USD + 0.40 USD = 18.74 USD ต่อเดือน

 • ตัวอย่างที่ 2

  หากคุณใช้งานฟังก์ชันไป 128MB ของหน่วยความจำ ซึ่งใช้งาน 30 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 200ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:
  หากคุณใช้งานฟังก์ชันไป 128MB ของหน่วยความจำ ซึ่งใช้งาน 30 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 200ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  ราคาการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00001667 USD ต่อ GB-วินาที และ Free Tier ใช้ฟรี 400,000 GB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 30 ล้าน * (0.2 วินาที) = 6,000,000 วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (GB-วินาที) = 6,000,000 * 128MB/1024 = 750,000 GB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด – ประมวลผลโหมด Free Tier = ค่าบริการประมวลผลรายเดือนเป็นวินาที

  750,000 GB-วินาที – 400,000 GB-วินาที สำหรับ Free Tier = 350,000 GB-วินาที

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 350,000 * 0.00001667 USD = 5.83 USD

   

  ค่าบริการคำขอรายเดือน

  ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ และ Free Tier ใช้ฟรี 1 ล้านคำขอต่อเดือน

  คำขอทั้งหมด – คำขอ Free Tier = ค่าบริการคำขอต่อเดือน

  คำขอ 30 ล้านคำขอ – คำขอ Free Tier 1 ล้านคำขอ = ค่าบริการคำขอต่อเดือน 29 ล้านคำขอ

  ราคาคำขอรายเดือน = 29 ล้านคำขอ * 0.2 USD/ล้าน = 5.80 USD

   

  ค่าบริการประมวลผลทั้งหมด

  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 5.83 USD + 5.80 USD = 11.63 USD ต่อเดือน

 • ตัวอย่างที่ 3

  ตัวอย่างนี้แสดงวิธีคำนวณค่าบริการเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันกับหน่วยความจำขนาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีอยู่ด้วยกันสามฟังก์ชัน แต่ละฟังก์ชันมีขนาดหน่วยความจำแตกต่างกันไปตามที่อธิบายด้านล่าง:
  ตัวอย่างนี้แสดงวิธีคำนวณค่าบริการเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันกับหน่วยความจำขนาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีอยู่ด้วยกันสามฟังก์ชัน แต่ละฟังก์ชันมีขนาดหน่วยความจำแตกต่างกันไปตามที่อธิบายด้านล่าง:

  ฟังก์ชัน 1

  128MB ของหน่วยความจำ ที่ใช้งาน 25 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน เป็นระยะเวลา 200ms ในแต่ละครั้ง

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 25 ล้าน * (0.2 วินาที) = 5 ล้านวินาที

  ฟังก์ชัน 2

  448MB ของหน่วยความจำ ที่ใช้งาน 5 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน เป็นระยะเวลา 500ms ในแต่ละครั้ง

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 5 ล้าน* (0.5 วินาที) = 2 ล้านวินาที

  ฟังก์ชัน 3

  1024MB ของหน่วยความจำ ที่ใช้งาน 2.5 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน เป็นระยะเวลา 1 วินาที ในแต่ละครั้ง

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 2.5 ล้าน * (1 วินาที) = 2.5 ล้านวินาที

   

  หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  AWS Lambda ปรับเวลาประมวลผลทั้งหมดเป็น GB-วินาที จากนั้นรวมผลรวมของฟังก์ชันทั้งหมด

  ฟังก์ชัน 1 (GB-วินาที) = 5 ล้านวินาที * (128MB/1024) = 625,000 GB-วินาที

  ฟังก์ชัน 2 (GB-วินาที) = 2.5 ล้านวินาที * (448MB/1024) = 1,093,750 GB-วินาที

  ฟังก์ชัน 3 (GB-วินาที) = 2.5 ล้านวินาที * (1024MB/1024) = 2,500,000 GB-วินาที

  การใช้งานการประมวลผลทั้งหมดรายเดือน (GB-วินาที) = 4,218,750 GB-วินาที

   

  ราคาการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00001667 USD ต่อ GB-วินาที และ Free Tier ใช้ฟรี 400,000 GB-วินาที

  การใช้งานการประมวลผลที่เรียกเก็บรายเดือน = การใช้งานการประมวลผลทั้งหมดรายเดือน – การใช้งาน Free Tier

  การใช้งานการประมวลผลที่เรียกเก็บรายเดือน = 4,218,750 – 400,000 = 3,818,750 GB-วินาที

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 3,818,750 * 0.00001667 = 63.66 USD

   

  ค่าบริการคำขอรายเดือน

  ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ และ Free Tier ใช้ฟรี 1 ล้านคำขอต่อเดือน

  คำขอทั้งหมด – คำขอ Free Tier = ค่าบริการคำขอต่อเดือน

  คำขอ (25 ล้าน+5 ล้าน+2.5 ล้าน) – คำขอ Free Tier 1 ล้าน = ค่าบริการคำขอต่อเดือน 31.5 ล้านคำขอ

  ราคาคำขอรายเดือน = 31.5 ล้านคำขอ * 0.2 USD/ล้าน = 6.30 USD

   

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 63.66 USD + 6.30 USD = 69.96 USD ต่อเดือน

* การคิดค่าบริการระยะเวลาจะใช้กับโค้ดที่ทำงานในตัวจัดการของฟังก์ชัน เช่นเดียวกับโค้ดเริ่มต้นที่มีการประกาศภายนอกตัวจัดการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับโมเดลการเขียนโปรแกรมของ Lambda 

ราคากระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน

คุณสามารถเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับฟังก์ชัน Lambda เพื่อให้คุณสามารถควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว กระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานจะเริ่มต้นฟังก์ชันต่างๆ และพร้อมตอบสนองภายในเวลามิลลิวินาทีสองหลัก คุณจะชำระเงินตามจำนวนกระบวนการทำงานพร้อมกันที่คุณกำหนดค่าและตามรอบระยะเวลาที่คุณกำหนดค่า เมื่อเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับฟังก์ชันของคุณและคุณได้ดำเนินการแล้ว คุณยังต้องชำระเงินตามคำขอและระยะเวลาโดยอิงตามราคาด้านล่าง หากกระบวนการทำงานพร้อมกันสำหรับฟังก์ชันของคุณเกินกว่ากระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ ระบบจะเรียกเก็บเงินกับคุณสำหรับค่าดำเนินการฟังก์ชันส่วนเกินในอัตราที่ระบุไว้ในหัวข้อ ราคา AWS Lambda ด้านล่าง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน โปรดไปที่เอกสารประกอบ

กระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน จะคำนวณจากเวลาที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันจนกว่าจะปิดใช้งาน ปัดเศษขึ้นให้ใกล้เคียง 5 นาทีที่สุด ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณจัดสรรให้กับฟังก์ชันของคุณ และจำนวนกระบวนการทำงานพร้อมกันที่คุณกำหนดไว้

ระยะเวลาจะคำนวณจากเวลาที่โค้ดของคุณเริ่มทำงานจนโค้ดส่งกลับหรือสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน โดยปัดเศษขึ้นให้ใกล้เคียง 1ms** ที่สุด ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณใช้กับฟังก์ชันของคุณ

Lambda free tier ใช้ไม่ได้กับฟังก์ชันที่เปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน หากคุณเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับฟังก์ชันของคุณ และคุณได้ดำเนินการแล้ว คุณจะต้องชำระเงินตามคำขอและระยะเวลาโดยอิงตามราคาด้านล่าง

ตัวอย่างด้านล่างทุกตัวอย่างจะเป็นไปตามราคาในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

** การคิดค่าบริการระยะเวลาจะใช้กับโค้ดที่ทำงานในตัวจัดการของฟังก์ชัน เช่นเดียวกับโค้ดเริ่มต้นที่มีการประกาศภายนอกตัวจัดการ สำหรับฟังก์ชันที่ถูกกำหนดค่าด้วยกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานนั้น AWS Lambda จะนำสภาพแวดล้อมการดำเนินการกลับมาใช้ใหม่เป็นระยะ และเรียกใช้โค้ดเริ่มต้นของคุณอีกครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับโมเดลการเขียนโปรแกรมของ Lambda  

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลและอื่นๆ

การถ่ายโอนข้อมูล
การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” ไปยังและ “ออก” จากฟังก์ชัน AWS Lambda จากนอกรีเจี้ยนที่ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวจะมีค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูล EC2 ตามที่ระบุไว้ที่นี่ข้างใต้หัวข้อ “การถ่ายโอนข้อมูล”

ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS, Amazon EFS หรือ Amazon SimpleDB และฟังก์ชัน AWS Lambda ในรีเจี้ยน AWS เดียวกันจะไม่มีค่าบริการ การใช้งาน VPC หรือการเชื่อมต่อ VPC ในระดับเดียวกันกับฟังก์ชัน AWS Lambda จะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ที่นี่

ค่าบริการเพิ่มเติม
คุณอาจต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมหากฟังก์ชัน Lambda ของคุณใช้บริการอื่นๆ ของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากฟังก์ชัน Lambda อ่านและเขียนข้อมูลไปยังและจาก Amazon S3 จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณสำหรับคำขออ่าน/เขียนและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3

สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง


เครื่องคำนวณ


ราคา Lambda@Edge

ฟังก์ชัน Lambda@Edge จะมีการตรวจวัดที่ความละเอียด 1ms

ตัวอย่างราคา Lambda@Edge

 • ตัวอย่างที่ 1

  หากคุณใช้งานฟังก์ชัน Lambda@Edge 10 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 10ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:
  หากคุณใช้งานฟังก์ชัน Lambda@Edge 10 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 10ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00000625125 USD ต่อ 128MB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 10 ล้าน * (0.01 วินาที) = 100,000 วินาที

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 100,000 * 0.00000625125 USD = 0.63 USD


  ค่าบริการคำขอรายเดือน

  ค่าบริการคำขอรายเดือนคือ 0.60 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ

  ค่าบริการคำขอรายเดือน = 10 ล้านคำขอ * 0.6 USD/ล้าน = 6.00 USD
   

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 0.63 USD + 6.00 USD = 6.63 USD ต่อเดือน

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS