Báo cáo Yêu cầu thông tin Amazon

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015:

Subpoenas: 725
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 290
Phản hồi một phần: 273
Không phản hồi: 162

Lệnh khám: 96
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 46
Phản hồi một phần: 45
Không phản hồi: 5

Lệnh khác của tòa: 61
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 29
Phản hồi một phần: 12
Không phản hồi: 20

Yêu cầu an ninh quốc gia: 0-249

Yêu cầu không thuộc Hoa Kỳ: 78
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 15
Phản hồi một phần: 3
Không phản hồi: 60

Yêu cầu xóa bỏ: 0
Cách Amazon đã phản hồi:
Phản hồi đầy đủ: 0
Phản hồi một phần: 0
Không phản hồi: 0