Các chuyên gia về Đối tác AWS luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi và thảo luận về cách thức mà các đối tác có thể trợ giúp tổ chức của bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng một ngày làm việc.

Dấu hoa thị (*) cho biết thông tin bắt buộc.

Vui lòng cung cấp địa chỉ email công ty của bạn để chúng tôi gửi yêu cầu thông tin đến đúng liên hệ.
Vui lòng nêu các dịch vụ AWS mà bạn quan tâm, (các) trường hợp sử dụng và/hoặc ước tính mức sử dụng.

Mạng lưới đối tác AWS (APN) là cộng đồng đối tác toàn cầu nhằm thúc đẩy các chương trình, chuyên môn và tài nguyên để xây dựng, tiếp thị và bán các dịch vụ của khách hàng.

Mạng lưới đối tác AWS