ราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการ

อินสแตนซ์ตามความต้องการทำให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับฐานข้อมูลตามชั่วโมงโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและการวางแผนอันซับซ้อน รวมถึงการซื้อความจุฐานข้อมูลล่วงหน้าโดยที่คุณยังไม่ต้องการ ราคาตามความต้องการทำให้คุณสามารถชำระค่าบริการตามที่คุณใช้งานจริง และเหมาะสำหรับการพัฒนา การทดสอบ และปริมาณงานอื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานสั้น

ราคาอินสแตนซ์ใช้กับอินสแตนซ์หลัก ซึ่งใช้สำหรับเขียนและอ่านปริมาณงาน และการจำลองแบบ Amazon Neptune ซึ่งใช้สำหรับอ่านขนาดและปรับปรุงการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด Neptune ใช้สถาปัตยกรรม Multi-AZ เพื่อใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับแบบจำลองตัวใดตัวหนึ่งของคุณ หากเกิดเหตุขัดข้อง ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ Multi-AZ คือค่าใช้จ่ายของอินสแตนซ์หลักบวกค่าใช้จ่ายของแบบจำลอง Neptune แต่ละตัว เพื่อขยายความพร้อมใช้งานสูงสุด เราขอแนะนำให้วางแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งตัวใน Availability Zone อื่นที่ไม่ใช่อินสแตนซ์หลัก

T3 CPU Credit

อินสแตนซ์ Amazon Neptune T3 DB รันในโหมดไร้ขีดจำกัด ซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ มีการเรียกเก็บ CPU Credit ที่ 0.15 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคาของ CPU Credit เท่ากับกับอินสแตนซ์ T3 ในทุกเขต 

พื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลและ IO

พื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยฐานข้อมูล Amazon Neptune ของคุณจะถูกเรียกค่าบริการต่อ GB ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้น และ IO ที่ใช้งานจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่อส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งล้านคำขอ คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะพื้นที่จัดเก็บและ IO ที่ฐานข้อมูล Neptune ของคุณใช้งาน และไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับ Amazon Neptune คือพื้นที่จัดเก็บที่เชื่อมโยงกับการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติของคุณ และสแนปช็อตของคลัสเตอร์ฐานข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าเริ่มขึ้น การเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำรองของคุณหรือการบันทึกสแนปช็อตของคลัสเตอร์ฐานข้อมูล จะช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่ใช้งาน

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองจะได้รับการจัดสรรตามเขต เนื้อที่ทั้งหมดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองจะเท่ากับผลรวมของพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลสำรองทั้งหมดในเขตนั้น
 • การย้ายสแนปช็อตฐานข้อมูลไปยังรีเจี้ยนอื่นจะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่จัดสรรไว้ในรีเจี้ยนปลายทาง
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100% ของพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล Neptune ทั้งหมดของคุณสำหรับคลัสเตอร์ฐานข้อมูล Neptune แต่ละคลัสเตอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองหากระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณคือ 1 วัน และไม่มีสแน็ปช็อตที่เกินช่วงระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมถึงสแน็ปช็อตที่คุณจัดเก็บหลังจากที่คลัสเตอร์ฐานข้อมูลถูกลบจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราข้างต้น

การโอนถ่ายข้อมูล

ราคาที่ด้านล่างนี้เป็นไปตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จาก Amazon Neptune

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon Neptune กับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ใน Availability Zone เดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Availability Zone เพื่อการจำลองแบบของการปรับใช้ Multi-AZ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • อินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ที่อยู่นอก VPC: สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon EC2 กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในเขตเดียวกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการเข้าหรือออกของอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าหรือออกจากอินสแตนซ์ Amazon EC2 เท่านั้น และต้องเสียค่าบริการมาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายในเขตของ Amazon EC2 (0.01 USD ต่อ GB ที่เข้า/ออก)
 • อินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ที่อยู่ใน VPC: สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon EC2 กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในเขตเดียวกัน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายในเขตทั้งขาเข้าและขาออกของอินสแตนซ์ Amazon EC2

Amazon Neptune Workbench

ราคาด้านล่างนี้เป็นราคาต่อชั่วโมงอินสแตนซ์ที่ทำงานในสถานะพร้อม

ตัวอย่างราคา

สมมติว่าฐานข้อมูล Neptune ของคุณทำงานบนอินสแตนซ์ db.r4.large (ตามความต้องการ) ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณจัดเก็บข้อมูล 50 GB โดยมีข้อมูลสำรอง 100 GB ทำ I/O 200 ล้านรายการต่อเดือน โดยมีการถ่ายโอนข้อมูลเข้า 50 GB ต่อเดือน และการถ่ายโอนข้อมูลออก 10 GB ต่อเดือน

 • ราคาตามความต้องการสำหรับอินสแตนซ์ db.r4.large คือ 0.348 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณสำหรับสองอินสแตนซ์จะเท่ากับ 250.56 USD (0.348 USD * 24 * 30)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บของคุณจะเท่ากับ 0.10 USD ต่อ GB ต่อเดือน ดังนั้น สำหรับพื้นที่จัดเก็บ 50 GB ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (30 วัน) ของคุณจะเท่ากับ 5 USD (0.10 USD * 50) ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง 50GB แรก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่เหลืออยู่ 50 GB จะเท่ากับ 1.05 USD (0.021 USD * 50)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับ I/O ของคุณจะเท่ากับ 0.20 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอ ดังนั้น สำหรับ I/O 200 ล้านรายการต่อเดือนของคุณ ค่าใช้จ่ายของคุณจะเท่ากับ 40 USD (0.20 USD * 200)
 • ไม่มีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าในฐานข้อมูล Neptune ของคุณ การถ่ายโอนข้อมูลออกไม่เกิน 1 GB/เดือนไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออก 9.999 TB/เดือนครั้งต่อไป ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 0.12 USD ต่อ GB ต่อเดือน
 • ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกจะเท่ากับ 1.08 USD (0.12 USD * 9)

ยอดค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับ Neptune ในตัวอย่างนี้จะเท่ากับ 297.69 USD (250.56 USD สำหรับอินสแตนซ์ + 5.00 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บ + 1.05 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง + 40.00 USD สำหรับ I/O + 1.08 USD สำหรับถ่ายโอนข้อมูลออก)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

สำรวจทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Neptune

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Neptune บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้