Bắt đầu sử dụng nhanh chóng AWS với AWS SDK cho .NET. SDK giúp việc viết mã không còn phức tạp bằng cách cung cấp các API .NET cho các dịch vụ AWS, bao gồm Amazon S3, Amazon EC2, Amazon DynamoDB và nhiều dịch vụ khác. Bạn có thể tải xuống SDK từ NuGet hoặc cài đặt bằng gói MSI, vốn cũng bao gồm các phiên bản AWS Toolkit cho Microsoft Visual Studio 2013 và 2015 cũng như các Công cụ AWS cho Windows PowerShell.

AWS SDK cho .NET nay được cung cấp dưới dạng nhiều gói cụ thể theo dịch vụ trên NuGet. Tên các gói mẫu gồm có AWSSDK.EC2, AWSSDK.S3 và AWSSDK.DynamoDB. Mỗi gói trong số này đều phụ thuộc vào AWSSDK.Core, vốn sẽ tự động được cài đặt trong dự án của bạn nếu bạn tham chiếu bất kỳ gói nào trong các gói dịch vụ này trong NuGet Package Manager.

Cài đặt từ NuGet »

NuGet là phương thức được khuyến nghị để cài đặt các gói AWS SDK cho .NET. NuGet Package Manager sẽ cài đặt đúng tập hợp bộ phận cho loại dự án của bạn – .NET 3.5, 4.5 hay Portable Class Library.

Tải xuống Trình cài đặt MSI »

Nếu muốn sử dụng trình cài đặt MSI, bạn có thể tải xuống trình này bằng cách nhấp vào nút bên trên. Trình cài đặt cũng bao gồm AWS Toolkit for Visual Studio và các Công cụ AWS cho Windows PowerShell. Trình cài đặt bao gồm các tập hợp bộ phận cho .NET 3.5 và 4.5.

Theo dõi @awsfornet trên Twitter

Hỗ trợ .NET Core, bao gồm hỗ trợ phát triển ứng dụng serverless

Việc hỗ trợ .NET Core giúp tạo điều kiện phát triển các ứng dụng C# serverless bằng cách sử dụng AWS LambdaAmazon API Gateway bằng mô hình lập trình không đồng bộ cho tiêu chuẩn .NET 1.3 trở lên.

Amazon S3 TransferUtility

Thông qua một API đơn giản, Amazon S3 TransferUtility sẽ đạt được thông lượng, hiệu năng và độ ổn định cao hơn bằng cách tận dụng hiệu quả hơn các tác vụ tải lên nhiều phần Amazon S3 đa luồng.

Mã hóa phía ứng dụng khách Amazon S3

AmazonS3EncryptionClient sẽ mã hóa dữ liệu trên ứng dụng khách trước khi tải lên Amazon S3 đồng thời sẽ giải mã khi truy xuất dữ liệu đó. Cả hai chức năng đều sử dụng khóa mã hóa chính riêng được lưu trữ cục bộ.

Object Persistence Framework của Amazon DynamoDB

Object Persistence Framework sẽ loại bỏ nhu cầu chuyển đổi dữ liệu cấp ứng dụng và giải pháp phần mềm trung gian tùy chỉnh bằng cách ánh xạ các lớp .NET với các mục Amazon DB để lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

ArchiveTransferManager của Amazon Glacier

Glacier ArchiveTransferManager sẽ giúp bạn dễ dàng truyền dữ liệu vào và ra khỏi Amazon Glacier bằng cách tự động chia các tệp lớn thành từng phần và các tính toán giá trị tổng kiểm thông qua API cấp cao.

Hỗ trợ Portable Class Library và dự án Xamarin

AWS SDK cho .NET được cung cấp kèm theo tập hợp bộ phận được dựng không chỉ cho các Framework .NET 3.5 và .NET 4.5 mà còn cả các Portable Class Library để sử dụng trong các dự án .NET di động. SDK được xây dựng và kiểm thử trên nhiều môi trường, trong đó có Windows Store, Windows Phone 8.1 và Xamarin trên iOS và Android. Để bắt đầu sử dụng, bạn chỉ cần thêm gói NuGet mong muốn vào tùy chọn dự án.

Session State Provider của Amazon DynamoDB

Loại bỏ sự bế tắc về quy mô trạng thái phiên bằng cách lưu trữ trạng thái phiên ASP .NET trong DynamoDB.


Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng .NET »

Khám phá thêm về sử dụng .NET với AWS trong Trung tâm nhà phát triển .NET »

Bắt đầu viết mã nhanh với AWS Toolkit for Microsoft Visual Studio »

Tìm hiểu chi tiết về SDK mới nhất trong Nhật ký thay đổi »

Phân tích mã nguồn trong Kho lưu trữ GitHub »


Bạn có quan tâm đến việc chạy ứng dụng Microsoft Windows Server hoặc Windows Server, ví dụ như Microsoft SQL Server hay Microsoft SharePoint trên AWS và muốn Đại diện bán hàng AWS tiếp xúc thêm với bạn về dự án CNTT của bạn không? Vui lòng Liên hệ chúng tôi.