พื้นฐาน นักพัฒนา ธุรกิจ องค์กร
ราคา รวมทั้ง มากกว่า 29 ดอลลาร์
- หรือ -
  • 3% ของการใช้งาน AWS รายเดือน
ตัวอย่างราคา

สำหรับ 2,000 ดอลลาร์ ในการใช้งาน AWS รายเดือน:

2,000 ดอลลาร์ x 3% 60 ดอลลาร์
(3% ของการใช้งาน AWS)
ทั้งหมด: 60 ดอลลาร์
มากกว่า 100 ดอลลาร์
- หรือ -
  • 10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0 ดอลลาร์ – 10,000 ดอลลาร์ แรก
  • 7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์ – 80,000 ดอลลาร์
  • 5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 80,000 ดอลลาร์ – 250,000 ดอลลาร์
  • 3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 250,000 ดอลลาร์
ตัวอย่างราคา

สำหรับ 85,000 ดอลลาร์ ในการใช้งาน AWS รายเดือน:

10,000 ดอลลาร์ x 10% 1,000 ดอลลาร์
(10% ของการใช้งาน 0 ดอลลาร์ – 10,000 ดอลลาร์ แรก)
+ 70,000 ดอลลาร์ x 7% 4,900 ดอลลาร์
(7% ของการใช้งานตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์ – 80,000 ดอลลาร์)
+ 5,000 ดอลลาร์ x 5% 250 ดอลลาร์
(5% ของการใช้งานตั้งแต่ 80,000 ดอลลาร์ – 250,000 ดอลลาร์)
+ 0 ดอลลาร์ x 3% 0 ดอลลาร์
(3% ของการใช้งานมากกว่า 250,000 ดอลลาร์)
ทั้งหมด: 6,150 ดอลลาร์
มากกว่า 15,000 ดอลลาร์
- หรือ -
  • 10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0 ดอลลาร์ – 150,000 ดอลลาร์ แรก
  • 7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 150,000 ดอลลาร์ – 500,000 ดอลลาร์
  • 5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 500,000 ดอลลาร์ – 1 ล้านดอลลาร์
  • 3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์
ตัวอย่างราคา

สำหรับ 1.2 ล้าน ดอลลาร์ ในการใช้งาน AWS รายเดือน:

150,000 ดอลลาร์ x 10% 15,000 ดอลลาร์
(10% ของ 0 ดอลลาร์ – 150,000 ดอลลาร์ แรกของการใช้งาน)
+ 350,000 ดอลลาร์ x 7% 24,500 ดอลลาร์
(7% ของการใช้งานตั้งแต่ 150,000 ดอลลาร์ – 500,000 ดอลลาร์)
+ 500,000 ดอลลาร์ x 5% 25,000 ดอลลาร์
(5% ของการใช้งานตั้งแต่ 500,000 ดอลลาร์ – 1 ล้านดอลลาร์)
+ 200,000 ดอลลาร์ x 3% 6,000 ดอลลาร์
(3% ของการใช้งานมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์)
ทั้งหมด: 70,500 ดอลลาร์

แผน AWS Support ทุกแผนมีบัญชีและกรณีการสนับสนุนการเรียกเก็บเงินไม่จำกัดจำนวน แผนมีระยะเวลาขั้นต่ำ 30 วันโดยไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว

ระบบจะคำนวณการเรียกเก็บเงินของ Support ตามแต่ละบัญชี ไม่ว่าจะเลือกใช้แผนใด ลูกค้าแผน Enterprise Support สามารถรวมบัญชีที่เปิดใช้หลายบัญชีในการคำนวณการเรียกเก็บเงินรวมรายเดือนได้

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับแผน Developer Support, Business Support และ Enterprise Support จะอิงจากค่าใช้จ่ายในการใช้งาน AWS ในแต่ละเดือน โดยมีการกำหนดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของแต่ละเดือนไว้ด้วย

เมื่อค่าใช้จ่าย AWS เพิ่มขึ้น คุณจะได้รับส่วนลดตามปริมาณตามค่าใช้จ่าย AWS Support


เมื่อคุณชำระเงินเพื่อประมวลผลด้วยอินสแตนซ์และโหนดแบบเหมาจ่ายไว้ล่วงหน้าในบริการต่างๆ เช่น Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon ElastiCache หรือบริการอื่นๆ และสมัครใช้แผน AWS Support แบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว (ล่วงหน้า) สำหรับทรัพยากรที่ชำระเงินล่วงหน้าจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าใช้จ่าย AWS Support ในเดือนที่คุณซื้อทรัพยากร นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายรายชั่วโมงสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าใช้จ่าย AWS Support ในแต่ละเดือน

หากคุณมีทรัพยากรแบบเหมาจ่ายอยู่แล้วเมื่อลงชื่อสมัครใช้งานแผน Support ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว (ล่วงหน้า) สำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายซึ่งจัดสรรในช่วงเวลาที่เหมาจ่ายจะรวมอยู่ในการคำนวณราคาของเดือนแรกที่ใช้งาน AWS Support ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับ 3 ปีในวันที่ 1 มกราคมและลงชื่อสมัครใช้งานแผน Business Support ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีเดียวกัน ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 75% ที่คุณชำระในเดือนมกราคมจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าใช้จ่ายของ Support สำหรับเดือนตุลาคม