ราคาของแผน AWS Support

รวมแผน Support พื้นฐานด้วย

นักพัฒนา

- หรือ -

ธุรกิจ

- หรือ -

องค์กร

- หรือ -

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับนักพัฒนา

สำหรับ 2,000 USD ในการใช้งาน AWS รายเดือน:

2,000 USD x 3% = 60 USD

(3% ของการใช้งาน AWS)

____________

ทั้งหมด = 60 USD

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับธุรกิจ

สำหรับ 85,000 USD ในการใช้งาน AWS รายเดือน:

10,000 USD x 10% = 1,000 USD

(10% ของการใช้งาน 0-10,000 USD แรก)

+ 70,000 USD x 7% = 4,900 USD

(7% ของการใช้งานตั้งแต่ 10,000-80,000 USD)

+ 5,000 USD x 5% = 250 USD

(5% ของการใช้งานตั้งแต่ 80,000-250,000 USD)

+ 0 x 3% = 0 USD

(3% ของการใช้งานที่สูงกว่า 250,000 USD)

____________

ทั้งหมด = 6,150 USD

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับองค์กร

สำหรับ 1.2 ล้าน USD ในการใช้งาน AWS รายเดือน:

150,000 USD x 10% = 15,000 USD

(10% ของการใช้งาน 0-150,000 USD แรก)

+ 350,000 USD x 7% = 24,500 USD

(7% ของการใช้งานตั้งแต่ 150,000-500,000 USD)

+ 500,000 USD x 5% = 25,000 USD

(5% ของการใช้งานตั้งแต่ 500,000 USD - 1 ล้าน USD)

+ 200,000 USD x 3% = 6,000 USD

(3% ของการใช้งานที่สูงกว่า 1 ล้าน USD)

____________

ทั้งหมด = 70,500 USD

แผน AWS Support ทุกแผนมีบัญชีและกรณีการสนับสนุนการเรียกเก็บเงินแบบไม่จำกัดจำนวน และแผนดังกล่าวไม่มีสัญญาระยะยาว

ระบบจะคำนวณการเรียกเก็บเงินของ Support ตามแต่ละบัญชี ไม่ว่าจะเลือกใช้แผนใด ลูกค้าแผน Enterprise Support สามารถรวมบัญชีที่เปิดใช้หลายบัญชีในการคำนวณการเรียกเก็บเงินรวมรายเดือนได้

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับแผน Developer Support, Business Support และ Enterprise Support จะอิงจากค่าใช้จ่ายในการใช้งาน AWS ในแต่ละเดือน โดยมีการกำหนดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของแต่ละเดือนไว้ด้วย

เมื่อค่าใช้จ่าย AWS เพิ่มขึ้น คุณจะได้รับส่วนลดตามปริมาณตามค่าใช้จ่าย AWS Support ของคุณ

การสนับสนุนการซื้อสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่าย

เมื่อคุณชำระเงินเพื่อประมวลผลด้วยอินสแตนซ์และโหนดแบบเหมาจ่ายไว้ล่วงหน้าในบริการต่างๆ เช่น Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon ElastiCache หรือบริการอื่นๆ และสมัครใช้แผน AWS Support แบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว (ล่วงหน้า) สำหรับทรัพยากรที่ชำระเงินล่วงหน้าจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าใช้จ่าย AWS Support ในเดือนที่คุณซื้อทรัพยากร นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายรายชั่วโมงสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าใช้จ่าย AWS Support ในแต่ละเดือน

หากคุณมีทรัพยากรแบบเหมาจ่ายอยู่แล้วเมื่อลงชื่อสมัครใช้งานแผน Support ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว (ล่วงหน้า) สำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายซึ่งจัดสรรในช่วงเวลาที่เหมาจ่ายจะรวมอยู่ในการคำนวณราคาของเดือนแรกที่ใช้งาน AWS Support ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับ 3 ปีในวันที่ 1 มกราคมและลงชื่อสมัครใช้งานแผนสนับสนุนทางธุรกิจในวันที่ 1 ตุลาคมของปีเดียวกัน ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 75% ที่คุณชำระในเดือนมกราคมจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าใช้จ่ายของการสนับสนุนสำหรับเดือนตุลาคม