ราคาของแผน AWS Support

รวมแผน Support พื้นฐานด้วย

นักพัฒนา

- หรือ -

ธุรกิจ

- หรือ -

องค์กร

- หรือ -

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับนักพัฒนา

สำหรับ 2,000 USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

2,000 USD x 3% = 60 USD

(3% ของค่าบริการ AWS)

____________

ทั้งหมด = 60 USD

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับธุรกิจ

สำหรับ 85,000 USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

10,000 USD x 10% = 1,000 USD

(10% ของค่าบริการ 0 - 10,000 USD แรก)

+ 70,000 USD x 7% = 4,900 USD

(7% ของค่าบริการจาก 10,000 - 80,000 USD)

+ 5,000 USD x 5% = 250 USD

(5% ของค่าบริการจาก 80,000 - 250,000 USD)

+ 0 x 3% = 0 USD

(3% ของค่าบริการมากกว่า 250,000 USD)

____________

ทั้งหมด = 6,150 USD

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับองค์กร

สำหรับ 1.2 ล้าน USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

150,000 USD x 10% = 15,000 USD

(10% ของค่าบริการ 0 - 150,000 USD แรก)

+ 350,000 USD x 7% = 24,500 USD

(7% ของค่าบริการจาก 150,000 - 500,000 USD)

+ 500,000 USD x 5% = 25,000 USD

(5% ของค่าบริการจาก 500,000 - 1 ล้าน USD)

+ 200,000 USD x 3% = 6,000 USD

(3% ของค่าบริการมากกว่า 1 ล้าน USD)

____________

ทั้งหมด = 70,500 USD

แผนของ AWS Support แบบชำระเงินทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินรายเดือน โดยไม่มีสัญญาระยะยาว ค่าธรรมเนียมของ AWS Support จะคำนวณตามแต่ละบัญชีสำหรับแผน Support ทางธุรกิจและนักพัฒนา สำหรับบริการ Support สำหรับองค์กร คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามค่าบริการ AWS รวบยอดรายเดือนสำหรับ ID บัญชีทั้งหมดที่สมัครรับบริการ Support สำหรับองค์กร

ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับแผน Support สำหรับนักพัฒนา ธุรกิจและองค์กรจะคำนวณตามค่าบริการทั้งหมดของ AWS ในแต่ละเดือน (ก่อนหักส่วนลดหรือเครดิตใด ๆ) ค่าบริการของ AWS บางส่วน ซึ่งรวมถึงบริการ AWS Support, AWS Managed Services, AWS Marketplace, AWS Professional Services และ AWS Training and Certification จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ AWS Support

ค่าธรรมเนียมของ AWS Support จะมีมูลค่ามากกว่า (ก) ค่าธรรมเนียมรายเดือนขั้นต่ำที่ระบุ หรือ (ข) เปอร์เซ็นต์ของค่าบริการ AWS รายเดือน ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากคุณยกเลิกการสมัครรับบริการ AWS Support ภายใน 30 วันนับวันที่ลงทะเบียน คุณจะยังคงต้องชำระค่าบริการที่มากกว่าค่าบริการขั้นต่ำรายเดือนหรือเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการ AWS ในช่วงเวลาที่คุณลงทะเบียน AWS ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการ AWS Support กับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วยกเลิกบริการ AWS Support บ่อยครั้ง

การสนับสนุนการซื้อสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่าย

เมื่อคุณชำระเงินค่า Savings Plans, อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและโหนดสำหรับ Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache, Amazon Elasticsearch, Amazon DynamoDB (และบริการของ AWS อื่นใดที่มีทรัพยากรแบบเหมาจ่ายดังกล่าว) ไว้ล่วงหน้า และสมัครใช้แผน AWS Support แบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายแต่ละรายการจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ AWS Support ในเดือนที่คุณซื้อทรัพยากร นอกจากนี้ ค่าบริการที่เกิดซ้ำในทรัพยากรเหล่านี้จะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ AWS Support สำหรับเดือนที่เกิดค่าบริการเหล่านี้

หากคุณมีทรัพยากรแบบเหมาจ่ายอยู่แล้วเมื่อลงชื่อสมัครใช้งานแผน AWS Support แบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายซึ่งจัดสรรในช่วงเวลาที่เหมาจ่ายจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของเดือนแรกที่ใช้งาน AWS Support ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้วทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับ Amazon EC2 เป็นระยะเวลาสามปีในวันที่ 1 มกราคม และลงชื่อสมัครใช้งานแผน Support สำหรับธุรกิจในวันที่ 1 ตุลาคมของปีเดียวกัน ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 75% ที่คุณชำระในเดือนมกราคมจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ Support สำหรับเดือนตุลาคม