รวมแผน Support พื้นฐานด้วย

นักพัฒนา

มากกว่า 29.00 USD

- หรือ -

3 % ของค่าบริการ AWS รายเดือน

ธุรกิจ

มากกว่า 100.00 USD

- หรือ -

10% ของค่าบริการ AWS รายเดือนสำหรับ 0-10,000 USD แรก

7% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 10,000-80,000 USD

5% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 80,000-250,000 USD

3% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 250,000 USD ขึ้นไป

องค์กร On-Ramp

มากกว่า 5,500.00 USD

- หรือ -

10% ของค่าบริการ AWS รายเดือน

องค์กร

มากกว่า 15,000.00 USD

- หรือ -

10% ของค่าบริการ AWS รายเดือนสำหรับ 0-150,000 USD แรก

7% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 150,000-500,000 USD

5% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 500,000-1,000,000 USD

3% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 1,000,000 USD ขึ้นไป

*ส่วนเสริมที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมคือ AWS Incident Detection and Response

*เข้าถึง AWS Incident Detection and Response โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

AWS Incident Detection and Response เป็นส่วนเสริมของ Enterprise Support ที่มีการตรวจสอบเชิงรุกและการจัดการเหตุการณ์ตลอด 24x7 สำหรับเวิร์กโหลดที่เลือก AWS Incident Detection and Response จะรวมไว้สำหรับลูกค้า AWS Managed Services ที่ AWS Enterprise Support

AWS Incident Detection and Response มีราคาเพิ่มขึ้น 2% จากการใช้งาน AWS รวมของบัญชีทั้งหมดที่สมัครรับบริการโดยมีขั้นต่ำที่ 7000 USD ต่อเดือน การเรียกเก็บเงินเริ่มต้นเมื่อบัญชีสมัครรับบริการ

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับนักพัฒนา

สำหรับ 2,000 USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

2,000 USD x 3% = 60 USD

(3% ของค่าบริการ AWS)

____________

ทั้งหมด = 60 USD

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับธุรกิจ

สำหรับ 85,000 USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

10,000 USD x 10% = 1,000 USD

(10% ของค่าบริการ 0 - 10,000 USD แรก)

+ 70,000 USD x 7% = 4,900 USD

(7% ของค่าบริการจาก 10,000 - 80,000 USD)

+ 5,000 USD x 5% = 250 USD

(5% ของค่าบริการจาก 80,000 - 250,000 USD)

+ 0 x 3% = 0 USD

(3% ของค่าบริการมากกว่า 250,000 USD)

____________

ทั้งหมด = 6,150 USD

ตัวอย่างราคาแผนระดับองค์กร On-Ramp

สำหรับ 100,000 USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

100,000 USD x 10% = 10,000 USD

(10% ของค่าบริการ AWS)

____________

ทั้งหมด = 10,000 USD

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับองค์กร

สำหรับ 1.2 ล้าน USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

150,000 USD x 10% = 15,000 USD

(10% ของค่าบริการ 0 - 150,000 USD แรก)

+ 350,000 USD x 7% = 24,500 USD

(7% ของค่าบริการจาก 150,000 - 500,000 USD)

+ 500,000 USD x 5% = 25,000 USD

(5% ของค่าบริการจาก 500,000 - 1 ล้าน USD)

+ 200,000 USD x 3% = 6,000 USD

(3% ของค่าบริการมากกว่า 1 ล้าน USD)

____________

ทั้งหมด = 70,500 USD

แผนของ AWS Support แบบชำระเงินทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินรายเดือน โดยไม่มีสัญญาระยะยาว ค่าธรรมเนียมของ AWS Support จะคำนวณตามแต่ละบัญชีสำหรับแผน Support ระดับธุรกิจและนักพัฒนา สำหรับบริการ Support สำหรับองค์กร On-Ramp และองค์กร คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามค่าบริการ AWS รวบยอดรายเดือนสำหรับ ID บัญชีทั้งหมดที่สมัครรับบริการ Support สำหรับองค์กร On-Ramp และองค์กร

ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับแผน Support นักพัฒนา ธุรกิจ องค์กร On-Ramp และองค์กรจะคำนวณตามค่าบริการทั้งหมดของ AWS ในแต่ละเดือน (ก่อนหักส่วนลดหรือเครดิตใดๆ) ค่าบริการของ AWS บางส่วน ซึ่งรวมถึงบริการต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณค่าบริการ AWS Support นั่นก็คือ AWS Support AWS Elemental Support AWS Elemental Media Event Management AWS Managed Services AWS Marketplace AWS Professional Services AWS Training and Certifications และ Amazon EKS Anywhere. ค่าบริการสำหรับ Amazon Mechanical Turk รางวัล Amazon Mechanical Turk Worker FreeRTOS และ VMware Cloud บน AWS จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ AWS Support

ค่าธรรมเนียมของ AWS Support จะมีมูลค่ามากกว่า (ก) ค่าธรรมเนียมรายเดือนขั้นต่ำที่ระบุ หรือ (ข) เปอร์เซ็นต์ของค่าบริการ AWS รายเดือน ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณต้องชำระค่าสนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งเดือนสำหรับแต่ละครั้งที่คุณลงทะเบียนเพื่อรับบริการ คุณต้องรออย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่เริ่มต้นการสมัครใช้งานเพื่อยกเลิกการสมัครใช้งาน AWS ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการ AWS Support กับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วยกเลิกบริการ AWS Support บ่อยครั้ง

ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับราคาตามรีเจี้ยน หากบัญชีทั้งหมดในโปรไฟล์การเรียกเก็บเงินอยู่ในประเทศ LATAM ที่เข้าเกณฑ์ รวมถึงอินเดียหรือจีนแผ่นดินใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้ 

ราคาตามรีเจี้ยน (LATAM, อินเดีย และจีน)

ข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งาน/คำถามที่พบบ่อย

มากกว่า 15,000 USD

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0-150,000 USD แรก

7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 150,000-250,000 USD

5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 250,000-500,000 USD

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 500,000 USD

ตัวอย่างราคาตามรีเจี้ยน (LATAM, อินเดีย และจีน)

สำหรับ 1.2 ล้าน USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

150,000 USD x 10% = 15,000 USD
(10% ของค่าบริการ 0 - 150,000 USD แรก)

+ 100,000 USD x 7% = 7,000 USD
(7% ของค่าบริการตั้งแต่ 150,000 - 250,000 USD)

+ 250,000 USD x 5% = 12,500 USD
(5% ของค่าบริการตั้งแต่ 250,000 - 500,000 USD)

+ 700,000 USD x 3% = 21,000 USD
(3% ของค่าบริการมากกว่า 1 ล้าน USD)

____________

ทั้งหมด = 55,500 USD

การซื้อการสนับสนุนสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่าย

เมื่อคุณชำระเงินค่า Savings Plans, อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและโหนดสำหรับ Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache, Amazon Elasticsearch, Amazon DynamoDB (และบริการของ AWS อื่นใดที่มีทรัพยากรแบบเหมาจ่ายดังกล่าว) ไว้ล่วงหน้า และสมัครใช้แผน AWS Support แบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายแต่ละรายการจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ AWS Support ในเดือนที่คุณซื้อทรัพยากร นอกจากนี้ ค่าบริการที่เกิดซ้ำในทรัพยากรเหล่านี้จะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ AWS Support สำหรับเดือนที่เกิดค่าบริการเหล่านี้

หากคุณมีทรัพยากรแบบเหมาจ่ายอยู่แล้วเมื่อลงชื่อสมัครใช้งานแผน AWS Support แบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายซึ่งจัดสรรในช่วงเวลาที่เหมาจ่ายจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของเดือนแรกที่ใช้งาน AWS Support ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้วทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับ Amazon EC2 เป็นระยะเวลาสามปีในวันที่ 1 มกราคม และลงชื่อสมัครใช้งานแผน Support สำหรับธุรกิจในวันที่ 1 ตุลาคมของปีเดียวกัน ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 75% ที่คุณชำระในเดือนมกราคมจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ Support สำหรับเดือนตุลาคม