Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI) là công cụ thống nhất để quản lý các dịch vụ AWS của bạn. Chỉ với một công cụ để tải xuống và cấu hình, bạn có thể kiểm soát nhiều dịch vụ AWS bằng một dòng lệnh và tự động hóa chúng thông qua các tập lệnh.

AWS CLI v2 cung cấp một số tính năng mới bao gồm trình cài đặt được cải tiến, các tùy chọn cấu hình mới như AWS IAM Identity Center (công cụ thay thế AWS SSO) và các tính năng tương tác khác nhau. 

 

Windows
Tải xuống và chạy trình cài đặt Windows 64-bit.

MacOS
Tải xuống và chạy trình cài đặt MacOS PKG.

Linux
Tải xuống, giải nén, sau đó chạy trình cài đặt Linux

Amazon Linux
AWS CLI được cài đặt sẵn trên Amazon Linux AMI.

Thông báo phát hành
Xem Thông báo phát hành để biết thêm thông tin về phiên bản mới nhất.


aws-shell là chương trình shell dòng lệnh cung cấp các tính năng tiện lợi và năng suất hỗ trợ cho cả người dùng mới và người dùng nâng cao của Giao diện dòng lệnh AWS. Các tính năng chính gồm có như sau.

 • Tự động hoàn tất tương đối cho
  • Các lệnh (ví dụ: ec2, describe-instances, sqs, create-queue)
  • Các tùy chọn (ví dụ: --instance-ids, --queue-url)
  • Mã định danh tài nguyên (ví dụ: ID phiên bản Amazon EC2, URL hàng đợi Amazon SQS, tên chủ đề Amazon SNS)
 • Tài liệu nội tuyến động
  • Tài liệu cho các lệnh và tùy chọn được hiển thị khi bạn nhập
 • Thực thi các lệnh shell hệ điều hành
  • Sử dụng các lệnh hệ điều hành cơ bản như cat, ls và cp cũng như pipe đầu vào và đầu ra mà không rời khỏi shell
 • Xuất các lệnh đã thực thi ra một trình soạn thảo văn bản

Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài đăng trên blog có liên quan trên blog Giao diện dòng lệnh AWS.


Hướng dẫn sử dụng Giao diện dòng lệnh AWS sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình công cụ. Sau đó, bạn có thể bắt đầu thực hiện các lệnh gọi đến các dịch vụ AWS của mình từ dòng lệnh.

$ aws ec2 describe-instances


$ aws ec2 start-instances --instance-ids i-1348636c


$ aws sns publish --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:546419318123:OperationsError --message "Script Failure"


$ aws sqs receive-message --queue-url https://queue.amazonaws.com/546419318123/Test

Bạn có thể nhận trợ giúp về dòng lệnh để biết các dịch vụ được hỗ trợ,

$ aws help

các hoạt động cho một dịch vụ,

$ aws autoscaling help

và các thông số cho hoạt động dịch vụ.

$ aws autoscaling create-auto-scaling-group help


Các lệnh tệp mới giúp việc quản lý các đối tượng Amazon S3 trở nên dễ dàng. Bằng cú pháp quen thuộc, bạn có thể xem nội dung của các bộ chứa S3 dưới dạng danh sách theo thư mục.

$ aws s3 ls s3://mybucket

        LastWriteTime            Length Name

        ------------             ------ ----

                                PRE myfolder/

2013-09-03 10:00:00           1234 myfile.txt

Bạn có thể thực hiện tải lên và tải xuống đệ quy nhiều tệp bằng một lệnh cấp độ thư mục đơn lẻ. AWS CLI sẽ chạy các tác vụ truyền này song song với nhau để tăng hiệu năng.

$ aws s3 cp myfolder s3://mybucket/myfolder --recursive

upload: myfolder/file1.txt to s3://mybucket/myfolder/file1.txt

upload: myfolder/subfolder/file1.txt to s3://mybucket/myfolder/subfolder/file1.txt

Lệnh đồng bộ hóa giúp dễ dàng đồng bộ hóa nội dung của một thư mục cục bộ với một bản sao trong bộ chứa S3.

$ aws s3 sync myfolder s3://mybucket/myfolder --exclude *.tmp

upload: myfolder/newfile.txt to s3://mybucket/myfolder/newfile.txt


Xem Tài liệu tham khảo về lệnh trong AWS CLI để biết danh sách đầy đủ các dịch vụ được hỗ trợ.


Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng AWS CLI »

Xem các ví dụ và nhiều thông tin khác trong Hướng dẫn dành cho người dùng »

Tìm hiểu chi tiết về các công cụ AWS CLI mới nhất trong Thông báo phát hành »

Phân tích mã nguồn trong Kho lưu trữ GitHub »