Thỏa thuận khách hàng của AWS - thỏa thuận này quy định về việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

Điều khoản dịch vụ của AWS - những điều khoản bổ sung này áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ cụ thể

Thỏa thuận cấp độ dịch vụ của AWS - những thỏa thuận cấp độ dịch vụ này áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ cụ thể

Chính sách được phép sử dụng của AWS - chính sách này mô tả những hành vi sử dụng bị nghiêm cấm đối với các dịch vụ của chúng tôi

Hướng dẫn thương hiệu của AWS - trang này mô tả các hướng dẫn về cách sử dụng một số thương hiệu nhất định và các ký hiệu khác

Điều khoản áp dụng cho trang web của AWS - những điều khoản này quy định về việc sử dụng trang web AWS

Thông báo về quyền riêng tư - thông báo này mô tả cách sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn

Trợ giúp về thuế của AWS - trang này cung cấp thông tin về những loại thuế áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi

AWS Châu Âu - trang này cung cấp thông tin về khu vực AWS Châu Âu

AWS Hàn Quốc - trang này cung cấp thông tin về AWS Korea LLC

AWS SBL- trang này cung cấp thông tin về AWS SBL

AWS Nam Phi- trang này cung cấp thông tin về AWS Nam Phi

Điều khoản dịch vụ của phần mềm và ứng dụng AWS Elemental - thỏa thuận này quy định việc mua và sử dụng các sản phẩm của Elemental Technologies LLC

Công bố hợp pháp - trang này cung cấp quyền truy cập vào công bố tài chính hợp pháp

› Chuyên viên giải quyết phàn nàn AWS Ấn Độ - trang này cung cấp thông tin về chuyên viên giải quyết phàn nàn.

› Chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng tuân thủ Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân ở Nhật Bản