Bảng điều khiển quản lý Amazon Web Services (AWS) cho iOS và Android cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng xem và quản lý các phiên bản EC2, cân bằng tải, các vùng Route 53 đã được lưu trữ, các phiên bản RDS, các Auto Scaling group, ứng dụng AWS Elastic Beanstalk, bảng Amazon DynamoDB, các ngăn xếp AWS OpsWorks và các cảnh báo CloudWatch hiện có từ trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Ứng dụng này đem lại các tác vụ liên quan tới di động đắc lực cho trải nghiệm đầy đủ trên trang web, bao gồm:

 • Amazon Elastic Compute Cloud (EC2): Duyệt, lọc và tìm kiếm các phiên bản. Xem các chi tiết thiết lập, chỉ số CloudWatch và các cảnh báo, cũng như kiểm tra trạng thái. Thực hiện các thao tác vòng đời phiên bản: khởi động, dừng, khởi động lại, kết thúc. Xem các thiết bị khối và tạo các bản sao nhanh của ổ đĩa. Quản lý luật nhóm bảo mật và các Địa chỉ IP Elastic.
 • Elastic Load Balancing: Duyệt, lọc và tìm kiếm các cân bằng tải. Xem các chi tiết thiết lập, các phiên bản đính kèm, chỉ số CloudWatch và các cảnh báo, cũng như kiểm tra sức khỏe. Thêm hoặc bỏ một phiên bản khỏi cân bằng tải.
 • Amazon S3: Duyệt các bộ chứa, xem thuộc tính bộ chứa và xem thuộc tính đối tượng. Xem các đối tượng với một đường dẫn URL đã có chữ ký trước bằng trình duyệt của thiết bị của bạn.
 • Amazon Route 53: Duyệt các vùng được lưu trữ, xem thông tin chi tiết vùng được lưu trữ, duyệt các nhóm bản ghi và xem chi tiết nhóm bản ghi.
 • Amazon Relational Database Service (RDS): Duyệt, lọc, tìm kiếm và khởi động lại các phiên bản. Xem các chi tiết thiết lập, chỉ số CloudWatch và các cảnh báo, cũng như các cài đặt bảo mật và mạng.
 • Auto Scaling: Xem thông tin chi tiết các nhóm, chỉ số, chính sách và các cảnh báo. Sửa đổi số phiên bản tối thiểu, tối đa và số lượng muốn có.
 • AWS Elastic Beanstalk: Xem các ứng dụng và các môi trường, xem cấu hình môi trường, xem các sự kiện, triển khai các phiên bản của ứng dụng, hoán đổi CNAME của môi trường và khởi động lại máy chủ của ứng dụng.
 • Amazon DynamoDB: Xem chi tiết chỉ mục và bảng, các chỉ số của bảng và cảnh báo, cũng như sửa đổi các thông lượng.
 • AWS CloudFormation: Xem trạng thái ngăn xếp, tổng quan, đầu ra, thẻ, tham số, sự kiện và tài nguyên.
 • AWS OpsWorks: Xem chi tiết cấu hình về các ngăn xếp của bạn, các lớp, phiên bản và các ứng dụng. Xem nhật ký phiên bản, khởi động lại các phiên bản và lấy trạng thái của việc triển khai.
 • CloudWatch: Xem các biểu đồ CloudWatch để đánh giá sức khỏe của các tài nguyên của bạn. Liệt kê cảnh báo CloudWatch theo trạng thái và thời gian, xem các tác vụ tự động được cấu hình cho mỗi cài đặt cảnh báo.
 • Xem trạng thái chi tiết về sức khỏe dịch vụ AWS, gồm các sự kiện và thông báo gần đây của dịch vụ AWS.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật ứng dụng với các tính năng mới. Hãy cho chúng tôi biết bạn cần gì bằng liên kết phản hồi trong menu của ứng dụng.

 • Yêu cầu phải có tài khoản AWS.
 • Vì mục đích bảo mật, chúng tôi khuyên bạn khóa thiết bị bằng một mật khẩu, cũng như khuyên bạn theo biện pháp thực hành tốt nhất cho AWS bằng cách tạo và sử dụng một danh tính của người dùng IAM để đăng nhập vào ứng dụng. Nếu bạn mất thiết bị của mình, một người dùng IAM có thể bị hủy kích hoạt để ngăn ngừa truy cập trái phép. Các tài khoản root không thể bị hủy kích hoạt.
 • Nếu đăng nhập bằng một người dùng AWS Identity and Access Management (IAM), bạn cần sử dụng số tài khoản hoặc bí danh tài khoản có trong địa chỉ email từ quản trị viên của bạn.
 • Nếu bạn sử dụng AWS Multi-Factor Authentication (MFA), chúng tôi khuyên bạn dùng một thiết bị phần cứng MFA hoặc một MFA ảo trên một thiết bị di động riêng biệt để có thể bảo vệ tài khoản ở mức tốt nhất.