Bạn có thể tìm thấy toàn bộ công cụ, tài liệu và đoạn mã mẫu bạn cần để phát triển các ứng dụng Python bảo mật, ổn định và có khả năng mở rộng trên Đám mây AWS.

ngôn ngữ lập trình python

Tìm hiểu

Phân tích chuyên sâu và khám phá. Mở rộng và khám phá.

Đọc và xem hướng dẫn từ các chuyên gia trên AWS. Tìm hiểu cách tận dụng tối đa AWS. Tìm giải pháp cho các thách thức thông thường. Tiếp thu kiến thức để tận dụng tối đa Đám mây AWS.

Phát triển

Thiết kế và viết mã. Dựng và kiểm thử. Chạy và gỡ lỗi.

Bắt đầu dựng phần mềm bằng AWS SDK dành cho Python, thư viện, mẫu đoạn mã và tài liệu.

Bản tin

AWS Compiled

Quản lý nội dung và tin tức dành cho nhà phát triển AWS hai tuần một lần. Bản tin này bao gồm các chủ đề quan trọng nhất đối với nhà phát triển trong AWS, cộng đồng nhà phát triển mà chúng tôi hỗ trợ và các dự án mà chúng tôi đóng góp.